Høringsnotat om forslag til endringer i forskrift 18. desember 2001 nr. 1539 om godkjenning av sykehus m.m. og om forslag til endringer i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.

Resultat: Forskriftsendring er vedtatt og trådt i kraft.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2010

Vår ref.: 200904906-/RH

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 18. desember 2001 nr. 1539 om godkjenning av sykehus og om landsfunksjoner og medisinske kompetansesenterfunksjoner ved sykehus og om forslag til endringer i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.

Høringsfristen er 1. november 2010.

Hensikten med forslagene er å gi bestemmelser om godkjenning av universitetssykehus på bakgrunn av en endring i universitets- og høyskolelovens bestemmelser, samt om godkjenning av nasjonale tjenester som tidligere gikk under betegnelsene lands- og flerregionale funksjoner, nasjonale medisinske kompetansesenterfunksjoner og kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemminger.

På grunn av forslaget til navneendring for dagens funksjoner til nasjonale tjenester, må det også foretas en endring i spesialisthelsetjenesteloven. Dette er kun en teknisk justering.

Høringsinstansene bes selv å vurdere foreleggelse for underliggende instanser og virksomheter.

Det bes videre om at høringsnotatet blir behandlet i samarbeidsorganene mellom de regionale helseforetakene og universitetene og høyskolene.

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Merknader kan også sendes elektronisk til:

postmottak@hod.dep.no

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse: http://odin.dep.no/hod/norsk/dok/hoeringer


Med vennlig hilsen


Anne Louise Valle e.f.
avdelingsdirektør
                                                                              Ragna Hirsch
                                                                              seniorrådgiver

 

 

Høringsbrev i PDF

ADHD-foreningen
Afasiforbundet i Norge
Akademikerne
AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide
Angstringen
Anonyme Alkoholikere
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Autismeforeningen i Norge

Blå Kors Norge
Borgestadklinikken

Cerebral Parese-foreningen

Datatilsynet
DELTA
Demensforeningen
Den Norske Jordmorforening
Den Norske Kinesiologiforening
Den Norske Kreftforening
Den Norske Tannlegeforening
Den Norske Legeforening
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)
Den nasjonale forskningsetiske komitè for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Den nasjonale forskningsetiske komitè for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
Den rettsmedisinskekommisjon
Departementene
De fylkeskommunale eldrerådene
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Det Norske Diakonforbund

Fagforbundet
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Fellesorganisasjonen FO
Farmasi Forbundet
Forbundet mot rusgift
Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for el-overfølsomme
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for human narkotikapolitikk
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for kroniske smertepasienter
Forum for Bioteknologi
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesrådet for funksjonshemmede

Haraldsplass diakonale høgskole
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Hørselshemmedes Landsforbund

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

Landets fylkestannleger
Landets fylkeskommuner
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets kontrollkommisjoner
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (m/helse fagl. utdannelse)
Landets pasientombud
Landets universiteter
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for kosthold og helse
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Landsforeningen for Transseksuelle
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende
Landsforeningen for voldsofre
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
LAR Nett Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelindustriforeningen

Mental Helse Norge
M.E. Nettverket i Norge
MS – forbundet

NA, Anonyme Narkomane
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Nettverket for private helsevirksomheter
NOKUT
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Landsforbund av Homopraktikere
Norges Naprapatforbund
Norges Optikerforbund
Norges Parkinsonforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norsk Akupunkturforening
Norsk Audiografforbund
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for psykoterapi
Norsk Forbund for utviklingshemmede
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk Forening for medisinsk akupunktur
Norsk Forening for nevrofibromatose
Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (Norilco)
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
Norsk Forskerforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Immunsviktforening
Norsk Interesseforening for Kortvokste
Norsk Interesseforening for Stamme
Norsk Intravenøs Forening
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Landsforening for laryngectomerte
Norsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Osteopatforbund
Norsk Osteoporoseforening
Norsk Ortopedisk Forening
Norsk Palliativ Forening
Norsk Pasientforening
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Norsk Thyreoideaforbund
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Homeopaters Landsforbund

PARAT
PARAT Helse
PRISY – Privatsykehusenes fellesorganisasjon
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Sør-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Vest-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Øst-Norge
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
Ryggforeningen i Norge
Rådet for psykisk helse

SABORG – Sammenslutning for alternativ behandlere
Samfunnsviternes fagforening
Senter for medisinsk etikk, SME
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
Statens Helsepersonellnemnd
Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens senter for Ortopedi
Statens Strålevern
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Organdonasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Støtteforeningen for Kreftsyke Barn
Stiftelsen Støttecenter mot Incest – Oslo
Sykepleiernes faggruppe i alternativ medisin

TEKNA
Teknologirådet
Turner Syndrom foreningen i Norge

Ungdom mot narkotika
UNIO
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Universitets- og høyskolerådet
Utdanningsforbundet

Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
Vestlandske Blindeforbund

Yngre legers forening

Ønskebarn – Norsk forening for fertilitet og barnløshet