St.prp. nr. 9 (1998-99)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1998 under Nærings- og handelsdepartementet

Til innhaldsliste

Forslag til vedtak om endringar i statsbudsjettet for 1998

I.

Utgifter:

Kap. Post Formål Kr
923 Forskings- og utviklingskontraktar
70 Tilskot, kan overførast, blir redusert med 5 700 000
frå kr 162 800 000 til kr 157 100 000
955 Norsk Koksverk
71 Refusjon for miljøtiltak, blir løyvd med 30 000 000
966 Støtte til skipsbygging
50 Overføring til fond for støtte ved skipskontraktar, blir auka med 1 400 000 000
frå kr 515 000 000 til kr 1 915 000 000
2420 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
51 Tapsfond for lån innvilga i budsjetterminen, blir auka med 5 700 000
frå kr 53 000 000 til kr 58 700 000
90 Lån til grunnfinansieringsordninga, overslagsløyving,
blir redusert med 100 000 000
frå kr 26 300 000 000 til kr 26 200 000 000
91 Lån til risikolåneordninga, overslagsløyving, blir redusert med 150 000 000
frå kr 5 700 000 000 til kr 5 550 000 000
94 Lån til lågrisikolåneordninga, overslagsløyving, blir redusert med 420 000 000
frå kr 700 000 000 til kr 280 000 000

Inntekter:

Kap. Post Formål Kr
3967 (ny) Norsk Jetmotor a.s.
90 Sal av aksjar, blir løyvd med 103 300 000
91 Tilbakebetaling av ansvarleg lån, blir løyvd med 37 500 000
5309 Tilfeldige inntekter
80 Gevinst ved sal av aksjar i Norsk Vekst ASA, blir redusert med 318 400 000
frå kr 318 400 000 til kr 0
90 Sal av aksjar, blir redusert med 1 600 000
frå kr 1 600 000 til kr 0
5320 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
90 Avdrag på uteståande fordringar, grunnfinansieringsordninga,

blir auka med

200 000 000
frå kr 26 700 000 til kr 26 900 000 000
91 Avdrag på uteståande fordringar, risikolåneordninga,

blir redusert med

147 000 000
frå kr 5 750 000 000 til kr 5 603 000 000
92 Avdrag på uteståande fordringar, lågrisikolåneordninga,

blir redusert med

235 000 000
frå kr 400 000 000 til kr 165 000 000
5620 Renter og utbytte frå Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
80 Renter, grunnfinansieringsordninga, blir auka med 70 000 000
frå kr 330 000 000 til kr 400 000 000
81 Renter, risikolåneordninga, blir auka med 3 000 000
frå kr 50 000 000 til kr 53 000 000
82 Renter, lågrisikolåneordninga, blir redusert med 5 100 000
frå kr 8 600 000 til kr 3 500 000

II.

Forslag til vedtak VI i St prp nr 1 (1997-1998) for Nærings- og handels-departementet endrast til:

Dekking av forsikringstilfelle

Stortinget samtykkjer i at Nærings- og handelsdepartementet i 1998 kan gi tilsegn til Institutt for energiteknikk og Statsbygg om dekking av forsikringsansvar for inntil 60 000 000 spesielle trekkrettighetar (SDR) ovanfor tredjeperson for instituttet og Statsbygg sitt ansvar etter lov av 12. mai 1972 nr 28 om atomenergiverksemd, kapittel III.

III.

Utviding av miljøfullmakt

Stortinget samtykkjer i at Nærings- og handelsdepartementet kan gi tilsegn om refusjon for pålagte miljøtiltak på tomta til tidlegare Norsk Koksverk A/S for inntil 40 mill. kroner utover tidlegare gitt garantiramme på 180 mill. kroner.

Til forsida av dokumentet