Videre vekst og kvalitet - strategi for høyere yrkesfaglig utdanning

Regjeringen ønsker at fagskolesektoren skal vokse, og har som ambisjon at kvaliteten skal styrkes i takt med veksten. Større frihet til å opprette egne studier og nytt senter for fremragende yrkesfag er blant tiltakene i strategien.

Les dokumentet

Et viktig kjennetegn med fagskoleutdanningene er at de er utviklet i nært samarbeid med arbeidslivet. Fagskolene skal både bidra til et kompetanseintensivt arbeidsliv gjennom faglig påfyll for dem som allerede er i arbeid, og tilby utdanning for de som har ambisjoner om mer utdanning etter videregående opplæring. Denne egenarten til fagskolene blir viktig også i fremtiden.

Fagskolene skal også gi muligheter for videre karrierevei for fagskoleutdannede som ønsker det. Ny teknologi og det grønne skiftet fører til store endringer i samfunnet og nye
arbeidskraftsbehov. Det gjør fagskolene enda mer relevante for arbeidsmarkedet fordi de tilbyr korte, praktiske utdanninger som arbeidslivet har behov for.

Fagskolene er tett på arbeidsmarkedet og i stand til raskt å opprette nye studietilbud. Samtidig blir også mer tradisjonelle fagskoleutdanninger stadig mer spesialiserte, og varigheten på enkelte fagskoleutdanninger øker i takt med behovet for faglig fordypning.

Ambisjoner og mål for høyere yrkesfaglig utdanning tar utgangspunkt i at det er en sektor med stor variasjon, og med ulike mål for utdanningene den representerer. Fagskolene skal balansere ulike behov og forventninger i et samfunn som stadig endrer seg.