St.prp. nr. 51 (2005-2006)

Om samtykke til inngåelse av overenskomst av 20. februar 2006 mellom Norge og Danmark sammen med Grønlands landsstyre om avgrensning av kontinentalsokkelen og fiskerisonene i området mellom Grønland og Svalbard

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget