Genmodifisert mat

Genmodifisert mat er næringsmidler som består av, inneholder eller er framstilt ved hjelp av planter, dyr eller bakterier som har fått endret sine arveegenskaper ved hjelp av genteknologi.

Genmodifisert mat er næringsmidler som består av, inneholder eller er framstilt ved hjelp av planter, dyr eller bakterier som har fått endret sine arveegenskaper ved hjelp av genteknologi. 

Ansvaret for genmodifiserte matprodukter er delt mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet. Hovedskillet går ved om produktet er reproduksjonsdyktig/levende eller ikke, og reguleres enten etter genteknologiloven eller matloven.

Hva er genmodifisert mat?

Genmodifisert mat er næringsmidler som består av, inneholder eller er framstilt ved hjelp av planter, dyr eller bakterier som har fått endret sine arveegenskaper ved hjelp av genteknologi.  Mer informasjon om genmodifiserte matvarer finner du på Matportalens hjemmeside.

Hva er Norges politikk på området?

Norge fører en restriktiv politikk når det gjelder genmodifisert mat. I tråd med dette er det satt strenge krav til godkjenning og merking av slik mat. Hittil er ingen genmodifiserte produkter godkjent som matvarer i Norge.

Oversikt over reguleringen av genmodifiserte matvarer / genmodifiserte organismer (GMO) 

Det skilles mellom mat som består av eller inneholder levende genmodifiserte organismer, og såkalte ”avledede produkter”, som er matvarer som er produsert på grunnlag av genmodifiserte organismer, men som ikke innholder levende genmodifiserte organismer.   

Typiske eksempler på slike produkter er mais, ris, raps og soyabønner og mel, olje og annet som produseres av disse råstoffene. Mange andre planter finnes også i genmodifiserte varianter etter hvert, for eksempel poteter, paprika, tomater og hvete.

  • Miljøverndepartementet har det politiske ansvaret for matvarer som består av eller inneholder levende genmodifiserte organismer.
  • Helse- og omsorgsdepartementet er ansvarlig for ”avledede genmodifiserte matvarer”. 

1. Levende GM-produkter

Mat som består av eller inneholder levende genmodifiserte organismer er regulert i lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven).

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for denne loven. Se også deres side om ”Genteknologi”.

Miljødirektoratet er fagetat for levende genmodifiserte produkter, se deres hjemmeside om ”Genmodifiserte organismer”.

Helse- og omsorgsdepartementet er likevel tillagt ansvaret for såkalt ”innesluttet bruk” av levende genmodifiserte organismer. Med ”innesluttet bruk” forstås bruk av genmodifisert materiale i laboratorium og anlegg.  

2. Avlede produkter

”Avledede produkter”, altså matvarer som er produsert på grunnlag av genmodifiserte organismer, men som ikke innholder levende genmodifiserte organismer, er regulert i medhold av lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet (matloven).

Helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for de genmodifiserte matvarene som faller innenfor denne loven. Mattilsynet er Helse- og omsorgsdepartementets fagetat for avledede genmodifiserte matvarer.

Avledede genmodifiserte matvarer kan bare omsettes dersom de er godkjent i henhold til generell forskrift 8. juli 1983 nr. 1252 for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler. Denne forskriften forbyr omsetning av slike matvarer, dersom de ikke først er godkjent av Mattilsynet. 

Merking av avledede GM-matvarer

Avledede genmodifiserte matvarer, som er godkjent av Mattilsynet, skal merkes spesielt, slik at det tydelig fremgår at de er genmodifisert, se lenke til forskrift under. Det norske regelverket for avledede genmodifiserte produkter samsvarer i all hovedsak med EUs regelverk for genmodifisert mat. 

Lenker til regelverk:

Nyttige lenker:

Til toppen