St.prp. nr. 78 (2002-2003)

Om utbygging av E18 Kopstad - Gulli i Vestfold med delvis bompengefinansiering og endret opplegg for utbygging av deler av rv 4 i Oppland

Til innholdsfortegnelse

1 Om utbygging av E18 Kopstad - Gulli i Vestfold

1.1 Innledning

Samferdselsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag om utbygging av prosjektet E18 Kopstad - Gulli i Vestfold med statlige midler og delvis bompengefinansiering.

Utbyggingen av E18 i Vestfold til firefelts veg er omtalt for Stortinget ved flere anledninger. I St.prp. nr. 57 (1997-98) om delvis bompengefinansiering av utbyggingen av E18 mellom Gutu og Kopstad er videreføring av utbyggingen sørover til Gulli omtalt. I St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 er det lagt til grunn oppstart av både Kopstad - Gulli og Langåker - Bommestad på slutten av perioden 2002-05, forutsatt tilslutning til et akseptabelt bompengeopplegg for begge prosjektene. Dette er fulgt opp i Vegdirektoratets handlingsprogram for strekningsvise investeringer på stamvegnettet, jf St.prp. nr. 1 (2001-2002).

E18 er utbygd til sammenhengende firefelts veg fra Eik i Buskerud til Kopstad i Vestfold. Bygging av ny E18 motorvegbru i Drammen (Høvik - Frydenhaug) har startet, og videre utvidelse av E18 til firefelts motorveg mellom Frydenhaug og Eik (Kleivenetunnelen) er under planlegging. Departementet vil komme tilbake til dette prosjektet i Nasjonal transportplan 2006-2015.

E18 fra Kopstad sørover i Vestfold er høytrafikkert, og det er i perioder kapasitetsproblemer på strekningen mellom Kopstad og Larvik. Det skjer også mange alvorlige ulykker, og randbebyggelsen langs E18 påføres miljøulemper i form av støy, luftforurensning og barrierevirkninger.

Utbyggingen av E18 Kopstad - Gulli er planlagt delfinansiert gjennom et utvidet innkrevingsopplegg i eksisterende bomstasjoner i Sande, og omfatter bygging av 12 km firefelts veg mellom Kopstad ved avkjøringen til Horten og Gulli ved avkjøringen til Tønsberg. Det legges opp til å starte anleggsarbeidene høsten 2004 med åpning for trafikk i løpet av 2007.

Det vil videre være behov for å bygge ut strekningen Langåker - Bommestad. Denne strekningen er tofelts veg, mangler fysisk skille mellom kjøreretningene og har flere farlige kryss og avkjørsler. Miljøulempene er betydelige. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til gjennomføring av prosjektet E18 Langåker - Bommestad i forbindelse med Nasjonal transportplan som legges fram for Stortinget i vårsesjonen 2004.

1.2 Dagens situasjon

E18 gjennom Vestfold er høytrafikkert, med en årsdøgntrafikk som varierer mellom om lag 17 000 kjøretøy mellom Kopstad og Tønsberg, 18 000 - 22 000 kjøretøy mellom Tønsberg og Larvik og om lag 12 000 kjøretøy vest for Larvik. Om sommeren er trafikkbelastningen vesentlig høyere. Sommerdøgntrafikken mellom Tønsberg og Sandefjord er om lag 25 000 kjøretøy. Trafikkveksten de siste ti årene har vært på om lag 4 pst. pr. år, noe som ligger godt over TØIs prognoser for årlig trafikkvekst i Vestfold på 1,6 pst. På dager med høy trafikkbelasting er det tidvis kapasitetsproblemer med saktegående og stillestående køer mellom Kopstad og Larvik. I slike perioder kan det også ta tid å komme inn på E18 fra sidevegene, siden det er kryss i plan og direkte avkjørsler. Den høye trafikkmengden medfører at det er få forbikjøringsmuligheter selv på strekninger der det ellers ligger til rette for dette.

Strekningen Kopstad - Gulli har god geometrisk standard, men er tofelts veg og mangler fysisk skille mellom kjøreretningene og har flere farlige kryss og avkjørsler. På deler av strekningen mangler det tilfredsstillende løsninger for gående og syklende. I tillegg fører E18 til betydelige miljøulemper og barrierevirkninger for beboerne langs strekningen. Strekningen er ulykkesbelastet, med mange alvorlige ulykker. I perioden 1993-2002 ble 147 personer drept eller skadd. Av disse ble 8 drept og 16 hardt skadd. Halvparten av personskadeulykkene var møte- og utforkjøringsulykker. Halvparten av de drepte omkom i møteulykker, mens de øvrige omkom i kryssulykker. Av trafikksikkerhetsmessige grunner er høyeste tillatte hastighet satt ned fra 80 til 70 km/t de siste årene.

Siden hoveddelen av den nye firefelts vegen mellom Gutu og Kopstad ble åpnet for trafikk i oktober 2001, er det ikke registrert ulykker med drepte eller hardt skadde på denne strekningen. 8 personer er lettere skadd. På strekningene Kopstad - Gulli og Langåker - Bommestad er til sammen 3 personer blitt drept og 38 personer skadd i det samme tidsrommet.

1.3 E18 Kopstad - Gulli

Figur 1.1 Oversiktskart over utbygging av E18 Kopstad - Gulli i Vestfold

Figur 1.1 Oversiktskart over utbygging av E18 Kopstad - Gulli i Vestfold

Prosjektet omfatter bygging av 12 km firefelts veg med 29 m vegbredde i Horten, Re og Tønsberg kommuner, og er en videreføring av prosjektet Gutu - Kopstad som stod ferdig i mai 2002. Utbyggingen vil føre til at E18 får sammenhengende firefelts standard mellom Eik i Buskerud og Tønsberg. Traséen følger i store trekk høydedraget øst for dagens E18 og tettstedet Undrumsdal. Gjennom åsen nordøst for Undrumsdal går vegen i tunnel med to atskilte løp. I prosjektet inngår også to planskilte kryss for avkjøring til rv 306 mot Horten og rv 308 til Tønsberg.

Prosjektet vil bedre både framkommelighets-, trafikksikkerhets- og miljøforholdene på strekningen. Blant annet vil trafikkbelastningen gjennom Undrumsdal bli vesentlig redusert. Det forventes en reduksjon i antall drepte og skadde på 70-90 pst., med størst reduksjon for de alvorlige ulykkene.

Reguleringsplanene for strekningen ble godkjent i september og oktober 2002, og det er gjennomført ekstern kvalitetssikring for prosjektet. I tråd med Vegdirektoratets forslag og den eksterne kvalitetssikringen legger Samferdselsdepartementet til grunn en styringsramme på 1 500 mill. kr og en kostnadsramme på 1 650 mill. kr. I rammene inngår 72 mill. kr som bompengeselskapet har forskottert til planlegging, prosjektering, grunnerverv og andre forberedende arbeider. Disse midlene skal refunderes med bompenger fra bompengeordningen i nordfylket etter at den planlagte takstøkningen er trådt i kraft.

Prosjektets netto nytte (NN) er beregnet til om lag - 1 080 mill. kr. Netto nytte over totale kostnader (NN/K) er beregnet til - 0,5. Det er en svakhet ved kost/nytte-beregningene ved slike parsellvise utbygginger. E18 i Vestfold må betraktes som et helhetlig transportsystem. Kost-/nytte-beregningene for enkeltparseller vil bl.a. være avhengig av utbyggingsrekkefølge. Samferdselsdepartementet vil vurdere hvordan dette kan håndteres på en bedre måte i fremtidige saker av denne karakter.

1.4 Lokal behandling

I St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 ble det lagt til grunn oppstart av både E18 Kopstad - Gulli og E18 Langåker - Bommestad på slutten av perioden 2002-05, forutsatt tilslutning til et akseptabelt bompengeopplegg for begge prosjektene. Det ble videre lagt til grunn 60 pst. bompengefinansiering av begge prosjektene.

