St.prp. nr. 63 (2000-2001)

Om samtykke til inngåelse av en avtale av 2. juni 2000 mellom Norge og Hong Kong SAR om regelbundet lufttrafikk

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I denne proposisjonen ber regjeringen om Stortingets samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Folkerepublikken Kinas spesielle administrasjonsområde Hong Kong (heretter Hong Kong SAR, dvs. Hong Kong Special Administrative Region) om regelbundet lufttrafikk, som ble undertegnet i Hong Kong 2. juni 2000.

Avtalen omhandler rettigheter for drift av regelbundet lufttrafikk mellom Norge og Hong Kong SAR. Avtalen skiller seg fra bilaterale luftfartsavtaler Norge har inngått med andre land ved avtalens artikkel 10, som inneholder bestemmelser om unngåelse av dobbeltbeskatning, og medfører derfor behov for Stortingets samtykke til inngåelse av avtalen i medhold av Grunnlovens § 26, annet ledd.

Bestemmelsene i artikkel 10 følger prinsippene for unngåelse av dobbeltbeskatning som benyttes i vanlige dobbeltbeskatningsavtaler, men er avgrenset til luftfartsområdet, og nærmere bestemt til utpekte luftfartsselskapers inntekter og fortjeneste, samt formue knyttet til driften av luftfartøyer m.v.

Avtalens engelske originaltekst med oversettelse til norsk følger som trykt vedlegg til proposisjonen.

I tilknytning til avtalen ble det undertegnet et fortrolig omforent memorandum mellom de tre skandinaviske land og Hong Kong SAR vedrørende trafikkrettigheter. Memorandumet er fortrolig etter ønske fra Hong Kong SAR.