T-4/97 Grad av utnytting

Vedtak om endring av byggeforskrift av 27. mai 1987, kap 21 om kartverk og kap 22 om grad av utnytting

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene

Rundskriv T-4/97 

 

Ikraftsetting av endringer

Miljøverndepartementet gjorde den 24.02.97 vedtak om endringer i byggeforskrift av 27. mai 1987, kap 21 om kartverk og kap 22 om grad av utnytting. Vedtaket ble fattet i medhold av § 6 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1987 nr. 77, med endringer senest av 24.11.95 nr. 63.

Den nye forskriften avløser byggeforskriften av 1. juli 1987, kap 21 og kap 22.

Forskriften lyder nå slik:

KAP II Kartverk

§ 2-1 Kartverk

Kommunen skal påse at det blir utarbeidet kart for:

Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, veg-, vann- og kloakkplaner og for andre formål som omhandles i plan- og bygningsloven eller forskrifter.

Kommunen skal fremme forslag om kartverk og påse at det holdes a jour.

KAP III Grad av utnytting
Hensikt og hovedregel

§ 3-1 Hensikt med grad av utnytting

Grad av utnytting fastsettes for et avgrenset område. Hensikten er å regulere bygningers volum over terreng og bygningers totale areal.

§ 3-2 Grad av utnytting

Grad av utnytting kan fastsettes i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller bebyggelsesplan.

Det skal angis en eller flere av følgende beregningsmåter:

a) Prosent bebygd areal (%-BYA)

b) Tillatt bruksareal (T-BRA)

c) Prosent tomteutnyttelse (%-TU)

Avvik fra høydebestemmelsene i plan- og bygningslovens § 70 må fastsettes i den enkelte plan.

§ 3-3 Minste uteoppholdsareal (MUA)

For boliger, skoler, barnehager mv. bør det angis minste uteoppholdsareal inklusive lekeareal. MUA angis i m2 pr bolig/skole/barnehage mv og skrives MUA = 00 m2. Det samme gjelder også for andre bygninger der det etter kommunens skjønn er nødvendig å avsette minste uteoppholdsareal. Uteoppholdsareal er de deler av tomten som ikke er bebygd eller avsatt til kjøring og parkering og er egnet til dette formålet. Ikke overbygd del av terrasser og takterrasser kan regnes som uteoppholdsareal.

Beregningsregler

§ 3-4 Prosent bebygd areal (%-BYA)

Prosent bebygd areal angir andelen av tomtearealet som bebyggelsen maksimalt kan dekke. Bebygd areal beregnes i henhold til Norsk Standard 3940. Bygningens høyde kan fastsettes i bestemmelsene til planen, i samsvar med § 3-9. Prosent bebygd areal skrives %-BYA=00 %.

§ 3-5 Tillatt bruksareal (T-BRA)

Tillatt bruksareal for bebyggelse for en tomt angis i m2 og skrives T-BRA = 00 m2. Bruksarealet beregnes med utgangspunkt i Norsk Standard 3940, men med følgende endringer:

  • Uinnredete bygningsvolumer som tilfredsstiller standardens krav til høyde og bredde inngår i beregningsgrunnlaget.
  • Det skal ikke gjøres fradrag for kanaler, sjakter, skillevegger og tykke innervegger.
  • For bygninger med etasjehøyde over 3,0 m beregnes tillatt bruksareal som om det var lagt et horisontalplan for hver 3.m.
  • Overbygd, åpent areal (OPA) mer enn 1,0 m innenfor kant av takoverdekning går inn i beregningsgrunnlaget.
  • For bruksareal under terreng, se § 3-7.


§ 3-5 Prosent tomteutnyttelse (%-TU)

Prosent tomteutnyttelse angir forholdet mellom tillatt bruksareal etter § 3-5 og tomtearealet. Tomteutnyttelse skrives % TU=00 %.

Definisjoner

§ 3-7 Bruksareal under terreng

Planbestemmelsene skal fastsette hvordan bruksareal helt eller delvis under terreng medregnes i grad av utnytting.

§ 3-8 Gjennomsnittlig terrengnivå

Kotehøyden for gjennomsnittet av planert terreng rundt bygningen.

§ 3-9 Bygningers høyde

Gesims- og mønehøyde angis med kotetall eller måles i meter fra planert terreng. Høyder måles som i § 4-2.

§ 3-10 Tomt

Tomt er det areal som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan eller bebyggelsesplan er avsatt til byggeområde. Med mindre annet er fastsatt i bestemmelser til den enkelte plan gjelder den fastsatte grad av utnytting også for den enkelte eiendom.

§ 3-11 Parkering

Søknad om byggetillatelse skal vise hvordan parkeringen løses. Parkeringsarealet går inn i beregningsgrunnlaget for grad av utnytting.

 

Endringene trer i kraft 1. juli 1997

Hovedendringer:

Det er ved siden av en omfattende omredigering av byggeforskriften foretatt følgende endringer:

Etasjeantall kan ikke lenger brukes som høydebegrensning

og planbestemmelser skal heretter fastsette hvordan bruksareal helt eller delvis under terreng medregnes i grad av utnytting.

Det vil bli utgitt en ny veileder til byggeforskriftens kapittel 22 som vil erstatte tidligere veileder (T-734).