Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 54 (2001-2002)

Om tilleggsbevilgninger i 2002 knyttet til ressursbehovet innen det sivile beredskap og politiets (inkludert Politiets sikkerhetstjenestes) beredskap

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I sin utredning NOU 2000:24 Et sårbart samfunn påpeker Sårbarhetsutvalget bl.a. at det er et trekk ved internasjonal terrorisme at antallet aksjoner går ned, men at aksjonene forårsaker større skader og flere drepte. Videre påpeker utvalget at terrorgrupper i større grad velger lettere tilgjengelige mål, bl.a. turistattraksjoner, kjøpesentre, osv. Terrorangrepene 11. september 2001 underbygget disse utviklingstrekkene. Denne hendelsen stiller krav til de prioriteringer som gjøres innenfor Norges sikkerhets- og beredskapsarbeid. De samlede ressursene innenfor det sivile beredskap, politiet og Forsvaret skal sikre at samfunnet er rustet til å møte de utfordringer som moderne terrorisme representerer.

I denne proposisjonen foreslår Regjeringen tilleggsbevilgninger i 2002 innen det sivile beredskap og politiets (inkl. Politiets sikkerhetstjenestes) beredskap på totalt 106,5 mill. kr. Forslagene blir fremmet på kap. 336 Informasjonsberedskap - kringkasting, kap. 440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten, kap. 441 Oslo politidistrikt, kap. 451 Samfunnssikkerhet og beredskap, kap. 707 Nasjonal folkehelseinstitutt, kap. 715 Statens strålevern, kap. 797 Helse- og sosialberedskap, Kap. 1112 Forvaltningsstøtte m.v. - Veterinærinstituttet, kap. 1360 Samferdselsberedskap, kap. 1522 Statens forvaltningstjeneste, kap. 1820 Norges vassdrags- og energidirektorat. I tillegg varsles Stortinget om at Regjeringen vil vurdere å komme tilbake til forslag til bevilgninger på Finansdepartementets område - Toll- og avgiftsetaten, i samleproposisjonen om omprioriteringer og tilleggsbevilgninger for 2002 som fremmes senere i vår. Det vises for øvrig til omtale nedenfor.

Til toppen
Til dokumentets forside