I mai 2001 sendte Vestfold fylkeskommune en utredning om en Vestfoldpakke på lokal høring. I utredningen ble det lagt til grunn en utbygging i to faser. Første fase omfattet prosjektene E18 Kopstad - Gulli, E18 Langåker - Bommestad, rv 303 Munken - Elveveien i Larvik og rv 306 forbi Skoppum i Borre kommune. Andre fase omfattet fullføring av utbyggingen av E18 til firefelts veg gjennom fylket på strekningene Gulli - Langåker og Bommestad - Telemark grense. Utbyggingen ble foreslått delvis bompengefinansiert gjennom takstøkninger og forlenget innkreving i eksisterende bomstasjoner i Sande samt etablering av en ny bomstasjon på E18 ved Skolmar mellom Sandefjord og Larvik.

Sande kommune sluttet seg til utvidelse av eksisterende bompengeordning for å delfinansiere E18 Kopstad - Gulli. Kommunen gikk imidlertid i mot en forlengelse av innkrevingsperioden i bomstasjonen på rv 313 (gamle E18) med mindre Sande kommune får en viss kompensasjon for dette, jf vedtak Anedenfor. Det var ikke mulig å få til lokal enighet om bomstasjonsplasseringen i sørfylket for delfinansiering av E18 Langåker - Bommestad. Vestfoldpakken ble derfor lagt på is, og et opplegg for forsert utbygging av E18 Kopstad - Gulli ble lagt fram for Vestfold fylkeskommune i november 2001. Fylkestinget ga sin tilslutning til det foreslåtte finansieringsopplegget, men sluttet seg til Sande kommunes krav om kompensasjon dersom innkrevingsperioden i bomstasjonen på rv 313 forlenges, jf vedtak B.

Det ble arbeidet videre for å komme fram til en lokal enighet om et innkrevingsopplegg i sørfylket. I denne prosessen ble prinsippene for bomstasjonsplassering tatt opp med Samferdselsdepartementet. Vestfold fylkeskommune og berørte kommuner sluttet seg til en løsning med innkreving av bompenger av nordgående trafikk ved Solum vest for Larvik, og av sørgående trafikk ved Skolmar øst for Larvik. Samferdselsdepartementet bekreftet ved brev av 25. november 2002 at den videre planlegging av prosjektet E18 Langåker - Bommestad kunne baseres på en slik løsning.

I det videre arbeidet med forberedelse av prosjektene skjedde det en del endringer i forutsetningene som gjorde det nødvendig å legge saken fram for fylkeskommunen på nytt. De viktigste endringene er økte kostnadsoverslag for E18-prosjektene Kopstad - Gulli og Langåker - Bommestad og reduserte økonomiske planrammer. Videre gikk Vegdirektoratet inn for å legge til grunn etterskuddsinnkreving av bompenger i sørfylket, mens det i de lokale vedtakene også var lagt til grunn parallellinnkreving. Statens vegvesen utarbeidet derfor en finansieringsplan basert på anleggsstart på strekningen Kopstad - Gulli høsten 2004 og på strekningen Langåker - Bommestad i 2006/2007.

Vestfold fylkeskommune behandlet saken i mars 2003, jf vedtak C. I fylkestingets vedtak heter det at Statens vegvesens utbyggings- og finansieringsplan tas til orientering. Samtidig blir det påpekt at fylkestinget finner det urimelig at E18-utbyggingen gjennom Vestfold skal gjennomføres med en statlig andel på under 40 prosent av totalkostnadene. Staten oppfordres derfor til å tilføre prosjektet midler slik at det blir unødvendig å utsette anleggsstart på strekningen Langåker - Bommestad. Fylkestinget finner dessuten Vegdirektoratets prinsipielle vurdering av når bompengeinnkrevingen i sørfylket bør startes opp inkonsekvent, og ber om at direktoratet i den videre behandling får til en ordning der innkrevingen kan startes som opprinnelig planlagt.

A. Sande kommune - vedtak i kommunestyret 14. november 2001:

 1. Sande kommune vil sterkt understreke det prinsipp som er nedfelt i St.meld. nr. 46 (1999-2000) «Nasjonal Transportplan 2002-2011» og i brev fra Vegdirektoratet datert 29.06.01: «Bompenger skal kreves inn av de som skal benytte den vegen det er investert i, nærhetsprinsippet.»

 2. Sande kommune kan akseptere at bommene i Hanekleiva blir stående inntil 15 år. Bommene skal kun tilleggsfinansiere parsellen E-18 Kopstad - Gulli.

 3. Sande kommune krever at bommen på Ødegården kun blir stående i 11 år og med bomtakst på 20,- kroner (1998-kroner). Taksten skal prisreguleres slik at den heves til kr. 25,- når inflasjonen har nådd dit.

 4. Takstene i Hanekleivbommene settes ikke høyere enn hva som behøves for en utbygging av E-18 fram til Gulli og etter trafikkvekstprognoser fastsatt av staten. En trafikkvekst utover disse prognosene skal medføre at bommene fjernes tidligere.

 5. En eventuell forlengelse av bomtiden på Ødegården vurderes etter 6 - 8 år. Hvis en slik vurdering tilsier forlengelse, skal Sande kommune og fylkeskommunen sammen finne løsninger som gjør belastningen akseptabel for Sande kommune og dens innbyggere. Dette kan for eksempel være infrastrukturtiltak innenfor vegsektoren i kommunen og/eller rabattordninger. Sande kommune krever at det inngås en avtale med Vestfold fylkeskommune som ivaretar dette. Denne avtalen skal forelegges Sande kommunestyre til godkjenning i februar 2002.

 6. Sande kommune ser det som svært viktig å etablere og ivareta tiltak for å hindre lekkasje fra ny E18 til Rv 313 (gammel E18). Dette både for å skjerme miljø, beboere og lokaltrafikk for de belastninger økt trafikk vil kunne gi. Derfor innføres det ikke 80 km/t fartsgrense, fotoboksene skal ikke fjernes og det opprettholdes nødvendig manuell trafikkovervåking av veien.

 7. Sammen med våre nabokommuner vil Sande arbeide for rabattordninger som gjelder kommunens innbyggere.

B. Vestfold fylkeskommune - vedtak i fylkestinget 20. november 2001:

 1. Det er sterkt behov for en rask og kontinuerlig utbygging av E18 gjennom Vestfold. Stortinget forutsatte i forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan at finansieringen av videre utbygging av E18 måtte skje i en kombinasjon av statlige bevilgninger og bompenger.

  Det er ikke tilstrekkelig lokal enighet til å kunne gjennomføre en «Vestfoldpakke» slik som forutsatt i St. meld. nr. 46 (1999 - 2000) Nasjonal Transportplan 2002 - 2011. Fylkestinget ber derfor om at det i denne omgang legges til rette for en parsellvis utbygging av E18.

 2. Fylkestinget ber om at det legges fram en proposisjon om delvis bomfinansiering av strekningen Kopstad - Gulli i løpet av 2002. Bomstasjonen som etableres i Sande 1. januar 2002 inngår i finansieringsgrunnlaget for denne parsellen. Nødvendige takstendringer foretas fra senest 1. januar 2004. Innkrevingstiden er totalt 15 år. Avtalen mellom Sande kommune og fylkeskommunen om takst ved bomstasjonen på Ødegården skal være kr. 20,- (1998-kroner) og perioden på 11 år opprettholdes. Dersom bommen opprettholdes utover 11 år, må Sande kommune gis en kompensasjon for dette.

 3. Riksveg 303 gjennomføres som forutsatt i Nasjonal Transportplan.

 4. Taksten for lette kjøretøy med tillatt totalvekt opp til 3 500 kg, settes til kr. 30,- 2002-kroner i bommene på E18 (Sande) og i rampebommene i Hanekleivkrysset.

  Taksten settes til 20,- 1998-kroner i bom på rv 313 (gamle E18) ved Ødegården i Sande kommune.

  Takster for tunge kjøretøyer med tillatt totalvekt over 3 500 kg, settes i alle bommene til det dobbelte av takstene for lette kjøretøyer.

  Det forutsettes at takstene reguleres i samsvar med prisstigningen. Det forutsettes rabatter og fritak for betaling av bompenger i samsvar med Vegdirektoratets takstretningslinjer slik disse er redegjort for i Vegdirektoratets håndbok 199 fra juni 1997.

