St.prp. nr. 41 (1997-98)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteen si avgjerd nr. 79/96 av 13. desember 1996 om endring av vedlegg II og vedlegg X til EØS-avtala

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget