St.prp. nr. 95 (1998-99)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt vedtak nr 70/1999 av 2. juni 1999 om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om EFTA-statane si deltaking i verksemda til EU med omsyn til analyse, forsking og samarbeid på sysselsetjings- og arbeidsmarknadsområdet (1998-2000)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget