Utveksling av grunndata på personinformasjonsområdet - høring av arbeidsgrupperapport

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2008

Vår ref.: 05/1743 SL EGj/Tiz

Utveksling av grunndata på personinformasjonsområdet - høring av arbeidsgrupperapport


Våren 2006 nedsatte Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet en arbeidsgruppe som ble gitt i mandat blant annet å kartlegge behov for data fra folkeregisteret, krav til innhold og kvalitet for slike data og formål for folkeregisteret. Gruppen ble også bedt om å se på samspill med andre registre, foreslå en datamodell for folkeregisteret og påpeke eventuelle behov for endringer i regelverket. Gruppen avga sin sluttrapport 15. juni 2007.

Rapporten er omfattende, og departementet har derfor i det vedlagte høringsnotatet oppsummert hovedpunktene i rapporten. Det bes om høringsinstansenes syn på disse punktene. Rapporten sendes på høring uten at departementet har tatt stilling til forslagene. Høringen vil være ledd i en prosess frem mot et eventuelt forslag til en modernisering av folkeregisterlovgivningen, og høringsinstansenes innspill vil danne grunnlag for videre analyse og vurderinger.

Rapporten med vedlegg er tilgjengelig på følgende internettadresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/rapporter_planer/rapporter/2007/Utveksling-av-grunndata-pa-personinforma.html?id=491849. Ved henvendelse til departementet kan rapporten ettersendes i papirversjon. Arbeidet med høringen og den videre oppfølgingen av rapporten skjer i samarbeid mellom Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet.

Rapporten omhandler en rekke forhold og forslag i tilknytning til folkeregisteret som landets sentrale personopplysningsregister. Arbeidsgruppen har blant annet redegjort for dagens situasjon og sett nærmere på behovene til de forskjellige brukerne av folkeregisterdata. Gruppen foreslår flere nye tiltak for å bedre blant annet tilgjengelighet og kvalitet i folkeregisteret.

Arbeidsgruppen var sammensatt med representanter for virksomheter som har behov for effektiv bruk av felles persondata i sin oppgaveløsning. Arbeidsgruppen har fokusert på tiltak for å bedre kvaliteten og effektiviteten i offentlig og privat oppgaveløsning ved bruk av folkeregisterdata. Flere av de foreslåtte tiltakene berører viktige personvernspørsmål, som vil kreve en nærmere avveining av motstridende interesser. Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet har ikke trukket noen konklusjoner i de spørsmål som reises i rapporten. Basert på høringsinstansenes tilbakemeldinger om behovet for tilgang og bruk av folkeregisteropplysninger, vil departementene kunne vurdere relevans og nødvendighet av de forskjellige dataelementene i folkeregisteret, og således få et mer fullstendig grunnlag for en utredning av personvernkonsekvensene.

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 15. oktober 2008. Høringsuttalelser kan gjerne sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans legger høringsbrevet frem for berørte underinstanser, virksomheter, mv.

Med hilsen


Thorbjørn Gjølstad  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                              Helle Harbou-Hals
                                                              avdelingsdirektør

Vedlegg

Høringsinstansene

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs pl 0130 Oslo
Akademikerne Akersg. 16 0158 OSLO
Brønnøysundregistrene  8910 Brønnøysund
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske lægeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO
Den norske Revisorforening Pb 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Den norske tannlegeforening Pb 3063 Elisenberg 0207 OSLO
Direktoratet for forvaltning og IKT Postboks 8115 Dep 0032 Oslo
Domstoladministrasjonen  7011 Trondheim
EDB Business Partner Norge ASA Postboks 494 Skøyen 0213 Oslo
Elektronisk forpost Norge Postboks 2631 Solli 0203 Oslo
Finansforbundet Postboks 9234 Grønland 0134 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO
Forbrukerombudet Postboks 4597 Nydalen 0404 Oslo
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skattefordring Postboks 1265 Vika 0111 OSLO
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Postboks 4568 Nydalen 0404 Oslo
Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo
Kommunenes Sentralforbund  Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Juristforbund Kristian Augusts g. 9 0164 OSLO
Norsk Øko-forum (NØF) Postboks 2853 Tøyen 0653 OSLO
Norske Inkassobyråers Forening Postboks 311 3201 SANDEFJORD
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening v/Tore Lia Postboks 1419 Vika 0115 Oslo
Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 OSLO
Posten Norge AS  0001 Oslo
Post- og teletilsynet Postboks 447 Sentrum 0104 Oslo
Riksarkivet Pb 4013 Ullevål Stadion 0806 Oslo
Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon Postboks 1045 Sentrum 0104 Oslo
Sametinget Kautokeinoveien 50 9730 Oslo
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs pl. 0130 Oslo
Sparebankforeningen i Norge Pb 6772 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Statens innkrevingssentral Postboks 455 8601 MO I RANA
Statens kartverk  3507 Hønefoss
Statens lånekasse for utdanning Postboks 36 Kalbakken 0901 OSLO
Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 Oslo
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
Universitetet i Oslo Postboks 1072 Blindern 0316 Oslo
Utlendingsdirektoratet Postboks 8108 Dep 0032 Oslo
Økokrim Postboks 8193 Dep 0034 OSLO

Til toppen