Vurdering av minstetid for tidsbestemte leieavtaler

Rapport nr. 05-2021 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Samfunnsøkonomisk analyse AS innhentet og analysert data for å se om det er sammenheng mellom lovbestemt minstetid i tidsbestemte utleiekontrakter og leietakeres faktiske botid. De har gjennomført flere spørreundersøkelser for å kartlegge leietakeres flyttemønster, opplevelse av stabilitet i leieforholdene, samt utleieres holdning til økning av lovbestemt minstetid.

Vurdering av minstetid for tidsbestemte leieavtaler (pdf)