St.prp. nr. 35 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 93/2002 av 25. juni 2002 om endring av vedlegg XXII (selskapsrett) til EØS-avtala

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget