Kan psykisk uhelse forklare terrorisme?

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har nylig publisert en rapport om ulike studier som belyser spørsmålet.

Det er svært omdiskutert hvorvidt psykiske lidelser kan forklare hvorfor noen velger å utføre terrorhandlinger, og det finnes lite nyere forskning på temaet.

I rapporten Radikalisering og psykisk helse – En kunnskapsoppsummering har NKVTS sammenlignet 12 studier publisert etter 2010. 

Solo-terrorister mer plaget

NKVTS konkluderer med at noen studier viser at terrorister som opptrer alene har en større grad av psykisk uhelse enn normalbefolkningen. Det foreligger derimot ingen tilsvarende funn for de som er en del av en større gruppe eller nettverk.   

«Dette ses i sammenheng med at det er nødvendig for den enkelte å fungere tilstrekkelig for å anses som en nyttig ressurs for gruppen » skriver NKVTS på sine nettsider.

Utover dette finnes det ikke entydige svar på spørsmålet om psykisk uhelse kan forklare terrorisme.

En del av et større prosjekt

Kunnskapsoppsummeringen markerer startskuddet for NKVTS’ arbeid med radikalisering, og er knyttet til tiltak 4 i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Neste prosjekt vil omhandle fremmedkrigere og deres familier.  

NKVTS samarbeider tett med de regionale kompetansesentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging som tilbyr kurs og oppfølging til helsevesen, kommune, politi, skole, NAV og andre som møter utsatte individer.