 5. Fylkeskommunen vil arbeide videre for full utbygging av E18. For å få en endelig avklaring på om sentrale myndigheter aksepterer en bom vest for Larvik, bes det om et snarlig møte mellom Vestfold fylkeskommune, Larvik og Sandefjord kommuner og SD. I det videre arbeidet må det samarbeides nært med Larvik/Sandefjord og andre berørte kommuner for å sikre en raskest mulig progresjon i det videre arbeidet for utbygging av E18 i Vestfold. Så snart nødvendig enighet blir oppnådd vil fylkestinget få seg forelagt egen sak om videre utbygging basert på prinsippet om parsellvis utbygging.

  Fylkestinget vil også arbeide videre med sikte på større statlige bevilgninger til den videre utbyggingen.

 6. Fylkestinget vil i løpet av våren 2002 få seg forelagt en egen sak om utbygging av riksveg 306 basert på bompengeløsning. Fylkestinget forutsetter at det kan legges fram en proposisjon om dette prosjektet slik at behandlingen kan skje parallelt med strekningen Kopstad - Gulli.

 7. Vestfold fylkeskommune garanterer for bomselskapets økede gjeld fra dagens garanti begrenset til 900 millioner kroner, til 1 700 millioner kroner. Garantitiden er maksimalt 20 år inkludert den ordinære innkrevingstiden på 15 år og 5 års forlengelse av bompengeperioden i tilfelle sviktende økonomi. Det er et vilkår at garantien blir sikret 1. prioritet i retten til å kreve inn bompenger. et tas forbehold om Stortingets samtykke til økningen i fylkeskommunal lånegaranti.

 8. Det anbefales at vedtektene for E18 Vestfold AS endres slik at de også omfatter delfinansiering av hele Kopstad - Gulli.

C. Vestfold fylkeskommune - vedtak i fylkestinget 11. mars 2003:

 1. Fylkestingets vedtak i sakene FT 064/01 og FT 041/02 om bomløsninger og plasseringer, takster og takstregulering, rabatter, fritak for betaling, maksimal betaling ved passering av to bommer i samme retning samt vilkår for lånegarantien opprettholdes. Vestfold fylkesting garanterer videre for bomselskapets samlede gjeld for prosjektene E18 Gutu - Kopstad, Kopstad - Gulli, Langåker - Bommestad og rv 303 Munken - Elveveien, begrenset til 3000 millioner kroner. Garantitiden settes til 22 år inklusive fem års forlengelse av bompengeperiodene i tilfelle sviktende økonomi. Det tas forbehold om Stortingets samtykke til økningen i fylkeskommunal lånegaranti. Fylkestinget tar videre til orientering Statens Vegvesens finansieringsopplegg som innebærer at:

  1. Kopstad - Gulli står ferdig i 2007, Langåker - Bommestad i 2009 og ny rv 303 i Larvik i 2008.

  2. Innkrevingstiden i Sandebommene inklusiv bommen på rv 313 ved Øgarden, settes til 15 år, mens innkrevingstiden i bommene i søndre Vestfold settes til 11 år.

  3. Innkreving av bompenger i bomsystemet i søndre Vestfold skjer etterskuddsvis og starter samtidig med at E18 Langåker - Bommestad åpnes for trafikk.

 2. Fylkestinget vil vise til at etter fylkestingets behandling av denne saken, i sitt møte i juni 2002, har Statens vegvesen foretatt nye beregninger, prognoser m.v. som viser en kostnadsøkning på ca 425 millioner kroner på de aktuelle prosjektene samt at etterskuddsinnkreving vil belaste prosjektet med ca 475 millioner kroner i finanskostnader. Dette er en kostnadsøkning som rammer brukerne og forryker det planlagte forholdet mellom statlig tilskudd og brukerfinansiering (40% - 60%). Fylkestinget finner det urimelig at E18 utbyggingen gjennom Vestfold skal gjennomføres med en statlig finansieringsandel på under 40% av totalkostnadene. Fylkestinget vil oppfordre staten til å tilføre prosjektet midler slik at det blir unødvendig å utsette oppstart på strekningen Langåker - Bommestad. Fylkestinget finner dessuten Vegdirektoratets prinsipielle vurdering av når bominnkreving kan starte opp som inkonsekvent. Fylkestinget viser i denne forbindelse til at Vegdirektoratet har et prinsipp hva gjelder etablering av bomstasjoner for finansiering av «Tønsberg-pakken» og et annet prinsipp for etablering av bomstasjoner for finansiering av utbyggig av E18 gjennom Vestfold. Fylkestinget ber derfor også om at Vegdirektoratet i den videre behandling får til en ordning der bominnkrevingen på denne strekningen kan igangsettes som opprinnelig planlagt.

