St.prp. nr. 55 (2008-2009)

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs program for modernisering av den europeiske nærings- og handelsstatistikken (MEETS) 2009-2013

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EUs program for modernisering av den europeiske nærings- og handelsstatistikken (MEETS) ble vedtatt ved europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1297/2008 av 16. desember 2008.

Hovedformålet med programmet er å imøtekomme nye behov på det europeiske nærings- og handelsstatistikkområdet samt å redusere næringslivets administrative byrder som følge av offentlige innrapporteringskrav. Omfattende endringer i verdensøkonomien gjør det nødvendig å sette kritisk søkelys på dagens prioriterte statistikkområder og å utvikle nye områder og arbeidsmåter som ivaretar brukernes behov og reduserer unødvendig byråkrati.

Programmet åpner for deltakelse fra EØS/ EFTA-statene. Deltakelse forutsetter endring av EØS-avtalens protokoll 30. Deltakelse innebærer økonomiske forpliktelser for Norge over flere år. Stortingets samtykke til deltakelse i beslutningen i EØS-komiteen er derfor nødvendig, jf. Grunnloven § 26 annet ledd. For at Norge og de øvrige EØS/EFTA-statene skal kunne delta i programmet så tidlig som mulig, legges det opp til at Stortingets samtykke innhentes før det treffes beslutning i EØS-komiteen.

Utkast til beslutning i EØS-komiteen og europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1297/2008/EF av 16. desember 2008 i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.