St.prp. nr. 70 (2002-2003)

St.prp. nr. 70— Om jordbruksoppgjøret 2003 – endringer i statsbudsjettet for 2003 m.m.

Til innholdsfortegnelse

8 Oversikt over postene på kapittel 1150 og 4150

8.1 Budsjettmessige forhold kapittel 1150

8.1.1 Innledning

Det vises til kapittel 6.3 om forenkling av avtaleinstituttet. Partene er enige om at alle budsjettmessige endringer først skal gis virkning fra kommende budsjettår, dvs. 2004 for dette oppgjøret. Endringer og omdisponeringer innenfor gjeldende budsjett kan likevel gjennomføres for budsjettåret 2003. Dette er blant annet nødvendig for å få en bedre tilpassing av bevilgningene til det faktisk behov på de enkelte (under)poster. Partene omdisponerer normalt også tidligere bevilgede men ikke disponerte beløp (overførte beløp) som engangsbevilgninger i inneværende budsjettår.

8.1.2 Overførte beløp fra 2002 og omdisponering til engangsformål

Tabell 8.1 viser bevilgede men udisponerte beløp overført fra 2002 til 2003 i henhold til statsregnskapet 2002. Dette er midler som kan disponeres i 2003 gjennom engangsbevilgninger. Deler av de overførte beløpene er imidlertid forhåndsdisponert gjennom ansvar for utbetalinger som er knyttet til 2002, men som ikke kommer til utbetaling før i 2003.

Tabell 8.1 Overførte og forhåndsdisponerte beløp fra 2002 til 2003

Kap. 1150 Post Overført beløp mill. kr Forhåndsdisponert mill. kr Disponibelt overført beløp mill. kr
70 21,800 8,000 1) 13,800
74 36,900 26,650 2) 10,250
77 187,800 175,100 3) 12,700
78 78,800 78,800
Kap 1150 325,300 209,750 115,550

1) Avsatt post 71.11 til destruksjonsanlegg for slakteavfall i Nord-Norge

2) Avsatt post 74.17: Utvikling av individregister husdyr 0,75 mill. kr, utarbeiding av digitale markslagskart 5,9 mill. kroner, utvikling av IKT i SLF 20 mill. kroner

3) Avsatt 158,3 mill. kroner på post 77.18 til oppkjøp av melkekvoter kjøpt i 2002 men avregnet i 2003. Avsatt 16,8 mill. kroner på post 77.16 til økologiske prosjekter (ansvar)

Av tabell 8.1 framgår det at av et totalt overført beløp på kapittel 1150 fra 2002 til 2003 på 325,3 mill. kroner, er 209,75 mill. kroner forhåndsdisponert, mens 115,55 mill. kroner kan omdisponeres gjennom nye engangsutbetalinger. Ut over dette er det i 2003 tilbakebetalt 22 mill. kroner som tidligere er bevilget over jordbruksavtalen til reguleringsanlegg som nå er disponert til andre formål. Midlene inntektsføres på kapittel 4150 post 70, og tilbakeføres gjennom engangsbevilgninger på kap. 1150. Til sammen innebærer dette at det er 137,55 mill. kroner til disposisjon for engangsbevilgninger i årets jordbruksoppgjør innenfor en uendret bevilgningsramme. Ut over dette viser foreløpige forbruksprognoser på overførbare poster på kapittel 1150 et underforbruk på post 74 som innebærer at det innenfor en nødvendig sikkerhetsmargin kan omdisponeres totalt 155 mill. kroner inkludert overførte beløp som engangsbevilgninger i 2003. Fordelingen framgår av tabell 8.2.

Tabell 8.2 Disponering av engangsmidler i 2003.

Post Benevning Mill. kr.
50.11 Landbrukets utviklingsfond 17,8
50.11 Tiltak mot gåseskader 1,0
50.11 Gjenvinning av våtorganisk avfall ORIO 2,2
50.11 Takaksjon 2,0
50.11 Beiterett tiltak 2,0
50.11 Radiobjeller 2,0
Sum LUF 27,0
50.13 Skadefondet for landbruksproduksjon 49,0
70.11 Destruksjonsanlegg for slakteavfall i Nord Norge 2,0
73.13 Delfinansiering av midlertidige tiltak til uavhengige konsummelkmeierier 7,0
74.17 Digitale markslagskart 10,0
78.11 Refusjon av avløserutgifter ferie og fritid 60,0
Sum kapittel 1150 155,0
Kap 4150 post 70 Tilbakebetalt tilskudd til reguleringsanlegg 22,0

8.1.3 Justert budsjett 2003

De samlede omdisponeringer på kapittel 1150 og 4150 i 2003 er vist i tabell 8.3. Det som er disponibelt på de enkelte poster i 2003 vil være summen av justert bevilgning og disponible overførte beløp som må ses i sammenheng. Summen av bevilgningsendringer og omdisponeringer på kapittel 1150 blir 22,0 mill. kroner som motsvarer bevilgningsøkningen på inntektskapittelet 4150. Det er således ingen netto endring av bevilgningene i 2003. Samlet disponering av overførte beløp er 325,3 mill. kroner i tillegg til en omdisponering av anslagsvis 18 mill. kroner bevilgede midler i 2003 til engangsformål.

Tabell 8.3 Omdisponeringer og endringer i 2003. Mill. kroner.

Kapittel 1150: Budsjett Endring Justert budsjett 2003 Bruk av overførte midler 2003
Post Benevning 2003 2003    
50.11 Tilskudd til LUF 660,750 27,000 687,750
50.12 Tilskudd til skadefondet 0,750 49,000 49,750
50 Fondsavsetninger 661,500 76,000 737,500
70.11 Avsetningstiltak 48,400 10,300 58,700
70.12 Tilskudd til råvareprisordningen m.v. 173,100 -20,300 152,800 21,800
70.13 Eksportrestitusjon 25,000 25,000
70 Markedsregulering, kan overføres 246,500 -10,000 236,500 21,800
73.11 Tilskudd til norsk ull 165,696 165,696
73.13 Pristilskudd melk 451,500 7,000 458,500
73.15 Pristilskudd kjøtt 720,800 720,800
73.16 Distriktstilskudd egg 4,800 4,800
73.17 Distrikts– og kvalitetstilsk. frukt, bær og gr.sak. 54,770 54,770
73.18 Frakttilskudd 237,300 237,300
73.19 Prisnedskriving korn 432,900 432,900
73.20 Tilskott matkorn 113,300 113,300
73 Pristilskudd, overslagsbevilgning 2 181,066 7,000 2 188,066
74.11 Driftstilskudd, melkepr. og spes.kjøttprod. 1 243,500 1 243,500
74.14 Produksjonstilskudd, husdyr 2 271,025 -13,000 2 258,025
74.17 Areal– og kulturlandskapstilskudd 2 991,959 2 991,959 36,900
74.18 Andre arealbaserte ordninger 237,901 -13,000 224,901
74 Direkte tilskudd, kan overføres 6 744,385 -26,000 6 718,385 36,900
77.11 Tilskudd til dyreavl m.m. 82,860 82,860
77.12 Tilskudd til planteavl m.m. 7,000 7,000
77.13 Tilskudd til forsøksringer og forskning 73,100 73,100
77.14 Tilskudd til pelsdyr 33,200 -5,900 27,300
77.15 Tilskudd til kvalitets– og salgsfremmende tiltak 51,300 51,300
77.16 Tilskudd til økologisk jordbruk 66,300 1,000 67,300 29,500
77.17 Tilskudd til fruktlager 8,100 8,100
77.18 Oppkjøp av melkekvoter 0,000 158,300
77 Utviklingstiltak, kan overføres 321,860 -4,900 316,960 187,800
78.11 Refusjon av avløserutgifter for ferie/fritid 989,819 989,819 60,000
78.12 Refusjon av avløserutgifter for sykdom m.v. 206,800 -15,000 191,800
78.13 Medlemsavgift til folketrygden 130,800 130,800
78.14 Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket 88,000 88,000
78.15 Andre velferdstiltak 50,500 -2,000 48,500
78.16 Tidligpensjonsordning for jordbrukere 107,935 -3,100 104,835 18,800
78 Velferdsordninger, kan overføres 1 573,854 -20,100 1 553,754 78,800
Sum kap. 1150 11 729,165 22,000 11 751,165 325,300
Kapittel 4150:
80 Markedsordningen for korn 122,000 122,000
70 Tilbakebetalt tilskudd reguleringsanlegg 22,000 22,000
Sum kap. 4150 122,000 22,000 144,000
Sum kap. 1150 og kap. 4150 11 607,165 11 607,165

8.1.4 Budsjett 2004

Den nye jordbruksavtalen forutsetter at bevilgningene over kapittel 1150 reduseres med 275 mill. kroner i 2004, jf. tabell 8.4. Dette gjelder før konsekvens- og kvantumsjustering av overslagbevilgningene, og før flyttinger av poster fra kapittel 1150 til andre kapitler på budsjettet. Det endelige framlegg til budsjettet for 2004 legges fram for Stortinget i forbindelse med ordinær budsjettbehandling gjennom St.prp. nr. 1.

