St.prp. nr. 9 (1998-99)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1998 under Nærings- og handelsdepartementet

Til innhaldsliste

Tilråing

Nærings- og handelsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1998.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om endringar på statsbudsjettet for 1998 i samsvar med eit framlagt forslag.

Tilråding frå Nærings- og handelsdepartementet ligg ved.

Til forsida av dokumentet