Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nasjonale tjenester

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten er en fellesbetegnelse for nasjonale behandlingstjenester flerregionale behandlingstjenester og nasjonale medisinske kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten.

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten er en fellesbetegnelse for nasjonale behandlingstjenester flerregionale behandlingstjenester og nasjonale medisinske kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten.

Systemet omfatter høyspesialisert behandling som bør sentraliseres til ett eller to steder i landet: nasjonale eller flerregionale behandlingstjenester (tidligere betegnet lands– og flerregionale funksjoner), og alle nasjonale kompetanse-tjenester (tidligere betegnet kompetansesentre) i spesialisthelsetjenesten.  Kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger er inkludert i det nasjonale styringssystemet. Et nytt, revidert styringssystem for alle nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten ble etablert i 2011, og er regulert i egen forskrift med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven. Departementet har utarbeidet en egen veileder om godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten (sist revidert 31.0.2017).

 

Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010   Veileder Nasjonale Tjenester 
  
 

Høy kvalitet skal sikres gjennom krav både til etablering og drift av nasjonale tjenester og mål- og resultatrapportering. Likeverdig tilgang til nasjonale tjenester skal sikres gjennom bl.a. opprettelse av referansegrupper med representanter fra alle regionale helseforetak ob brukerrepresentasjon. Nasjonale tjenester skal rapportere årlig i databasen: http://nasjonaletjenester.ihelse.net Her kan du lese årsrapportene og om de enkelte tjenestenes aktivitet. En oversikt over nasjonale tjenester finnes på: www.helsenorge.no.

Helsedirektoratet foretar en årlig evaluering av de enkelte årsrapportene på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Hvert femte år skal det foretas en større gjennomgang av alle nasjonale tjenester.  Ytterligere informasjon finnes på Helsedirektoratets sider om nasjonale tjenester.

Søknadsprosessen

Regionale helseforetak kan søke om etablering av nye nasjonale tjenester. Helseforetak i regionen sender sine søknader til sitt respektive regionale helseforetak. Det regional helseforetaket kan kontaktes for mer informasjon om søknadsprosessen og interne frister i helseregionen.  Frist for innsending av en samlet, prioritert søknadsliste fra de regionale helseforetak til departementet er satt til 15. januar hvert år. 

Nordisk samarbeid

Nordisk Ministerråd er de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan. De nordiske regjeringenes samarbeid innenfor sosial- og helsesektoren ledes av de nordiske helse- og sosialministrene, som utgjør Nordisk Ministerråd for Sosial- og Helsepolitikk (MR-S). I 2010 fikk Embetsmannskomiteen for Sosial- og helsepolitikk (EK-S) som er underlagt MR-S, i oppdrag å utrede om og hvordan høyspesialisert behandling i helsetjenesten kan være et felles samarbeidsområde. En nordisk ekspertgruppe med representanter fra helsemyndighetene i Sverige, Danmark, Finland og Norge avga i februar 2013 rapporten ”Nordisk samarbeid om høyspesialisert behandling” til Nordisk Ministerråd.

Ekspertgruppens forslag fikk tilslutning i EK-S møtet 26. februar 2013. Et nordisk samarbeid innen høyspesialisert behandling blir videre prioritert i treårsperioden 2013 – 2015. Sekretariatsfunksjonen for arbeidet er lagt til Helsedirektoratet. Følgende områder og pilot samarbeidsprosjekter er foreslått:

 1. Etablering av felles nordiske kvalitetsregistre (databaser)
  • innenfor ryggmarkskader
  • innenfor ankel og/eller håndleddproteser
 2. Gjensidig kompetanseutvikling og faglig samarbeid
  • Faglig samarbeid innen barnekirurgi (medfødte gastrointestinale misdannelser)
  • Etablering av et prosjekt innen et annet anbefalt fagområdet
 3. Utvikling av kriterier for felles nordiske prosedyrer /retningslinjer.

Bakgrunnsdokumenter

I. Implementering av nytt styringssystem for nasjonale tjenester

1. Bakgrunnsdokumenter nytt styringssystem

2. Gjennomgang av nasjonale tjenester fra 2009/2010

        Vedlegg 1: Gjennomgang av alle tjenester og anbefalinger (520 sider)

        Vedlegg 2-3-4-5: Bakgrunnsdokumenter (21 sider)

        Vedlegg 6: Rapporter fra arbeidsgrupper (845 sider)

        Vedlegg 7: Høringsuttalelser (113 sider)

        Vedlegg 8: Oversikt over innkommende søknader

II. Kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger

1. Oversendelsesbrev fra Helsedirektoratet av 15. mars 2010

2. Oppdrag til Helsedirektoratet av 14. september 2010 om utredning av sjeldensentrene og mandat

3. Helsedirektoratets rapport av 01.12.2010 om samordning av sjeldensentrene

4. Godkjenning av nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger av 26.03.2012

III. Søknader om godkjenning av nye nasjonale tjenester og Helsedirektoratets anbefalinger 2011-2012

2011

1. Søknad fra Helse Sør-Øst RHF om etablering av nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten av 22.09.2011

2. Oversendelse av søknader til Helsedirektoratet av 06.10.2011

3. Helsedirektoratets vurdering av søknader av 01.12.2011

4. Oppdrag til Helsedirektoratet om videre utredning av søknader av 20.03.2012

5. Helsedirektoratets utvidet vurdering av søknader av 02.11.2012

2012

1. Søknad fra Helse Nord RHF om etablering av nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten av 29.05.2012

2. Søknad fra Helse Vest RHF om etablering av nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten av 30.05.2012

 • Søknad om nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling av mikroti (se i søknad ovenfor)
 • Søknad om nasjonal kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved alvorlig psykisk lidelse (se søknad ovenfor)
 • i Søknad om nasjonal kompetansetjenste for funksjonelle mage-tarmsykdommer (se i søknad ovenfor)

3. Søknad fra Helse Midt-Norge RHF om etablering av nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten av 30.05.2012

4. Søknad fra Helse Sør-Øst RHF om etablering av nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten av 01.06.2012

5. Oversendelse av søknader til Helsedirektoratet av 07.06.2012

6. Oversendelse av søknader til Helsedirektoratet av 13.06.2012

7. Helsedirektoratets vurdering av søknader av 02.11.2012

8. Oppdrag til Helsedirektoratet om videre utredning av søknader av 01.02.2013

IV. Helsedirektoratets årlig vurdering om rapportering fra de nasjonale tjenestene 2011-2012

1. Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten - Status for rapportering driftsåret 2011 av 30.03.2012

2. Evaluering av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjeneste 2011 av 16.05.2012

3. Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten - Status for rapportering driftsåret 2012 av 19.03.2013

V. Nordisk samarbeid om høyspesialisert behandling

1. Oppdragsbrev til Helsedirektoratet

2. Årsrapport 2012 om nordisk samarbeid om høyspesialisert behandling fra nordisk ekspertgruppen

Relaterte dokumenter

Til toppen