Videre vekst og kvalitet - strategi for høyere yrkesfaglig utdanning

Til innholdsfortegnelse

Forord

Regjeringen ønsker at fagskolesektoren skal vokse, og har som ambisjon at kvaliteten skal styrkes i takt med veksten. Formålet med strategien er å skape et rammeverk for utvikling av høyere yrkesfaglig utdanning.

Et viktig kjennetegn med fagskoleutdanningene er at de er utviklet i nært samarbeid med arbeidslivet. Fagskolene skal både bidra til et kompetanseintensivt arbeidsliv gjennom faglig påfyll for dem som allerede er i arbeid, og tilby utdanning for de som har ambisjoner om mer utdanning etter videregående opplæring. Denne egenarten til fagskolene blir viktig også i fremtiden. Fagskolene skal også gi muligheter for videre karrierevei for fagskoleutdannede som ønsker det.

Ny teknologi og det grønne skiftet fører til store endringer i samfunnet og nye arbeidskraftsbehov. Det gjør fagskolene enda mer relevante for arbeidsmarkedet fordi de tilbyr korte, praktiske utdanninger som arbeidslivet har behov for. Fag­skolene er tett på arbeidsmarkedet og i stand til raskt å opprette nye studietilbud. Samtidig blir også mer tradisjonelle fagskoleutdanninger stadig mer spesialiserte, og varigheten på enkelte fagskoleutdanninger øker i takt med behovet for ytterligere faglig fordypning. Fagskolene skal balansere ulike behov og forventninger i et samfunn som stadig endrer seg. Ambisjoner og mål for høyere yrkesfaglig utdanning tar utgangspunkt i at det er en sektor med stor variasjon, og med ulike mål for utdanningene den representerer. Jeg er glad for de mange innspill vi har fått til strategien. Det er åpenbart et stort engasjement for fagskolene i samfunnet. Deres innspill har bidratt til å gi retning til en utdanningssektor som blir stadig viktigere for Norge.

Portrett av statsråd Henrik Asheim. Foto: Marte Garmann.
Signatur Henrik Asheim

Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister

Dokumentet er godkjent elektronisk og påført statsrådens signatur