48 prosjekter får midler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

13.3 millioner er fordelt på 48 prosjekter for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme lokalt i 2018.

Tilskuddsordninger for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme har vært forvaltet av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) siden 2017.

Kfk er organisert under Sekretariatet for konfliktrådene. Midlene fordeles på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å stimulere til kompetanseheving, samt utvikle gode systemer lokalt for å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme.

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging mottok i 2018 totalt 53 søknader fra landets kommuner med en samlet søknadssum på nærmere 24,7 millioner kroner.

Bredt spekter av tiltak

Tilskuddsmidlene er fordelt på 48 prosjekter med et bredt spekter av tiltak. Følgende prioriteringer er gjort ved tildeling av midlene:

  • Forebyggende tiltak rettet mot personer eller miljøer i risikosonen, herunder tiltak som fremmer inkludering
  • Forebyggende tiltak rettet mot berørte familierForebyggende tiltak rettet mot unge enslige mindreårige asylsøkere
  • Tiltak for å hindre fremvekst av fremmedfiendtlighet og hatytringer lokalt
  • Tiltak rettet mot personer som er ferdig med straffegjennomføring
  • Mentorordninger
  • Kompetanseheving for ansatte i førstelinjen.
  • Søkere som benytter seg av eksisterende kompetanse hos myndigheter, f.eks. politiets radikaliseringskontakter, lokalt PST, kriminalomsorgen og/eller NKVTS / RVTS er prioritert
  • Tiltak for å forebygge hatytringer og sosial ekskludering

Samarbeid på tvers av kommuner

Årets søknader viser at flere kommuner ser det som hensiktsmessig å samarbeide på tvers av kommunegrensene. Søknadene viser i likhet med tidligere år, at kommunene ser nødvendigheten av å samarbeide med flere sektorer, både statlige, kommunale og frivillige aktører. Flere kommuner satser på kompetanseheving for førstelinjetjenesten, mentorordninger samt inkluderende tiltak for barn, unge og unge voksne. Videre er godt holdningsskapende arbeid gjennom dialog noe som satses på for å forebygge hat, vold og ekstremisme. Tidlig innsats i lokalmiljøet er avgjørende for å lykkes med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging skal drive fagutvikling på området og vil innhente erfaringer fra prosjektene, og dele erfaringene på blant annet kriminalitetsforebygging.no

Tildelte tilskuddsmidler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 2018

 

Søker  

Beløp

Tiltak

1

Askim kommune

Kr. 360 000

1) Kompetanseheving for ansatte i Indre Østfold kommunene

2) Kompetanseheving for ungdommer

3) Samarbeid med dialoggruppa i Indre Østfold «Trygg i Askim»

 

2

Bergen kommune

Kr. 100 000

1) Sommerleir for enslige   mindreårige flyktninger

2) Kompetanseheving for   Juniorledere/ungdomsmentorer

 

3

Bergen kommune

Kr. 150 000

Forebygging av radikalisering   i moskemiljøer gjennom dialogsamlinger samt utarbeidelse av veileder.

 

4

Bergen kommune

Kr. 400 000

Mentorordning for personer i   risikosonen for radikalisering.

 

5

Bergen kommune

Kr. 200 000

Forebygging av radikalisering   ved hjelp av alternativ mestringsarena og gatemekling.

 

6

Bydel Alna

Kr.  800   000

INK- prosjektet koordinert   av NAV Alna. Individuelt   start-up program, rollemodellkonsept, trening, kurs, jobbmesse og aktivitetscamper.

 

7

Bydel Gamle Oslo

Kr.  500   000

Ungfilm – et   samarbeidsprosjekt mellom Bydel Gamle Oslo, den marokkanske ambassade og   filmskaper Pascal Bourdillat, Cineastes sans frontiers.

 

8

Bydel Gamle Oslo

Kr.  700   000

Videreføring av prosjektet Oppfølging 15-23 for å jobbe individuelt, systematisk over   tid med sårbare unge i bydelen.

9

Bydel Grünerløkka

Kr.  550   000

Videreføring av prosjektet Kompetanse, koordinering, oppfølging –   Oslo indre øst/sentrum – fase 3. Herunder praktikernettverk,   mentorordning, ungdomsrettede tiltak samt prosjektleder.

 

10

Bydel Stovner

Kr. 350 000

Videreføring av prosjektet Stovnerdialogen - til Lillehammer for   2018.

 

11

Bydel Stovner

Kr. 150 000

Videreføring av prosjektet Stovnerdialogen   – lokale dialogaktiviteter. Prosjektet knyttes til bydelens fokus på   dialogarbeid – Stovnerdialogen som utvikles i samarbeid med   «Samarbeidsforumet for Trossamfunn i Groruddalen».

 

12

Bydel Vestre Aker

Kr. 150 000

Kompetanseheving for ansatte i førstelinjetjenesten i bydelene Vestre   Aker og Frogner. Herunder nettverk på tvers av tjenester, fagdag, veiledningsamtvidereutdanning/kurs.

 

13

Bærum kommune

Kr. 30 000

Utarbeidelse av brosjyre på flere språk rettet mot hele befolkningen   for å øke kunnskap og bevissthet rundt hatytringer og hatkriminalitet.

 

14

Bærum kommune

Kr. 15 000

Videreføring av tiltaket dialogforum.   Tiltaket er et samarbeidsprosjekt med politiets radikaliseringskontakt og   kommunen.

 

15

Bærum kommune

Kr. 500 000

Ressurs i NAV for tettere oppfølging av personer som har falt utenfor   arbeid og utdanning.

 

16

Drammen kommune

Kr. 370 000

Prosjektet Nærmiljøverter –   unge som bryr seg.

 

17

Eigersund kommune

Kr. 75 000

FlexID – opplæring til ansatte samt gruppetilbud til unge   krysskulturelle

 

18

Fjell kommune

Kr. 500 000

 

Videreføring av tiltaket Kraftsenter   for aktivitet.

 

19

Førde kommune

Kr. 120 000

Forebygging av radikalisering   og voldelig ekstremisme i Sogn og Fjordane.

Herunder temadager og faglig oppfølging av mentorer, integrerende   fritidsaktiviteter for ungdom, kompetanseheving for ansatte i førstelinjen,   tilbud til skoler, samarbeid på tvers av de tre kommunene og politiet.

 

20

Gjøvik kommune

Kr. 300 000

Fagdager om forebygging av   radikalisering og utenforskap i samarbeid med Vestre Toten kommune.

 

21

Hamar kommune

Kr. 350 000

Ressursgruppen mot hatkriminalitet, radikalisering og voldelig   ekstremisme (RROVE).   Herunder kompetansehevende tiltak for ressursgruppen og ansatte i kommunene i   innlandet.

 

22

Haugesund kommune

Kr. 175 000

Prosjektet RADEX –   forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

 

Herunder deltakelse i   erfaringsnettverket Nordic Safe Cities, mentoroppfølging samt årlig fagdag.

 

23

Kristiansand kommune

Kr. 100 000

Ungdomskonferanse i samarbeid   med Nordic Safe Cities

24

Kristiansand kommune

Kr. 350 000

Oppfølging av risikoungdom i   samarbeid med Kirkens ungdomsprosjekt (KUP)

 

25

Kristiansand kommune

Kr. 150 000

Gatemekling i Kristiansand i   samarbeid med Røde Kors.

 

26

KS Agder

Kr. 900 000

Interkommunal   rådgivning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme - PLATTFORM.

 

27

Larvik kommune

Kr. 300 000

Flexid – Pluss, med mentor for   barn, unge og unge voksne i Larvik.

 

28

Larvik kommune

Kr. 80 000

Nettverk for kommuner og   moskeer i Vestfold.

 

29

Lebesby kommune

Kr. 50 000

Fagdag og frivillighetsmesse   for ansatte og innbyggere for øvrig i Lebesby kommune.

 

30

Lørenskog kommune

Kr. 300 000

Brotherhood Lørenskog – idrett, utfordring og oppfølging. Oppfølging av unge gutter i risikosonen for   utenforskap, rus og kriminalitet.

 

31

Molde kommune

Kr. 350 000

Forebygging av radikalisering   og voldelig ekstremisme i Molde, Nesset og Midsund kommune. Herunder   kompetanseheving, kurs til etablering av mentorordning samt etablering av   inkluderingsfremmende tiltak.

 

32

Oppegård kommune

Kr. 400 000

Dokumentarserie, fagseminarer   og kurs i kommunikasjon på sosiale medier i samarbeid med bydel Frogner.

 

33

Porsgrunn kommune

Kr. 100 000

Videreføring av prosjektet   FLEXid i bofelleskap for enslige mindreårige flyktninger, samt opplæring av   ansatte.

 

34

Randaberg kommune

Kr. 300 000

FLEXid for flerkulturelle barn   og unge i Sør- Rogaland.

 

35

Rælingen kommune

Kr. 100 000

Prosjektet Handlingsplan og rutiner 2.0.   Prosjektet skal revidere og oppgradere relevante dokumenter for arbeidet for   SLT-nettverket i Romerike i samarbeid med Øst politidistrikt.

 

36

Salangen kommune

Kr. 180 000

Kompetanseheving om   radikalisering og voldelig ekstremisme for førstelinjetjenesten, frivillige   organisasjoner og andre relevante aktører i Salangen kommune.

 

37

Salangen kommune

Kr. 125 000

Prosjektet Cricket og friidrett som   integreringsfremmende tiltak rettet mot barn og ungdom i risikosonen.

 

38

Sarpsborg kommune

Kr. 300 000

Videreføring av prosjektet   «Sammen om – å styrke arbeidet med demokratisk kompetanse i barnehage og   skole» gjennom utvikling av metoder i demokrati- og dialogarbeid i barnehager   og skoler.

 

39

Sarpsborg kommune

Kr. 300 000

Videreføring og utvikling av   tiltaket Familiestøtte og utvei

 

40

Skedsmo kommune

Kr. 50 000

Kompetanseheving gjennom   deltagelse på kurs i Dialog som metode   ved Nansen fredssenter.

 

41

Skien kommune

Kr. 100 000

Samarbeidsprosjektet   #unghverdag2018 ledet av SLT-koordinator. Prosjektet inkluderer workshops og   dialogkonferanse.

 

42

Sola kommune

Kr. 250 000

Koordinering av kompetanseheving og utvikling av   gode støttende systemer for tidlig intervensjon i kommunens   førstelinjetjenester for forebygging av utenforskap, radikalisering og   voldelig ekstremisme.

43

Stavanger kommune

Kr. 450 000

 

Videre drift av samordningsgruppen mot voldelig   ekstremisme i Stavanger regionen (SAMVER) samt videreføring og utvikling   av prosjektet rådgivningsteam.

 

44

Steinkjer kommune

Kr. 470 000

Prosjekt for koordinere og   legge til rette for integrering og inkludering blant ungdommer i Steinkjer og   Verran, i tett samarbeid mellom ulike kommunale sektorer og frivilligheten.

 

45

Vadsø kommune

Kr. 250 000

Videreføring av prosjektet Radikalisering og voldelig ekstremisme på   dagsorden.

 

46

Vestre Toten kommune

Kr. 200 000

Videreføring av prosjekt   innenfor Forebygging av radikalisering   og voldelig ekstremisme 2017 -    Tiltak for å fremme inkludering og utjevne forskjeller.

 

47

Østre Toten kommune

Kr. 200 000

Videreutvikling av gode tiltak   og styrke tverrfaglig samarbeid med omkringliggende kommuner og frivillig   sektor i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

 

48

Øyer kommune

Kr. 100 000

Prosjektet Det flerkulturelle Øyer.

Herunder kompetansehevende   tiltak, dialogmøter samt integrerende og inkluderende arenaer.