Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren

Til innholdsfortegnelse

5 Veien videre

Kvinne ved en stor berøringsskjerm med et komplekst diagram.

Kunnskapsdepartementet forventer at universitetene, høyskolene, relevante direktorater og andre virksomheter i universitets- og høyskolesektoren bidrar med kunnskap om hvordan digitaliseringen påvirker samfunnet og utnytter de mulighetene som digital teknologi gir til å styrke kvaliteten på utdanning, forskning og formidling.

Universiteter og høyskoler har sammen med de andre aktørene i sektoren et felles ansvar for å bidra til at strategien for digital omstilling følges opp, men ansvaret for å implementere den ligger først og fremst hos institusjonene. HK-dir vil ha en samordnings- og pådriverrolle for digitalisering i sektoren og et oppfølgingsansvar for at strategien blir implementert i samarbeid med institusjonene og de andre forvaltningsorganene i sektoren. Oppfølgingen skal være i samsvar med prinsippene i meldingen til Stortinget om styring av statlige universiteter og høyskoler.31

Kunnskapsdepartementet forventer at universiteter og høyskoler følger opp strategien gjennom sine virksomhetsstrategier og sitt utviklingsarbeid. Departementet forventer at oppfølgingen skjer i samarbeid med HK-dir, NOKUT, Forskningsrådet og Sikt.

For å oppnå større effekt av tiltak, bør alle institusjonene søke å identifisere de mulighetene og behovene som er felles for flere eller alle institusjonene, og sammen vurdere hvordan disse kan ivaretas. Noen tiltak vil være aktuelle å gjennomføre i egen regi, andre vil være en del av nasjonale og internasjonale samarbeidsmodeller. HK-dir og Sikt vil ha en sentral rolle i å følge opp og koordinere mulige fellestiltak og felles anskaffelser som en eller flere institusjoner tar initiativ til. Videre kan HK-dir og andre fellesenheter være initiativtakere på områder som ikke ligger tett opp til institusjonenes kjernevirksomhet.

Etableringen av Digitaliseringsstyret for høyere utdanning og forskning har bidratt til å sette fart på felles digitaliseringstiltak for høyere utdanning og forskning.32 Gjennom digitaliseringsstyret har universitets- og høyskolesektoren fått en arena for brukermedvirkning, samarbeid, strategiske vurderinger og samstyring. Endringene i direktoratsstrukturen gjennom etableringen av HK-dir og Sikt innebærer at det må foretas nødvendige tilpasninger i samstyringsmodellen slik at det positive bidraget videreføres.

Den forrige digitaliseringsstrategien ble fulgt opp med en handlingsplan for sektoren, utarbeidet i samarbeid mellom universiteter og høyskoler og Unit. Handlingsplanen vil bli revidert i tråd med innholdet i denne nye strategien. HK-dir vil her ha et oppfølgingsansvar. Det bør legges vekt på hvordan fellesløsninger kan understøtte brukernær digitalisering hos institusjonene, og på økt hastighet i gjennomføringen av tiltak. I tråd med regjeringens Strategi for helhetlig instituttpolitikk må politikkutvikling for én av de forskningsutførende sektorene alltid ses i sammenheng med politikken for de øvrige forskningsutførende sektorene.33

Flere av innsatsområdene som trekkes fram i strategien, representerer ambisiøse løft og vil være avhengig av videre utvikling i institusjonene og at samarbeidet og åpenheten mellom institusjonene i sektoren styrkes. Gjennom samarbeid og deling av ressurser og erfaringer vil sektoren samlet sett bedre kunne oppfylle ambisjonen om at norsk høyere utdanning og forskning skal være i front internasjonalt.