St.prp. nr. 87 (2005-2006)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 67/2006 av 2. juni 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordninger angående et felles europeisk luftrom

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget