Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Eiendomsmeglingsutvalget

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal evaluere eiendomsmeglingsloven og foreslå en fremtidsrettet regulering (eiendomsmeglingsutvalget). Utvalget ble oppnevnt 11. oktober 2019. Det er bredt sammensatt med medlemmer fra akademia, eiendomsmeglingsbransjen, teknologimiljø, forbrukere og tilsynsmyndigheter.

Dagens lov om eiendomsmegling har vært i kraft i et drøyt tiår uten at det har vært gjort noen fullstendig evaluering eller revisjon. Samtidig har det skjedd en rask teknologisk utvikling og strukturelle endringer i bransjen. Stortinget har de siste årene vedtatt flere anmodninger om tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter i handel med bolig. Regjeringspartiene har i Jeløya- og Granavolden-plattformen varslet en gjennomgang av eiendomsmeglingsloven med sikte på forenklinger og trygghet for forbrukerne. Derfor er det behov for en ny utredning av eiendomsmeglingsloven.

Utvalget har fått et bredt mandat. Sentralt i utredningen er en samlet gjennomgang av erfaringer med gjeldende eiendomsmeglingslov og -forskrift. Evalueringen vil være et grunnlag for utvalgets vurdering av og forslag til ny eller endret lovregulering og eventuelt andre tiltak. Utvalget kan også vurdere om det er behov for endringer i andre lover eller forskrifter som er av betydning for meglingsfunksjonen ved eiendomsomsetning.

Det er lagt opp til at utvalget kan bruke et års tid på sitt arbeid.

Utlysning av forsknings- og utredningsoppdrag

Finansdepartementet har utlyst to prosjekter som skal bidra til utvalgsarbeidet med faktagrunnlag og analyser om boligomsetning.

  1. Komparativ analyse av salgsprosess og budgivning i Norge og andre land. Ved å se på variasjon mellom land i hvordan boliger omsettes, skal prosjektet identifisere virkninger av regulering og praksis i Norge.
  2. Kvantitativ analyse av boligomsetning og budgivning. Prosjektet skal være en empirisk analyse på norske data av hvordan ulike salgsprosser eller regler for budgivning påvirker boligmarkedet.

Tilbudsfristen er satt til 3. februar. Nærmere informasjon finnes på den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, Doffin.

Utvalget får frist til 5. januar 2021

Finansdepartementet har forlenget fristen til 5. januar 2021. Utvalget skal gjennomføre både en analyse av hvordan gjeldende eiendomsmeglingslov har virket, og et lovteknisk arbeid med en helt ny lov eller endringer i den eksisterende loven. Det er et omfattende og krevende arbeid, og det kan bli aktuelt å sette ut prosjekter til eksterne forsknings- eller utredningsmiljøer. Med den forlengede fristen vil utvalget få vel ett år fra første møte til fremleggelse av NOU. 

Utvalgsmøte 10. desember 2019

Utvalget hadde sitt første møte 10. desember. Formålet med møtet var først og fremst å komme i gang – få en felles forståelse av mandatet, fastsette møter og legge en plan for arbeidet. Mandatet gir rom for en fullstendig evaluering av eiendomsmeglingsloven og peker på aktuelle utfordringer for eiendomsmeglerbransjen i årene fremover.

For å kunne løse oppgavene på en god måte, er det nødvendig at utvalget arbeider et helt år. Utvalget kom til at en del spørsmål bør settes ut som oppdrag til forsknings- eller utredningsmiljøer. Blant annet for å kunne gjennomføre eksterne utredninger, vil utvalget be om forlenget frist.

I sitt arbeid ønsker utvalget innspill om erfaringer og forslag til hva som bør gjøres. Utvalget vil derfor invitere berørte organisasjoner eller selskaper til sine møter. I tillegg får alle anledning til å komme med innspill via nettsiden. Samtidig legger utvalget opp til å møte myndigheter, bransjen og forbrukere i andre land – og ser for seg besøk til Danmark og Nederland.

Neste møte i utvalget ble fastsatt til 13. februar 2020.

Eiendomsmeglingsutvalget
Utvalget på sitt første møte. Bak fra venstre: Espen Moen (leder), Terje Bergem, André Anundsen, Olav Kasland, Carsten Pihl og Hans Henrik Edlund. Foran fra venstre: Aarne Røvik (sekretariatet), Tonje Skjelbostad, Hanne Nordskog-Inger, Julija Pauriene, Anne-Kari Tuv, Hilde Hauge og Marit Skjevling (sekretariatet) Foto: Kenneth Hætta/Finansdepartementet

Innspill til utvalget

Les også:

Til toppen