St.prp. nr. 48 (1996-97)

Glommens og Laagens Brukseierforening. Tillatelse til regulering av Aursunden

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Departementet legger med dette frem proposisjon til Stortinget om konsesjon for Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) til regulering av Aursunden.

Reguleringen ble vedtatt gjennomført som statsregulering ved kgl. res. 13.05.21 for 50 år. GLB stod imidlertid for etableringen av reguleringen, og har gjennom hele konsesjonsperioden stått for vedlikehold, drift og manøvrering av anleggene, med unntak av manøvreringer i vinterperioder som har blitt forestått av staten ved NVE. Ved kgl. res. 14.04.39 ble konsesjonstiden endret til å gjelde for 65 år fra samme dato, med utløp 13.05.86. Reguleringshøyden er 5,9 m.

GLB har søkt om at gjeldende statsregulering for Aursunden overdras til brukseierforeningen fra 13.05.86, og at det gis ny reguleringskonsesjon fra samme dato. Konsesjon søkes med ubegrenset varighet for offentlige deltagere og 60 års varighet for private. GLB søkte opprinnelig om at gjeldende manøvreringsreglement bibeholdes med unntak av fløtningsbestemmelsene så lenge fløtning ikke pågår. Senere har GLB meddelt at foreningen ønsker å gjøre endringer i manøvreringsreglementet.

Reguleringens kraftbidrag til det norske produksjonssystemet er beregnet til 208 GWh pr. år.

De vurderinger som er foretatt av skader og ulemper ved Aursundreguleringen bærer preg av at magasinet har vært regulert i lang tid, slik at virkningene av reguleringen har stabilisert seg. Ingen av høringsinstansene har krevd at reguleringen skal opphøre. Det har imidlertid blitt påpekt en del skader og ulemper som reguleringen har medført. I særlig grad gjelder dette erosjonsskader, skader på fisket, klimaskader og skader på turistnæringen. Det er også reist spørsmål om endring av manøvreringsreglementet for å redusere ulike negative virkninger av reguleringen.

Etter en samlet vurdering har Olje- og energidepartementet funnet at fordelene ved en fortsatt regulering overstiger ulempene og anbefaler en fortsatt regulering av Aursunden. Departementet tilrår også at reguleringen overdras til GLB. Tillatelsen foreslås gitt på vilkår som skal ivareta de ulike brukerinteressene i vassdraget.

Av de vannfall som utnytter Aursundreguleringen er 83,5% i offentlig eie og reguleringen benyttes i hovedsak til alminnelig kraftforsyning. På denne bakgrunn anbefaler Nærings- og energidepartementet at konsesjonen i tråd med praksis gis på ubegrenset tid til samtlige deltakere i reguleringen. Vilkårene kan tas opp til alminnelig revisjon etter 30 år.

Kapittel 2 inneholder Norges vassdrags- og energiverks (NVEs) innstilling i saken. Innkomne uttalelser til NVEs innstilling refereres i kapittel 3. Deretter følger Olje- og energidepartementets merknader i kapittel 4. Som trykt vedlegg følger forslag til vilkår og manøvreringsreglement, samt kart over Aursunden.

Til dokumentets forside