1.5 Utbyggings- og finansieringsplan

I handlingsprogrammet for strekningsvise investeringer på stamvegnettet i perioden 2002-2011 er det lagt til grunn 500 mill. 2002-kr i statlige midler til prosjektet Kopstad - Gulli og 350 mill. 2002-kr til prosjektet Langåker - Bommestad, til sammen 850 mill. 2002-kr. Dette er i tråd med forutsetningene i St.meld. nr. 46 (1999-2000).

I finansieringsplanen som ble lagt fram for Vestfold fylkeskommune i mars 2003, ble det lagt til grunn 680 mill. 2003-kr i statlige midler til Kopstad - Gulli og 190 mill. kr til Langåker - Bommestad, til sammen 870 mill. 2003-kr i perioden 2006-2009. Endringene skyldes økt behov for statlige midler til strekningen Kopstad - Gulli som følge av økte kostnader og forutsetningen om maksimalt 15 års innkrevingsperiode i bomstasjonene i Sande.

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om utbygging av E18 Kopstad - Gulli med delvis bompengefinansiering. Det legges til grunn anleggsstart høsten 2004 med trafikkåpning i 2007.

Følgende finansieringsplan foreslås lagt til grunn for prosjektet:

Tabell 1.1 

2002-2005 2006-2009 sum
statlige midler bompenger statlige midler bompenger statlige midler bompenger
E18 Kopstad - Gulli 0 670 680 150 680 820

1.6 Bomstasjonsplassering og bompengeopplegg

Utbyggingen av E18 Kopstad - Gulli er planlagt delfinansiert gjennom et utvidet innkrevingsopplegg i eksisterende bomstasjoner i Sande.

Det legges opp til følgende takstøkninger i eksisterende bomstasjoner på E18 og på de sørvendte rampene i Hanekleivakrysset i Sande.

 • kjøretøy med tillatt totalvekt tom 3 500 kg: økning fra 20 til 30 2002-kr

 • kjøretøy med tillatt totalvekt fom 3 501 kg: økning fra 40 til 60 2002-kr

I bomstasjonen på rv 313 (gamle E18) forutsettes det i utgangspunktet at nåværende takster på 20 og 40 1998-kr skal beholdes, men prisreguleres til 22 og 44 2003-kr. Dersom prisdifferansen fører til uakseptabel trafikkoverføring fra E18, mener Statens vegvesen at takstene i bomstasjonen på rv 313 også må økes. Det legges opp til å gjennomføre takstøkningen så snart Stortinget har sluttet seg til planene og det foreligger ny bompengeavtale mellom Vegdirektoratet og bompengeselskapet. For øvrig gjelder de ordninger som er fastlagt i forbindelse med eksisterende bompengeordning, med basis i Vegdirektoratets takstretningslinjer.

Øvrige forutsetninger er lagt til grunn for finansieringsanalysen:

 • 1,6 pst årlig trafikkvekst

 • årlig nominell rente på 8 pst.

 • årlig prisstigning på 2 pst.

 • årlige driftskostnader på om lag 8 mill. kr.

Med disse forutsetningene er det beregnet at innkrevingsperioden i eksisterende bomstasjoner på E18 og rv 313 i Sande blir utvidet fra om lag 11 år til nærmere 15 år.

En følsomhetsanalyse for Kopstad - Gulli gir som resultat at redusert trafikkvekst fra 1,6 til 0,5 pst. medfører at innkrevingsperioden forlenges med ett og et halvt år. Dersom lånerenten økes med én prosent, forlenges innkrevingsperioden med om lag ett år. Det samme gjelder dersom prosjektkostnadene øker med 10 pst. Følgelig må flere av de ugunstige forutsetningene inntre samtidig for at innkrevingsperioden skal øke til 20 år.

