Historisk arkiv

Ny strategi for fagskolene skal bidra til økt kvalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Større frihet til å opprette egne studier og nytt senter for fremragende høyere yrkesfag er blant tiltakene i en egen strategi for fagskolene. – Fagskolene har virkelig blitt løftet de siste åtte årene. Det har vært en viktig prioritering fra regjeringens side som kommer studenter, samfunnet og arbeids- og næringslivet til gode. Nå skal vi videre, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

For fem år siden var det litt over 15 000 fagskolestudenter og i fjor var det godt over 23 000. Det har vært en villet politikk fra regjeringens side som også har brukt 400 millioner kroner på å øke kvaliteten. Denne strategien skal sørge for at den positive utviklingen fortsetter.

Skal etablere senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning
Regjeringen vil etablere en pilot med et senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning. Senteret skal gis til fagmiljøer som samler sammen kompetansemiljøer, arbeidsliv og opplæringsmiljøer som jobber sammen. Ved universiteter og høyskoler har vi flere slike sentre fra før så vi har mange gode erfaringer å ta med oss inn i arbeidet.

– Fagskoleutdanningene blir stadig mer spesialiserte og kravene til hva en fagarbeider skal kunne øker i takt med den teknologiske utviklingen og det grønne skiftet. Et senter for fremragende yrkesfaglig utdanning vil være en slags ledestjerne som baner vei. Jeg håper det bidrar til økt status, økt rekruttering og økt kvalitet, sier Asheim.

Større frihet til å opprette egne studier
Regjeringen vil foreslå å gjøre det mulig for fagskoler å søke om en institusjonsakkrediteringsrett for alle fagområder slik de fleste universiteter og høyskoler har i dag. Det vil være nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som gir dem denne fullmakten basert på søknad.

– Friheten til å selv opprette studier vil gjøre det mye enklere for fagskolene å raskere få på plass tilbud etter hvert som behovene i arbeidslivet endrer seg. Jeg mener det vil føre til bedre sammenheng mellom hva arbeidslivet trenger og hva tilbudene er, sier Asheim.

Her er et utdrag fra strategiens tiltak:

  • legge til rette for at fagskolesektoren kan fortsette å vokse
  • etablere et system for fordeling av nye studieplasser som tar hensyn til arbeidslivets kompetansebehov, fagskolers mulighet for planlegging, og som bygger på tilgjengelig kunnskapsgrunnlag og analyser av kompetansebehov
  • lyse ut et oppdrag for nye veier fra videregående opplæring til høyere yrkesfaglig utdanning
  • utrede kriterier og rammer for institusjonsakkreditering med mål om at fagskoler på sikt skal kunne velge å opprette og endre studietilbud selv etter en overordnet godkjenning fra NOKUT
  • stimulere til kvalitetsutvikling av nett- og samlingsbaserte tilbud gjennom kompetanseheving innen nettpedagogikk
  • etablere en pilot med et senter for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning, der fagskoler i samarbeid med arbeidsliv og kompetansemiljøer får muligheten til å utvikle prosjekter som skal fremme faglig utvikling og nye svar på kompetansebehov i arbeidslivet
  • stille seg positiv til intensjonen om at enkelte utdanninger innen høyere yrkesfaglig utdanning kan plasseres på nivå over dagens 5, men avvente evalueringen av NKR før endelig beslutning