St.prp. nr. 57 (2001-2002)

Omdanning av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) til aksjeselskap og salg av aksjer

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002) har regjeringen varslet at den ønsker å omdanne AFI til aksjeselskap. Samtidig ble forslaget i St.prp. nr. 1 (2001-2002) om omdanning til stiftelse trukket tilbake og instituttet ble foreslått opprettholdt som forvaltningsorgan inntil omdanning til aksjeselskap i 2002.

Budsjettvedtaket ble gjort i samsvar med forslag fra komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, jf. Budsjett-innst. S. nr. 5 (2001-2002).

Regjeringen foreslår at Arbeidsforskningsinstituttet AS opprettes som heleid statlig aksjeselskap 1. juli 2002. Regjeringen ønsker innen utgangen av 2003 å selge inntil 100 pst. av statens aksjer i AFI AS.

Ovennevnte forslag medfører endringer på statsbudsjettet for 2002 under kap. 1574/4574 Arbeidsforskningsinstituttet, jf. Forslag til vedtak.