Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren

Til innholdsfortegnelse

3 Fem visjoner for framtida

Mann med virtuell virkelighet-briller.

Hensikten med å presentere fem visjoner for den framtidige tilstanden i universitets- og høyskolesektoren er å gi en retning for arbeidet med å gjennomføre strategien. Visjonene skal også gjøre det enklere for studenter, ansatte og omverdenen å se for seg hva de kan forvente seg av den digitale omstillingen i sektoren i årene som kommer.

Studenten:

 • får grunnleggende forståelse og kunnskap om hvordan metodene og algoritmene som brukes i faget, fungerer
 • blir bevisst på etiske, juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger ved bruk av data og digital teknologi
 • opplever studietilbud som er tilrettelagt for ulike behov og livsfaser, med fleksible opplegg for gjennomføring både på og utenfor campus
 • opplever at bruken av digital teknologi er integrert med det faglige innholdet slik at dette fremmer læring og arbeidslivsrelevans
 • har tilgang til et personlig digitalt læringsmiljø som er tilpasset mange ulike studiesituasjoner og forutsetninger og legger til rette for studentaktiv læring
 • tar aktivt del i et akademisk fellesskap av ansatte og medstudenter der digital teknologi og forskningsbaserte, aktiviserende og varierte undervisnings-, lærings- og vurderingsformer utnyttes for best mulig læringsutbytte
 • har muligheter til å delta i digitalt samarbeid med studenter i andre land
 • tar aktivt del i forskningsprosjekter og får opplæring i digital teknologi som er nødvendig for å kunne delta og bidra i forskning
 • opplever at overgangen fra videregående opplæring til høyere utdanning er smidig og effektiv. Systemene for søknad, opptak, studielån og lignende er brukervennlige. Nødvendige data oppgis én gang og blir delt av relevante aktører
 • opplever at personvernet ivaretas på en god måte og at kontroll over egne data ligger hos den enkelte, samt at data over all gjennomført utdanning og øvrige aktiviteter er tilgjengelig gjennom hele livet

Underviseren:

 • har god utdanningsfaglig digital kompetanse som gjør det mulig å utforme undervisningsopplegg som fremmer god læring for studentene gjennom digitale verktøy og tjenester
 • stimuleres til å utvikle egen utdanningsfaglig digital kompetanse og praksis og har muligheter til å få uttelling for gode resultater i utdanningen (f.eks. dokumentert utdanningsfaglig kompetanse, lønn, opprykk)
 • opplever at institusjonen etablerer arenaer og tiltak som styrker samarbeid og deling av digitale læringsressurser og innovativ digital pedagogisk praksis på tvers av fag og institusjoner
 • motiveres til å utvikle digital undervisning i internasjonalt utdanningssamarbeid for å styrke det pedagogiske opplegget i forbindelse med internasjonal studentmobilitet
 • har kompetanse til å håndtere personvern og datasikkerhet i forbindelse med undervisning
 • har tilgang til egnede applikasjoner og digitale verktøy og tjenester som støtter gjennomføringen av utdanningen
 • har tilgang til gode kollegiale fellesskap og gode faglige og administrative støttetjenester for sin bruk av digitale verktøy og tjenester i utdanningen
 • har god innsikt i arbeidslivets og samfunnets behov for digital kompetanse på sine fagområder

Forskeren:

 • har god forståelse og kunnskap om hvordan digitalisering endrer faget og forskningsfeltet og utnytter mulighetene som digital teknologi gir til å utvikle egen forskning og eget fagfelt
 • legger til rette for at nye forskningsmuligheter skapt av digitalisering kan utforskes og forskningen gjøres mer åpen
 • har kompetanse til å håndtere forskningsdata på en god måte som ivaretar informasjonssikkerhet og personvern
 • opplever at det legges til rette for at forskere kan dele data og åpen kildekode, og at tilgangen til data og åpen kildekode er god
 • har tilgang til vitenskapelige publikasjoner samt digitale verktøy og tjenester som gir god oversikt over relevante forskere og tilgjengelige forskningsdata for sitt felt
 • møter brukervennlige IKT-støttefunksjoner som gjør det mulig å arbeide mer effektivt i prosjekter og som fyller behov knyttet til både faglige og administrative oppgaver
 • har tilgang til digital infrastruktur og verktøy som gjør det mulig å samhandle med andre forskere på tvers av fagområder, både nasjonalt og internasjonalt

Ledelsen:

 • består av ledere på alle nivåer med kompetanse til å motivere, lede og støtte digitale endringsprosesser
 • involverer representanter for studentene og ansatte tidlig nok ved større digitale endringsprosesser
 • bidrar til en kultur og arenaer for deling og gjenbruk av digitale lærings- og forskningsressurser og innovativ digital pedagogisk praksis på tvers av fag og institusjoner
 • utnytter de mulighetene digital teknologi gir til å heve kvaliteten i utdanning, forskning og formidling gjennom å inkludere digitalisering både i planlegging og i konkrete tiltak og prosesser
 • sørger for at alle ansatte kan skaffe seg kompetanse til å utnytte digital teknologi på en god måte i sitt arbeid og til å utnytte mulighetene digitalisering gir til å utvikle det faglige innholdet
 • bidrar til åpen tilgang til vitenskapelige artikler og sørger for at institusjonens retningslinjer for datahåndtering er godt kjent og at ansatte og studenter kan skaffe seg kompetanse om datahåndteringsplaner og gjenbruk av data
 • etablerer formaliserte systemer for dokumentasjon og belønning av arbeid med digital utvikling av utdanningene
 • sørger for å ha kompetanse, rutiner og retningslinjer som sikrer at personvern og informasjonssikkerhet blir ivaretatt på en god måte
 • utnytter digital teknologi til å skaffe seg god styringsinformasjon, effektivisere administrative støttefunksjoner og sikre god forvaltning
 • sørger for å ha verktøy og systemer som legger til rette for samhandling internt i universitets- og høyskolesektoren og med aktører utenfor universitets- og høyskolesektoren, både nasjonalt og internasjonalt

Arbeidsliv og samfunn:

 • erfarer at de mulighetene som digitaliseringen gir, blir utnyttet for å tilby fleksible, tilgjengelige, relevante, tilrettelagte og inkluderende utdanninger som svarer på arbeidslivets behov
 • erfarer at både grunnutdanninger og videreutdanninger gir kandidater med relevant digital kompetanse, inkludert yrkestilpasset digital kompetanse og spesialisert digital kompetanse
 • erfarer at institusjonenes grunnutdanninger og videreutdanninger bruker digital teknologi til å skape et godt faglig, og gjensidig utviklende utdanningssamarbeid med arbeidslivet
 • erfarer at juridiske, etiske, organisatoriske, forretningsmessige og andre faglige problemstillinger knyttet til digitalisering i arbeidslivet er tatt inn i utdanningene
 • erfarer et digitalt samspill med universitets- og høyskolesektoren, og har enkel tilgang til forskningsresultater innenfor rammen av sikkerhet, personvern, immaterielle rettigheter og forretningshemmeligheter