Dialogmøter høsten 2014

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Etter oppfordring fra statsminister Erna Solberg, har en rekke kommuner arrangert lokale dialogmøter med tema forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

I oktober sendte statsminister Erna Solberg brev til en rekke av landets ordførere. I brevet oppfordret statsministeren til å arrangere lokale dialogmøter med tema forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Gjennom høsten har en rekke kommuner arrangert slike møter. Dialogmøtene tar utgangspunkt i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, med mål om å skape debatt og eierskap til denne. Forebyggingsarbeidet må begynne i lokalmiljøene, i kommunene, både i førstelinjetjenestene og i de mange frivillige organisasjonene.

I oktober ble konferanse om radikalisering og voldelig ekstremisme – forebygging er alles ansvar avholdt i Sarpsborg. Konferansen rettet seg mot politikere og ansatte i Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune, Østfold politidistrikt og relevante samarbeidspartnere. Konferansen var berammet allerede før statsministerens brev ble sendt ut. Fra regjeringen stilte statssekretær Jøran Kallmyr i Justisdepartementet, som åpnet konferansen. Statssekretær ved statsministerens kontor Laila Bokhari var også til stede på konferansen. Tema for foredragene var blant annet status og innsats i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme i Østfold politidistrikt, arbeidet mot ekstremisme i England, frivillige organisasjoners arbeid rettet mot ungdom og kommunenes rolle.

I november arrangerte Stavanger kommune sitt første dialogmøte om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Fra regjeringen stilte Laila Bokhari som innleder. Bokhari vektla blant annet at det foregår mye godt forebyggende arbeid i hele landet, men at vi behøver arenaer og fora hvor borgere på tvers av religiøse og kulturelle skillelinjer kan møtes og utveksle meninger og erfaringer. Flere representanter fra ulike politiske partier, trossamfunn og organisasjoner deltok. Også personer uten politisk, religiøs eller organisatorisk tilknytting tok del i meningsutvekslingen. Blant deltakerne var også representanter fra Rogaland politidistrikt.

I desember arrangerte Haugesund kommune et dialogmøte i form av en utvidelse av det årlige beredskapsrådet. På programmet sto blant annet terrortrusselen. Statssekretær Laila Bokhari holdt en innledning om kommunens rolle og bidrag i det forebyggende arbeidet. I tillegg holdt Yousef Bartho Assidiq, prosjektleder i Minotenk, et innlegg hvor han beskrev ulike faktorer som kan føre til at personer blir radikaliserte og hvordan omgivelsene kan håndtere en slik situasjon.

I tillegg til disse stedene har også Oslo, Ålesund, Fredrikstad og Tromsø arrangert dialogmøter med deltakelse fra statsministeren og/eller statssekretær Laila Bokhari i løpet av høsten. Representanter fra Justisdepartementet har vært til stede på møtene for å få mer kunnskap om det lokale bildet, hvordan ulike situasjoner håndteres og hvilke utfordringer kommunene opplever i dette arbeidet. Justisdepartementet har det nasjonale koordineringsansvaret for handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Deltakelse på disse møtene har vært nyttig som en kunnskapsinnhenting til det videre arbeidet med handlingsplanen.

Noen kommuner har valgt å arrangere egne dialogmøter med deltakelse fra lokalmiljøet, andre har invitert regionalt. Arrangørene av dialogmøtene har brukt flere ulike modeller for gjennomføringen, hvor blant annet sammensetting, tema og form har variert etter lokale forhold og behov.

I løpet av de første månedene i 2015 er det planlagt flere møter, blant annet i Drammen, Trondheim og Kristiansand. I tillegg vil flere av kommunene som mottok brevet fra statsministeren, sammen med blant annet Kommunesektorens organisasjon KS, arrangere et politisk toppmøte om forebygging av voldelig ekstremisme i løpet av første kvartal 2015. Her vil både statsministeren og justis- og beredskapsministeren delta.