Forsida

St.prp. nr. 33 (2001-2002)

Om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Chile, underskriven i Santiago den 26. oktober 2001

Til innhaldsliste

2 Generelle merknader

Etter oppmoding frå norske styresmakter blei det i mai 1999 ført forhandlingar med Chile om å inngå ein avtale å hindre dobbel skattlegging. Etter første forhandlingsrunde i Santiago blei eit utkast til avtale parafert den 14. mai 1999. Ekspedisjonssjef Odd Hengsle, Finansdepartementet, leia den norske delegasjonen.

Avtalen byggjer i store trekk på mønsteret for tosidige avtalar som er utarbeida av OECD. På grunn av skilnadene mellom økonomiane i Noreg og Chile, er det på nokre punkt også teke omsyn til det mønsterutkastet som er utarbeidd i FN for skatteavtalar mellom industrialiserte land og utviklingsland.

Avtalen skal vere på norsk, spansk og engelsk. Den engelske og norske teksten følgjer som vedlegg.

Til forsida av dokumentet