Høring En skole for vår tid - sluttrapport ekspertgruppe for skolebidrag

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring "En skole for vår tid - Sluttrapport fra ekspertgruppen for skolebidrag". Rapporten beskriver hva som kjennetegner skoler og skoleeiere som lykkes med å løfte elevene, og hva som skal til for at skoler med lavt skolebidrag kan heve kvaliteten. Kunnskapsdepartementet ønsker synspunkter og innspill til ekspertgruppens utredning og forslag til tiltak, enten i form av generelle tilbakemeldinger eller som svar på noen konkrete spørsmål.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.11.2021

Vår ref.: 21/3430

Høring En skole for vår tid. Sluttrapport Ekspertgruppe for skolebidrag

Ekspertgruppen for skolebidrag ble satt ned av Kunnskapsdepartementet i desember 2019. Gruppens oppdrag var å anbefale tiltak som skal bidra til å redusere den betydningen elevens kjønn, bakgrunn og tidligere resultater kan ha for utbyttet av opplæringen. Videre skulle gruppen vurdere hvordan skoleeier og skoler bedre kan drive et systematisk kvalitetsutviklingsarbeid for å løfte kvaliteten på opplæringen for elevene, og gjennom dette bidra til bedre læringsresultater.

4. mai 2021 overleverte ekspertgruppen sin sluttrapport En skole for vår tid til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Rapporten beskriver hva som kjennetegner skoler og skoleeiere som lykkes med å løfte elevene, og hva som skal til for at skoler med lavt skolebidrag kan heve kvaliteten. Skolene har ulikt elevgrunnlag, og skolebidrag handler om hvor mye skolene bidrar til elevenes resultater når en tar hensyn til elevenes tidligere resultater og til familiebakgrunn. Skolebidragsindikatorene viser at det varierer hvor mye skolene bidrar til å løfte elevene, men tallene gir ikke svar på hvorfor noen skoler lykkes bedre enn andre.

Ekspertgruppens vurderinger og grunnlag for anbefalinger drøfter fire områder de har identifisert med utgangspunkt i mandatet, kunnskapsgrunnlag og dialogmøter gruppen har hatt med ulike skoler. Videre drøfter ekspertgruppen koblingen mellom skolebasert vurdering, lokal kompetanseutvikling og arbeid med kvalitetsutvikling. Dette danner grunnlag for gruppens anbefalinger og forslag til tiltak.

Kunnskapsdepartementet ønsker synspunkter på og innspill til ekspertgruppens utredning og forslag til tiltak. Høringsspørsmålene er nærmere beskrevet i lenken på regjeringen.no. Vi oppfordrer også til at kommuner og fylkeskommuner som ønsker å svare på høringen,  involverer skolene i egen organisasjon når de utarbeider sitt høringssvar.

Høringsfristen settes til 1. november 2021. Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2857303. Høringsinstansene kan velge om de vil svare på de konkrete spørsmålene, eller legge inn generelle kommentarer til ekspertgruppens rapport og forslag i den siste tekstboksen i den digitale løsningen. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

 

 

Med hilsen 

Borghild Lindhjem-Godal (e.f.)
avdelingsdirektør                                                   
                                                                                           Håvard Lunnan
                                                                                           seniorrdgiver

                                            

 • Kommunene

 • Abelia
 • ABM-utvikling
 • ADHD Norge
 • Akademikerne
 • Antirasistisk senter
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsforsknings-instituttet
 • Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Blindeforbundet
 • Bokmålsforbundet
 • Datatilsynet
 • Den norske forleggerforening
 • Det Utdanningsvitenskapelige-
 • Dysleksiforbundet
 • Elevorganisasjonen
 • Espira
 • FAFO
 • Fagforbundet
 • Fellesforbundet
 • Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
 • Fellesrådet for kunstfagene i skolen
 • Folkehøgskolerådet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Foreldreutvalget for barnehagene
 • Forskerforbundet
 • Foreldreutvalget for grunnskolen
 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Funksjonshemmedes studieforbund
 • Godkjente Norske Utenlandsskolers Forening
 • Helsedirektoratet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Hørselshemmedes landsforbund
 • IKT-Norge
 • Innvandrernes Landsorganisasjon
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kompetanse Norge
 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
 • Kristne Friskolers Forbund
 • Kunst i skolen
 • Kunst og design i skolen
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring
 • Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid
 • Landslaget Drama i skolen
 • Landslaget for Matematikk i skolen
 • Landslaget for Moderne språk
 • Landslaget for nærmiljøskolen
 • Landslaget Fysisk Fostring i Skolen
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landsrådet for norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Lederne
 • Lesesenteret
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Longyearbyen lokalstyret
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Maskinentreprenørenes  forbund
 • Mesterbrev
 • Musikernes fellesorganisasjon
 • Musikk i skolen
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
 • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa
 • Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
 • NIFU
 • Noregs Mållag
 • Norges Bondelag
 • Norges Døveforbundet
 • Norges Forskningsråd
 • Norges Handicapforbund
 • Norges Idrettsforbund
 • Norges Ingeniør og teknologorganisasjon
 • NHO Håndverk
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Audiopedagogisk forening
 • Norsk Bibliotekforening
 • Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning
 • Norsk forbund for utviklingshemmede
 • Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
 • Norsk Fosterhjemsforening
 • Norsk Innvandrerforum
 • Norsk institutt for forskning om oppveks, velferd og aldring
 • Norsk kulturskoleråd
 • Norsk lektorlag
 • Norsk logopedlag
 • Norsk Montessoriforbund
 • Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
 • Norsk skolelederforbund
 • Norsk Studentorganisasjon
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • Nynorsksenteret
 • Næringslivets Hovedorganiasjon
 • Politidirektoratet
 • Private handelsskolers landsforbund
 • Riksmålsforbundet
 • Riksrevisjonen
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Sametinget
 • Samisk høgskole
 • Samnemda for NF og NKF
 • Samordna opptak
 • SEFIA, høgskolen i Oslo
 • Senter for interkulturell kommunikasjon
 • Sivilombudsmannen
 • Skolenes landsforbund
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Statens råd for likestilling for funksjonshemmede
 • Statstjenestemannsforbundet
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Steinerskolene i Norge
 • Studentenes landsforbund
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Unio
 • Universitet- og høgskolerådet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Voksenopplæringsinstituttet
 • Voksne for barn
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Lykkelige barn- nettverket for foreldre med høyt begavede barn v/ Ieva Fredriksen
 • NLA Høgskolen
 • VID
 • Steinerhøyskolen
 • Statped
 • Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS
 • AOF Norge
 • Folkeuniversitetet
 • Agder fylkeskommune
 • Innlandet fylkeskommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Oslo kommune
 • Rogaland fylkeskommune
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Viken fylkeskommune
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Fylkesmannen i Agder
 • Fylkesmannen i Innlandet
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Fylkesmannen i Vestland
 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen Kristiania
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Musikkteaterhøyskolen
 • NLA Høgskolen
 • Steinerhøyskolen
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning
 • Nasjonalt senter for matematikk
 • Nasjonalt senter for naturfag
 • Nasjonalt senter for nynorsk
 • Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning
 • Kompetanse Norge
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
 • Læringsmiljøsenteret, UiS
 • Foreldrenettverk mot mobbing
 • MOT
 • Foreningen Mobbing i Skolen