Statens sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2012

Sykefraværet i det statlige tariffområdet for 1. kvartal 2012 er 6,1 prosent. Det er en økning på 0,1 prosentpoeng siden 1. kvartal 2011.

Sykefraværet  i det statlige tariffområdet for 1. kvartal 2012 er 6,1 prosent. Det er en økning på 0,1 prosentpoeng siden 1. kvartal 2011.

  • Tendensen er at legemeldt fravær synker, mens egenmeldt fravær øker.
  • Det samlede sykefraværet i arbeidslivet er nå 6,9 prosent. Det er en nedgang fra 1. kvartal 2011 på 0,4 prosentpoeng eller 5,6 prosent (Kilde: ssb.no)
     

Denne sykefraværsstatistikken gjelder for om lag 146 000 tilsatte i det statlige tariffområdet, og må ikke forveksles med tallene som Statistisk sentralbyrå presenterer for staten som bl.a. omfatter helseforetakene.
 

Utviklingen i sykefraværet siste år

For statlig tariffområde ser vi en liten oppgang i forhold til 1. kvartal 2011, mens arbeidslivet som helhet opplever en større nedgang. NAV påpeker på sine nettsider at sykefraværet i arbeidslivet som helhet nå er det laveste for 1. kvartal siden statistikken startet i 2001. Slik er det ikke i statlig tariffområde. Mens vi nå har 6,1 % sykefravær, har tallet vært nede på 5,6 % (i 2010). Egenmeldt fravær har ikke vært høyere så lenge denne statistikken er laget (siden 2001).  

 

Figur 1: Legemeldt og egenmeldt sykefravær i staten og arbeidslivet totalt fra 1. kvartal 2001 til 1. kvartal 2012. Prosent.

Figur 1: Legemeldt og egenmeldt sykefravær i staten og arbeidslivet totalt 1. kvartal 2001- 1. kvartal 2012. Prosent. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)
 

Tabell 1: Sykefravær per kvartal, gjennomsnittlig sykefravær per kvartal og indikator på IA-måloppnåelse. Sykefraværet i arbeidslivet som helhet. Prosent.

Tabell 1: Sykefravær per kvartal, gjennomsnittlig sykefravær per kvartal og indikator på IA-måloppnåelse. Sykefraværet i arbeidslivet som helhet. Prosent. 

Tabell 1 viser at sykefraværet ligger noe over gjennomsnittet for 4. kvartal på 2000-tallet.

 

Nedenfor gis det en mer detaljert fremstilling hovedsakelig knyttet til det legemeldte sykefraværet. Generelt gjelder at sykefraværet blant kvinner ligger høyere enn hos menn, og sykefraværet øker med økende alder. Kjønns- og alderssammensetningen i virksomhetene påvirker dermed sykefraværsprosenten.Sykefravær og kjønn

Som det går fram av figur 2, som viser legemeldt fravær, har kvinner høyere sykefravær enn menn i staten. Siden det er det egenmeldt sykefravær som øker, viser denne grafen over legemeldt fravær en nedgang.

Figur 2: Legemeldt sykefravær 1. kvartal 2011 og 2012 blant kvinner og menn i staten. Prosent.

 
Figur 2: Legemeldt sykefravær 1. kvartal 2011 og 2012 blant kvinner og menn i staten. Prosent.  

  

Sykefravær og alder

Figuren viser hvordan det legemeldte sykefraværet betinges av kjønn og alder. Kvinner i aldersgruppen 60-69 år har det høyeste legemeldte sykefraværet med 6,9 prosent.  

Figur 3: Legemeldt sykefravær for kvinner og menn i departementsområdene og i tre aldersgrupper 1. kvartal 2012. Prosent.

Figur 3: Legemeldt sykefravær for kvinner og menn i departementsområdene og tre aldersgrupper 1. kvartal 2012. Prosent. 

 
   

Sykefravær og heltid/deltid

Det legemeldte sykefraværet blant heltidstilsatte i departementsområdene er på 4,5 prosent, mens de deltidsansatte i departementsområdene har et legemeldt sykefravær på 5,7 prosent, i overkant av ett prosentpoeng høyere.

 

Sykefravær og IA-tilhørighet

95,2 prosent av de statlige virksomhetene har nå tegnet IA-avtale. Virksomheter med IA-avtale har 1. kvartal 2012 et legemeldt sykefravær som er lavere enn de uten IA-avtale (4,5 prosent mot 6,4 prosent). Ettersom statlige virksomheter uten IA-avtale utgjør et svært lite antall, vil små forskjeller gjøre store utslag, men tendensen holder seg for tredje kvartal på rad. 
 

Sykefravær etter departementsområder

Fordeling og utvikling av legemeldt sykefravær etter departementsområder, dvs. departementene med deres underliggende etater/virksomheter i det statlige tariffområdet, i prosent:

Departementsområder 1. kv. 2011 1. kv. 2012 Endring siste år i %
       
Alle  4,5  4,4 -2,9 %
Arbeidsdep. 6,7 6,6 -1,4 %
Barne-, likestillings- og inkl.dep. 7,7 7,5 -2,9 %
Finansdep. 5,3 4,9 -7,8 %
Fiskeri- og kystdep. 3,7 4,6 21,9 %
Fornyings-,adm.- og kirkedep. 4,8 5,0 3,4 %
Forsvarsdep. 3,2 3,1 -5,1 %
Helse- og omsorgsdep. 5,3 4,3 -17,6 %
Justis- og politidep. 5,0 4,9 -1,0 %
Kommunal- og regionaldep. 4,1 4,1 -1,3 %
Kulturdep. 4,3 4,0

-6,7 %

Kunnskapsdep. 4,3 4,0 -6,2 %
Landbruks- og matdep. 4,4 4,8 9,3 %
Miljøverndep. 4,0 3,7 -7,1 %
Nærings- og handelsdep. 4,6 4,6 -0,9 %
Olje- og energidep. 3,0 2,9 -0,8 %
Samferdselsdep. 3,9 4,0 2,3 %
Utenriksdep. 4,1 3,7 -8,3 %

 

Sykefravær i departementene

Oversikten viser legemeldt sykefravær i hvert departement. 

Fordeling og utvikling i legemeldt sykefravær i departementene i prosent. Egenmeldt sykefravær er ikke med i tallene. Prosent. 

  1. kv.
2010
2. kv.
2010
3. kv.
2010
4. kv.
2010
1. kv.
2011
2. kv.
2011
3. kv.
2011
4. kv.
2011
1 kv.
2012
Sum departementene 3,0 2,9 3,1 3,1 3,4 3,2 3,8 3,4 3,6
                   
Arbeidsdep. 2,8 2,9 2,6 3,8 3,5 2,3 3,0 2,7 3,4
Barne-, likestillings- og inkl.dep 3,8 2,6 3,3 3,9 3,9 4,3 5,7 3,4 3,6
Helse- og omsorgsdep. 2,9 2,7 3,7 4,1 3,9 3,4 4,4 3,0 2,3
Kunnskapsdep. 3,1 3,5 3,1 2,5 3,8 3,0 2,7 3,7 4,0
Kommunal- og regionaldep. 2,9 2,6 3,8 2,9 2,2 3,5 2,6 3,1 2,6
Fornyings-, adm.- og kirkedep. 3,5 4,0 5,8 5,4 4,9 5,9 6,1 4,0 3,8
Kulturdep. 3,9 3,4 2,7 2,1 2,2 3,6 3,8 4,0 4,2
Finansdep. 2,0 2,7 1,3 1,7 2,9 1,9 2,3 2,6 2,8
Nærings- og handelsdep. 2,9 2,7 3,1 3,9 3,9 3,4 5,3 3,8 4,4
Justis- og politidep. 2,8 2,8 2,3 2,4 2,2 1,4 4,3 4,9 5,2
Fiskeri- og kystdep. 1,9 2,0 1,5 1,8 2,0 2,2 5,0 2,5 3,6
Samferdselsdep. 2,8 3,3 2,6 2,3 3,1 4,6 4,4 4,8 3,9
Miljøverndep. 4,0 2,6 2,2 3,3 3,4 4,3 3,3 3,1 2,9
Landbruks- og matdep. 5,4 3,7 4,2 3,7 4,7 6,1 6,1 5,1 3,8
Forsvarsdep. 1,9 2,2 3,8 3,0 2,9 2,6 3,5 3,1 3,8
Utenriksdep. 3,0 2,9 3,6 3,3 4,1 3,2 3,2 3,0 3,5
Olje- og energidep. 2,7 3,3 3,1 2,2 2,6 2,4 4,4 2,9 2,7
                   
Totalt sykefravær:                  
Arbeidslivet 7,0 6,3 7 7 7,3 6,5 6,6 6,5 6,9
Statlige tariffområdet 5,6 5,0 5,9 5,7 6,0 5,4 5,9 5,6 6,1

 

Om datagrunnlaget for statistikken
Om lag 11-12 uker etter utløpet av hvert kvartal mottar FAD statistikk fra SSB om sykefravær i statlig sektor (det statlige tariffområdet. Omfatter ikke statlig eide foretak osv.). Statistikken har to kilder: 1) SSBs Sykmeldingsregister som omfatter alt legemeldt fravær, 2) Utvalgsundersøkelse til 10 000 utvalgte bedrifter (herunder statlige) om egenmeldt fravær. Egenmeldt fravær rapporteres derfor kun på overordnet nivå. Legemeldt fravær rapporteres på departementsnivå og for departementsområder. Kilde til tabeller og figurer er Statistisk Sentralbyrå (SSB).  

Statistikk:
Statistikk som viser utviklingen i sykefraværet i Norge:
Statistisk sentralbyrå

Eksempler:
Gode eksempler på virksomheter som arbeider med å redusere sykefraværet:
Idébanken - Inkluderende arbeidsliv

Kontakt:
Seniorrådgiver Paal Richard Peterson, paal-richard.peterson@fad.dep.no

Til toppen