St.prp. nr. 87 (2005-2006)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 67/2006 av 2. juni 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordninger angående et felles europeisk luftrom

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 67/2006 av 2. juni 2006 ble vedlegg XIII, Transport, i EØS-avtalen endret for å innlemme de fire rettsaktene i en lovgivingspakke som gjelder opprettelse av et felles europeisk luftrom 1:

  • Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler for opprettelse av et felles europeisk luftrom («rammefordningen»)

  • Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 550/2004 av 10. mars 2004 om yting av flysikringstjenester i Det felles europeiske luftrom («tjenesteytingsforordningen»)

  • Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om organisering og bruk av Det felles europeiske luftrom («luftromsforordningen»)

  • Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 av 10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for styring av lufttrafikken («samvirkingsforordningen»).

«Et felles europeisk luftrom»-pakken etablerer Fellesskapskompetanse på et viktig saksområde innenfor luftfarten. Hovedformålet er å forbedre sikkerheten og effektiviteten i lufttrafikkstyringen i Europa.

EØS-komiteens beslutning om gjennomføring av et felles europeisk luftrom anses som en sak av særlig viktighet, samtidig som den nødvendiggjør budsjettvedtak. Beslutningen i EØS-komiteen er derfor tatt med forbehold om Stortingets samtykke til godkjennelse, i samsvar med Grunnlovens § 26 annet ledd.

EØS-komiteens beslutning og de fire forordningene i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Fotnoter

1.

Engelsk betegnelse «Single European Sky».