St.prp. nr. 9 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 56/2002 av 31. mai 2002 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2001/96/EF om fastsetjing av harmoniserte krav og framgangsmåtar for sikker lasting og lossing av bulkskip

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget