Vesta Forsikrings gis tillatelse til å avhende virksomheten til norsk filial av Tryg Forsikring A/S

Vesta Forsikring AS gis tillatelse til å avhende virksomhet i Vesta Forsikring AS til norsk filial av det danske forsikringsselskapet Tryg Forsikring A/S. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forsikringsloven § 3-6 første ledd.

Vesta Forsikring AS
Postboks 7070
5020 Bergen

 
       

Deres ref

Vår ref

Dato

496

05/4746 FM CW

15.12.2006

 

Søknad om tillatelse til porteføljeoverdragelse - Tryg Forsikring AS

Det vises til søknad 30. mars 2006, korrigert søknad 6. juli 2006, Kredittilsynets tilråding 22. mai 2006, tillegg til søknaden 13. juni 2006 fra Advokatfirmaet Thommessen, møte i Finansdepartementet 26. juni 2006, korreksjon av søknaden 6. juli 2006, brev 15. august fra Vesta, brev fra Kredittilsynet 22. august og 30. august, brev 8. september fra advokatfirmaet Thommessen, og 12. oktober fra Kredittilsynet.

På bakgrunn av ovennevnte har Finansdepartementet fattet følgende vedtak:

  1. Med hjemmel i forsikringsloven § 3-6 første ledd gis Vesta Forsikring AS tillatelse til å avhende virksomhet i Vesta Forsikring AS til norsk filial av det danske forsikringsselskapet Tryg Forsikring A/S. Tillatelsen omfatter forsikringsforpliktelsene og aktiva som svarer til de tilhørende forsikringstekniske avsetningene, inkludert skadeavsetninger, naturskadeavsetninger og løpende erstatningsoppgjør.
  2. Tryg Forsikring A/S gis med hjemmel i forsikringsvirksomhetsloven § 3-6 annet ledd og finansieringsvirksomhetsloven § 2-3 tillatelse til å erverve 100 prosent av aksjene i Enter Forsikring AS.
  3. Endringene i organiseringen av konsernet godkjennes, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7.

Tillatelsene gis på følgende vilkår:

  1. Kredittilsynet skal forhåndsgodkjenne den informasjonen foretaket sender til eksisterende kunder i forbindelse med porteføljeoverføringen.
  2. De transaksjoner det er gitt tillatelse til, kan ikke gjennomføres før Kredittilsynet har inngått avtale med Tryg Forsikring AS om informasjonstilgang og med det danske Finanstilsynet om informasjon og tilsyn med filialen og foretaket.
  3. Dersom selskapet Tryg Forsikring A/S benytter ”Vesta”, ”Vesta Forsikring” eller lignende som sekundært forretningskjennetegn eller varemerke for virksomheten som drives i Tryg Forsikring AS’ filial i Norge, må det fremgå klart overfor kunder og allmennheten at virksomheten drives i en filial av et utenlandsk forsikringsselskap. Tryg Forsikring AS skal i tilfelle utarbeide retningslinjer for hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Retningslinjene skal godkjennes av Kredittilsynet før det sekundære forretningskjennetegnet eller varemerket benyttes. Kredittilsynet kan ved enkeltvedtak nedlegge forbud eller gripe inn med pålegg mot bruk av sekundært forretningskjennetegn/varemerke dersom Kredittilsynet finner at det materiell og den informasjon som utarbeides og benyttes ikke er i samsvar med de godkjente retningslinjer. Tillatelsen til å kunne benytte slike sekundære kjennetegn/varemerker gjelder inntil annet måtte bli bestemt, jf. nedenfor.

Bruk av sekundære forretningskjennetegn eller varemerker som er forskjellig fra finansinstitusjonens korrekte navn kan ha uheldige konsekvenser og virke villedende i forhold til kunder og andre forbrukere. Departementet vurderer på denne bakgrunn å stramme inn forvaltningspraksis, eller å innføre strengere regler, om finansinstitusjoners adgang til å bruke sekundære forretningskjennetegn og varemerker i det norske markedet.

Med hilsen

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

 
 
 

Camilla Wasserfall
førstekonsulent

 

Gjenpart: Kredittilsynet