Vestfold fylkeskommune har i møtet i fylkestinget 11. mars 2003 vedtatt å stille garanti for bompengeselskapets gjeld begrenset til 3,0 mrd. 2002-kr. Denne garantien omfatter også prosjektet Langåker - Bommestad, samt den ferdigstilte strekningen mellom Gutu og Kopstad. Den fylkeskommunale garantien vil endelig bli godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet. Garantien vil først komme til utbetaling etter at realtakstene er økt med inntil 20 pst. og innkrevingsperioden er økt med inntil 5 år.

I tråd med vedtak i fylkestinget har bompengeselskapet gjennomført nødvendige vedtektsendringer slik at selskapet i tillegg til å finansiere utbyggingen av E18 Gutu - Kopstad også kan finansiere E18-prosjektene Kopstad - Gulli. Vedtektsendringen omfatter også finansiering av E18 Langåker - Bommestad samt forskottering av ubyggingen av rv 303 Munken - Elveveien.

1.7 Samferdselsdepartementets vurdering

E18 mellom Oslo og Kristiansand er en av de viktigste stamvegstrekningene i Norge. Rutas betydning er stor både for befolkningen og næringslivet. E18 er utbygd til sammenhengende firefelts veg fra Eik i Buskerud til Kopstad i Vestfold. E18 videre sørover i Vestfold er høytrafikkert, og standarden er ikke tilpasset trafikkmengdene. Det er i perioder kapasitetsproblemer på strekningen mellom Kopstad og Larvik, og det skjer mange alvorlige ulykker på strekningen. Videre påføres randbebyggelsen langs E18 betydelige miljøulemper. Nye firefelts strekninger gjennom fylket vil gi store framkommelighets- og trafikksikkerhetsgevinster for trafikantene. Ved å erstatte dagens tofelts veg med firefelts veg forventes det 70-90 pst. nedgang i personskadeulykkene, med størst reduksjon for de alvorlige ulykkene. I tillegg vil miljøforholdene for lokalbefolkningen bli vesentlig bedret ved at den nye vegen legges utenom bebyggelsen.

Samferdselsdepartementet legger i tråd med de lokale vedtakene til grunn delfinansiering av E18 Kopstad - Gulli gjennom et utvidet innkrevingsopplegg i eksisterende bomstasjoner i Sande. Det legges til grunn takstøkninger i bomstasjonene på E18 og forlenget innkrevingsperiode i bomstasjonene både på E18 og rv 313. Departementet vurderer det som akseptabelt med takstøkning i de årene byggingen pågår, da økningen er relativ lav og vil bidra til en raskere nedbetaling av prosjektet Gutu - Kopstad, der bilistene allerede har nytte av 33 km ny firefelts veg. Samferdselsdepartementet legger til grunn anleggsstart høsten 2004 med fullføring i 2007. Departementet vil komme tilbake til dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2004.

Sande kommune har i sitt vedtak stilt krav om kompensasjon for forlengelse av innkrevingsperioden i bomstasjonen på rv 313. Samferdselsdepartementet finner det ikke riktig å gi kompensasjon til lokale myndigheter for eventuelle ulemper ved en ordning som de selv ønsker. Departementet viser i den forbindelse til St.meld. nr. 46 (1999-2000), side 125, der dette drøftes. Dersom det skal gjennomføres tiltak i Sande kommune, må dette eventuelt være infrastrukturtiltak på riksvegnettet som prioriteres innenfor fylkesfordelt ramme til Vestfold.

Når det gjelder gjennomføring av prosjektet E18 Langåker - Bommestad, vil Samferdselsdepartementet komme tilbake til dette i forbindelse med Nasjonal transportplan som legges fram i vårsesjonen 2004. Departementet vil i denne forbindelse også komme tilbake til gjennomføring av rv 303 i Larvik.

1.8 Avtale

Samferdselsdepartementet forutsetter at dersom Stortinget gir sin tilslutning til den foreslåtte finansierings- og utbyggingsplanen, vil det bli inngått ny avtale mellom Vegdirektoratet og bompengeselskapet i tråd med standardavtalen.