Tabell 8.4 Utslag av avtalen og justert budsjett 2004

Kapittel 1150: Budsjett 2003 1) Endring 2004 Budsjett 2004 2)
Post Benevning mill. kr mill. kr mill. kr
50.11 Tilskudd til LUF 660,750 -6,000 654,750
50.12 Tilskudd til skadefondet for landbruksprod. 0,750 0,750
50 Fondsavsetninger 661,500 -6,000 655,500
70.11 Avsetningstiltak 48,400 48,400
70.12 Tilskudd til råvareprisordningen 173,100 10,000 183,100
70.13 Eksportrestitusjon 25,000 -6,000 19,000
70 Markedsregulering, kan overføres 246,500 4,000 250,500
73. 11 Tilskudd til norsk ull 165,696 165,696
73.13 Pristilskudd melk 451,500 451,500
73.15 Pristilskudd kjøtt 720,800 -147,100 573,700
73.16 Distriktstilskudd egg 4,800 4,800
73.17 Distrikts– og kvalitetstilsk. frukt, bær, gr.sak. 54,770 54,770
73.18 Frakttilskudd 237,300 -9,000 228,300
73.19 Prisnedskriving korn 432,900 432,900
73.20 Tilskudd matkorn 113,300 113,300
73 Pristilskudd, overslagsbevilgning 2 181,066 -156,100 2 024,966
74.11 Driftstilskudd, melkeproduksjon 1 243,500 -42,500 1 201,000
74.14 Produksjonstilskudd, husdyr 2 271,025 24,000 2 295,025
74.17 Areal– og kulturlandskapstilskudd 2 991,959 41,100 3 033,059
74.18 Andre arealbaserte tilskuddsordninger 237,901 -19,000 218,901
74 Direkte tilskudd, kan overføres 6 744,385 3,600 6 748,985
77.11 Tilskudd til dyreavl med mer 82,860 -1,000 81,860
77.12 Tilskudd til planteavl med mer 7,000 7,000
77.13 Tilskudd til forsøksringer og forskning 73,100 -4,000 69,100
77.14 Tilskudd til pelsdyr 33,200 -6,000 27,200
77.15 Tilskudd til kvalitettiltak 51,300 51,300
77.16 Tilskudd til økologisk jordbruk 66,300 11,000 77,300
77.17 Tilskudd til fruktlager 8,100 8,100
77 Utviklingstiltak, kan overføres 321,860 0,000 321,860
78.11 Refusjon av avløserutgifter for ferie/fritid 989,819 -115,000 874,819
78.12 Refusjon av avløserutgifter for sykdom m.v. 206,800 -17,000 189,800
78.13 Medlemsavgift til folketrygden 130,800 130,800
78.14 Tilskudd til sykepengeordningen 88,000 88,000
78.15 Øvrige velferdstiltak 50,500 -5,500 45,000
78.16 Tidligpensjonsordning 107,935 17,000 124,935
78 Velferdsordninger, kan overføres 1 573,854 -120,500 1 453,354
Sum kap. 1150 11 729,165 -275,000 11 454,165

1) Budsjett 2003 før de framlagte endringer/omdisponeringer i denne proposisjon, jf tabell 8.3

2) Budsjett før kvantums– og konsekvensjusteringer i 2004 som vil bli lagt fram i St.prp. nr. 1

8.2 Erstatningsordninger som følge av offentlige restriksjoner

Departementet slutter seg til forslagene i rapporten fra en arbeidsgruppe som har vurdert alle erstatningsordninger som kompenserer kostnader knyttet til statlige restriksjoner for å hindre smitte på dyr og planter. Ordningene samordnes gjennom et nytt felles regelverk så snart som mulig, og administrasjonen av erstatningene samles i SLF fra 2004. Dermed oppnås et forvaltningsmessig skille mellom den myndighet som vedtar restriksjonene (Mattilsynet) og den som har ansvar for erstatningene. Ordningen finansieres gjennom en overslagsbevilgning på statsbudsjettet utenfor jordbruksavtalen (kap.1143). Samordningen av dagens erstatninger innebærer en flytting fra andre poster tilsvarende 42 mill. kroner, hvorav 27 mill. kroner overføres fra jordbruksavtalen, jf. tabell 8.5.

Tabell 8.5 Samordning og flytting av erstatninger for offentlige restriksjoner.

Kap/post Ordning Mill. kroner
1150-50.12 Pålegg – planteskadegjørere 5,0
1150-50.12 Frivillig nedslakting – mædi 2,0
1150-50.12 Frivillig nedslakting – skrapesyke 1,0
1150-50.12 Kompensasjon – radioaktivitet 10,0
1150-50.12 Sum skadefondet 18,0
1150-73.15/18 Pristilskudd – kontaktbesetninger 0,0
1150-74.14 Produksjonstilskudd etter nedslakting 9,0
Pålegg ved floghavre 0,0
Kap. 1150 Jordbruksavtalen 27,0
1107-73 Pålegg husdyrloven 15,0
1143 Samlet ny bevilgning for erstatningsordningene 42,0

8.3 Nærmere om de enkelte poster på kapittel 1150

8.3.1 Post 50 Fondsavsetninger

Tabell 8.6 Bevilgning til post 50. Tall i tusen kroner.

Underpost Ordning Justert budsjett 2003 Budsjett 1) 2004
50.11 Tilskudd til LUF 687 750 654 750
50.12 Skadefondet for landbruksproduksjon 49 750 750
Sum post 50 737 500 655 500

1) Budsjett før konsekvensjusteringer som legges fram i St. prp. nr 1

Gjennom omdisponering av overførte midler er bevilgningen til LUF økt med 27 mill. kroner i 2003. Av dette er 17,8 mill.kr en generell styrking av kapitalen, mens de resterende 9,2 mill. kroner skal finansiere særskilte tiltak i samsvar med jordbruksavtalen, jf. tabell 8.2.

Tilsvarende er bevilgningen til Skadefondet i 2003 økt med 49 mill. kroner gjennom omdisponering av overførte midler. Dette er nødvendig for å dekke behovet i en normalsituasjon 2003-2004. Av den konsekvensjusterte bevilgningen i 2004 (20,75 mill. kroner) vil 18 mill. kroner flyttes til en overslagsbevilgning utenfor jordbruksavtalen som delfinansiering av en ny erstatningsordning.

8.3.2 Post 70 Markedsregulering

Tabell 8.7 Bevilgning post 70. Tall i tusen kroner.

Underpost Ordning Justert budsjett 2003 Engangsmidler 2003 Budsjett 2004
70.11 Avsetningstiltak 58 700 0 48 400
70.12 Tilskudd til råvareprisutjevning 152 800 21 798 183 100
70.13 Eksportrestitusjon 25 000 19 000
Sum post 70 236 500 21 798 250 500

I avsetningen på post 70.11 i 2003 ligger 10 mill. kroner til et destruksjonsanlegg for slakteavfall i Nord-Norge.

Bevilgninger til post 70.12 er økt med 10 mill. kroner i 2004. I 2003 er det 174,598 mill. kroner til disposisjon på ordningen hvorav 21,798 mill. kroner er disponering av overførte midler. Bevilgningen til post 70.13 er redusert med 6,0 mill. kroner i 2004. Det vil bli foretatt en gjennomgang av formål og innretningen av denne ordningen. Bevilgningen på post 70 er vist i tabell 8.7.

8.3.3 Post 73 Pristilskudd

Tabell 8.8 Bevilgning post 73. Tall i tusen kroner.

Underpost Ordning Justert budsjett 2003 Budsjett1) 2004
73.11 Tilskudd til norsk ull 165 696 165 696
73.13 Pristilskudd melk 458 500 451 500
– Distriktstilskudd kjøtt 528 700 531 800
– Distriktstilskudd fjørfe 1 100 1100
– Grunntilskudd kjøtt 189 700 40 000
– Grunntilskudd kjøtt lokal foredling 1 300 800
73.15 Pristilskudd kjøtt 720 800 573 700
73.16 Distriktstilskudd egg 4 800 4 800
73.17 Distrikts– og kvalitetstilskudd frukt, bær og grønnsaker 54 770 54 770
– Frakttilskudd slakt 74 500 64 500
– Frakttilskudd egg 6 000 7 000
– Fraktilskudd korn/kraftfôr 156 800 156 800
73.18 Frakttilskudd 237 300 228 300
73.19 Prisnedskriving korn 432 900 432 900
73.20 Tilskudd matkorn 113 300 113 300
Sum post 73 2 188 066 2 024 966

1) Volum– og kvantumsjusteringer for 2004 vil bli lagt fram i St.prp. nr. 1

Pristilskuddene (tabell 8.8) er overslagbevilgninger styrt av satser og volum.

Bevilgningen på underpost 73.13 er justert opp 7 mill. kroner i 2003 gjennom omdisponering av overførte midler som en delfinansiering av midlertidige tiltak til uavhengige konsummelkmeierier. Den resterende finansiering til dette formålet dekkes innenfor prisutjevningsordningen.

8.3.4 Post 74 Direkte tilskudd

Bevilgningene på underpostene 74.14 og 74.18 er begge justert ned med 13 mill. kroner i 2003 for å tilpasse bevilgningene til prognosert behov. I tillegg er det lagt til grunn at det kan belastet 36,9 mill. kroner av overførte midler på underpost 74.17, jf. tabell 8.10. Disse skal bidra til å dekke opp det generelle behovet på posten samt engangsbeløp i følge tabell 8.9.

Tabell 8.9 Engangsbevilgninger over post 74 i 2003.

1 Udisponert avsetning 2002 til digitale markslagskart 5,9 mill. kroner
2 Udisponert avsetning 2002 til utvikling av IKT i SLF 20,0 mill. kroner
3 Udisponert avsetning 2002 til individregister husdyr 0,75 mill. kroner
4 Avsetning 2003 til digitale markslagskart 10,0 mill. kroner
Sum 36,65 mill. kroner

Tabell 8.10 Bevilgning post 74. Tall i tusen kroner.

Underpost Ordning Justert budsjett 2003 Engangsmidler 2003 Budsjett 2004
74.11 Driftstilskudd 1 243 500 1 201 000
– Tilskudd til husdyr 2 033 025 2 062 025
– Tilskudd til dyr på utmarksbeite 225 000 233 000
74.14 Tilskudd til husdyr 2 258 025 2 295 025
74.17 Areal– og kulturlandskapstilskudd 2 991 959 36 913 3 033 059
– Tilskudd til seterdrift melkeproduksjon 21 400 21 000
– Tilskudd til brattlendte bruk 29 500 27 901
– Tilskudd til dyrking av fôr i fjellet 10 300 10 000
– Tilskudd til endra jordarbeiding m.m. 163 701 160 000
74.18 Andre arealbaserte tilskudd 224 901 218 901
Sum post 74 6 718 385 6 748 985

8.3.5 Post 77 Utviklingstiltak

Bevilgningen på underpost 77.14 Tilskudd til pelsdyr er justert ned 5,9 mill. kroner i 2003 for å tilpasse bevilgningen til behovet. For 2004 er bevilgningen satt ned med 6 mill. kroner mens bevilgningen til underpost 77.13 er redusert med 4 mill. kroner.

På underpost 77.16 er bevilgningen i 2003 justert opp 1 mill. kroner i tillegg til at det kan disponeres inntil 29,5 mill. kroner av overførte beløp på posten til å dekke opp ansvar i 2002/2003. Total avsetning på ordningen i 2003 blir dermed 96,8 mill. kroner. Av dette utgjør 16,8 mill. kroner bevilgninger til økologiske prosjekter knyttet til vedtak i 2002. Denne ordningen er flyttet til underpost 50.11 fra 2003. Bevilgningen til underpost 77.16 i 2004 er økt med 11,0 mill. kroner slik at samlet bevilgning på post 77 er uendret sammenlignet med 2003, jf. tabell 8.11.

Fordelingen av tilskudd til de enkelte forsøksringene (underpost 77.13) er flyttet fra SLF til Landbrukets forsøksringer i 2003. Fra 2004 vil dette bli budsjettmessig fulgt opp gjennom en flytting av administrasjonsbevilgningen fra kapittel 1143. post 01 til kapittel 1150 post 77 i St.prp. nr. 1. For 2003 vil administrasjonskostnadene bli dekket direkte fra kapittel 1143.

Tabell 8.11 Bevilgning post 77. Tall i tusen kroner.

Underpost Ordning Justert budsjett 2003 Engangsmidler 2003 Budsjett 2004
77.11 Tilskudd til dyreavl m.m. 82 860 81 860
77.12 Tilskudd til frøavl m.m. 7 000 7 000
– Forsøksringene 35 100 33 100
– Forskning 38 000 36 000
77.13 Tilskudd til forsøksringer og forskning 73 100 69 100
– Tilskudd til pelsdyrfôrlag 21 800 21 800
– Tilskudd til pelsdyrfôr (refusjon) 5 500 5 400
77.14 Tilskudd til pelsdyrfôr 27 300 27 200
77.15 Tilskudd til kval. og salgsfr. tiltak 51 300 51 300
– Omleggingstilskudd 39 000 40 000
– Areal og husdyrtilskudd 25 300 34 700
– Tilskudd til organisasjoner 3 000 2 600
77.16 Tilskudd til økologisk landbruk 67 300 29 500 77 300
77.17 Tilskudd til fruktlager 8 100 8 100
77.18 Oppkjøp av melkekvoter 0 158 300
Sum post 77 321 860 187 800 321 860

8.3.6 Post 78 Velferdsordninger

For underpost 78.11 kan det disponeres inntil 60 mill. kroner av overførte beløp i 2003 til å heve forskuddsutbetalingen, jf. tabell 8.12. Til disposisjon på underposten i 2003 blir da 1049,819 mill. kroner tilsvarende en gjennomsnittlig forskuddsutbetaling på 62 pst. Med omlag samme forskuddsprosent, reduserer dette bevilgningsbehovet i 2004 tilsvarende. Bevilgningen er derfor satt ned med 115 mill. kroner som beregningsmessig vil dekke et forskudd i 2004 tilsvarende 60 pst. når bevilgningen er konsekvensjustert (St.prp. nr. 1) som følge av en framskyndet utbetaling fra 2003 til 2002 tilsvarende 180 mill. kroner.

Avsetningen til underpost 78.12 er redusert med 15 mill. kroner i 2003 for å tilpasse bevilgningen til behovet. For 2004 er bevilgningen redusert med 17 mill. kroner. Avsetningen til underpost 78.15 er redusert 2 mill. kroner i 2003 og 5,5 mill. kroner i 2004.

Avsetningen på underpost 78.16 er redusert med 3,1 mill. kroner i 2003 som ledd i tilpasningen i disponeringen av overførte beløp. Samtidig kan det disponeres inntil 18,8 mill. kroner av overførte beløp på ordningen slik at det totalt i 2003 er til disposisjon 123,635 mill. kroner. I 2004 er avsetningen justert opp 17 mill. kroner på underposten for å tilpasse bevilgningen til behovet.

Tabell 8.12 Bevilgning post 78. Tall i tusen kroner.

Underpost Ordning Justert budsjett 2003 Engangsmidler 2003 Budsjett 1) 2004
78.11 Tilskudd til avløsning ferie og fritid 989 819 60 000 874 819
78.12 Tilskudd til avløsning ved sykdom 191 800 189 800
78.13 Medlemsavgift til folketrygden 130 800 130 800
78.14 Tilskudd sykepengeordning jordbruket 88 000 88 000
– Tilskudd til landbruksvikarer 16 000 16 000
– Adm. tilskudd til avløserlag 17 000 14 000
– Tilskudd landbrukets HMS-tjeneste 15 500 15 000
78.15 Andre velferdstiltak 48 500 45 000
78.16 Tidligpensjonsordningen 104 835 18 800 124 935
Sum post 78 1 553 754 78 800 1 453 354

1) Konsekvensjustering av bevilgningen gjøres i St. prp. nr. 1

8.4 Kapittel 4150 - Markedsordningen for korn

Bevilgningen på kap. 4150 er, som vist i tabell 8.13, økt med 22,0 mill. kroner i 2003 gjennom inntektsføring av tilbakebetalte investeringsmidler til reguleringsanlegg som ikke lenger disponeres til slike formål.

Tabell 8.13 Forslag til bevilgning kapittel 4150. Tall i tusen kroner.

Underpost Ordning Justert budsjett 2003 Budsjett 2004
80 70 Markedsordningen for korn Tilbakebetalt tilskudd reguleringsanlegg -122 000 -22 000 122 000
Sum post 4150 -144 000 -122 000
Til dokumentets forside