Forsiden

Tredelt skift og turnus – evaluering av bestemmelsen om omregnet tid

Fafo har på oppdrag for departementet evaluert arbeidsmiljøloven §10-4 (6) om omregnet tid i tredelt skift og turnus. Bestemmelsen ble innført fra 1. januar 2010, og skulle bidra til at arbeidstakere som jobbet tredelt turnus fikk redusert ukentlig arbeidstid ut fra belastningen i turnusordningene.

Arbeidstakere som jobber tredelt skift og turnus har rett til redusert arbeidstid.

Arbeidstakere som arbeider døgnkontinuerlig skift eller sammenlignbar turnus har arbeidstid på 38 timer per uke. Arbeidstakere med helkontinuerlig skift har 36 timer per uke.

Bestemmelsen som er evaluert, er arbeidsmiljøloven § 10-4 sjette ledd. Den gjelder for tredelt skift og turnusarbeid som ikke faller inn under bestemmelsene omtalt i avsnittet ovenfor og der den enkelte arbeidstaker arbeider minst hver tredje søndag. For disse reduseres den alminnelige arbeidstiden ved at hver time arbeidet på søn- og helgedag regnes lik 1 time og 10 minutter, og hver time arbeidet om natten regnes lik 1 time og 15 minutter. Arbeidstiden kan ikke bli kortere enn 36 timer per uke og ikke overstige 38 timer per uke.

Ifølge Fafo sin evaluering er andelen arbeidstakere som omfattes av bestemmelsen om omregnet tid lav. Fafo anslår at 2 prosent av alle, og 14 prosent av de som jobber i skift/turnus kan omfattes av bestemmelsen. Andelen er høyest i helseforetakene. Et stort antall ambulansepersonell omfattes også. De fleste som faller inn under bestemmelsen har en reduksjon av ukentlig arbeidstid på mellom 0,6 og 0,8 timer.

Innføringen av omregnet tid hadde som formål å bidra til større likebehandling av skiftordninger og turnusordninger når det gjaldt sammenhengen mellom arbeidstidsordningens belastning og arbeidstidens lengde. Videre var det et håp om at bestemmelsen skulle føre til at ansatte ville jobbe mer på ubekvemme tidspunkt og at dette skulle gjøre det lettere å få til heltidsstillinger.

Bestemmelsen treffer en betydelig andel av ansatte innfor helseforetakene som arbeider tredelt turnus. Fafo finner at det taler for at bestemmelsen har ført til en likere sammenheng mellom belastning knyttet til tredelt turnus og helkontinuerlig skift. Bestemmelsen er derimot lite kjent blant ansatte og den har i liten grad fått ansatte til å ønske å jobbe mer helg. Fafo finner det derfor lite sannsynlig at lovendringen har bidratt til å redusere deltidsandelen.