St.prp. nr. 55 (2008-2009)

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs program for modernisering av den europeiske nærings- og handelsstatistikken (MEETS) 2009-2013

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget