Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 52 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 172/2002 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2002/14/EF om fastsetjing av ei generell ramme for informasjon til og konsultasjon med arbeidstakarar

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget