Søk tilskudd til arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen tilbyr nå to nye tilskuddsordninger til arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Søknadsfristen er 31. august 2015.

NB: Merk at kravene om vedlegg er endret i Justisdepartementets utlysning, slik at det er mulig å sende inn subsidiære skriv. Se nærmere om dette i punkt 8 i utlysningsteksten.

Det er henholdsvis Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) som tilbyr de nye tilskuddsordningene. Stortinget bevilget 17,5 millioner kroner i Revidert nasjonalbudsjett 2015 til arbeidet.

Tiltakene har kommet som en konsekvens av at kommunene etterlyser penger til prosjekter for å forebygge og håndtere radikalisering og voldelig ekstremisme lokalt.

Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme ble lansert juni 2014. Lokalt forebyggingsarbeid har en sentral rolle i flere av tiltakene i planen. Det lokale kommunale apparatet er, gjennom SLT-modellen, rustet til og har god erfaring med å jobbe systematisk og strategisk med det forebyggende arbeidet generelt – det være seg innenfor rus, psykisk helse eller kriminalitetsforebygging. Derfor er det naturlig at forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme også baseres lokalt.

Tilskuddet fra Justis- og beredskapsdepartementet skal gå til konkrete kommunale prosjekter innen forebygging eller bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme. Det er særlig behov for kunnskap om utvikling og gjennomføring av gode reintegrerings- og mentorordninger rettet mot returnerte eller potensielle fremmedkrigere, men ordningen skal være åpen for arbeid mot alle former for ekstremisme. Enkeltkommuner er velkommen til å søke, men vi ser gjerne også at to eller flere kommuner samarbeider om felles prosjekter. Det er et krav at prosjektene skal danne grunnlag for videreføring også etter prosjektperiodens slutt. Noen av prosjektene som mottar tilskudd skal evalueres, slik at erfaringene kan deles og komme andre kommuner til gode. Disse erfaringene vil bli svært nyttige for utviklingen av nye, spissede tiltak – både på lokalt og nasjonalt plan.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sin nye tilskuddsordning har som mål å styrke det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. BLDs tilskudd retter seg mot frivillige organisasjoner i samarbeid med kommunen. Midlene skal stimulere til etablering av lokale arenaer for dialog, prosjekter og andre aktiviteter som retter seg inn mot ungdom. Midlene kan også benyttes til kompetanseheving for offentlige og frivillige aktører som er sentrale for å forebygge voldelig ekstremisme på lokalt nivå.

Justisdepartementets ordning kan sees i sammenheng med BLDs tilskuddsordning slik at en og samme kommune kan søke på begge – men dette er ikke et krav. BLDs tilskuddsordning forvaltes av IMDi. Utlysningen kan hentes på deres hjemmesider.