Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Eiendomsmeglingsutvalget

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal evaluere eiendomsmeglingsloven og foreslå en fremtidsrettet regulering (eiendomsmeglingsutvalget). Utvalget ble oppnevnt 11. oktober 2019. Det er bredt sammensatt med medlemmer fra akademia, eiendomsmeglingsbransjen, teknologimiljø, forbrukere og tilsynsmyndigheter.

Dagens lov om eiendomsmegling har vært i kraft i et drøyt tiår uten at det har vært gjort noen fullstendig evaluering eller revisjon. Samtidig har det skjedd en rask teknologisk utvikling og strukturelle endringer i bransjen. Stortinget har de siste årene vedtatt flere anmodninger om tiltak for å styrke forbrukernes rettigheter i handel med bolig. Regjeringspartiene har i Jeløya- og Granavolden-plattformen varslet en gjennomgang av eiendomsmeglingsloven med sikte på forenklinger og trygghet for forbrukerne.

Utvalget har fått et bredt mandat. Sentralt i utredningen er en samlet gjennomgang av erfaringer med gjeldende eiendomsmeglingslov og -forskrift. Evalueringen vil være et grunnlag for utvalgets vurdering av og forslag til ny eller endret lovregulering og eventuelt andre tiltak. Utvalget kan også vurdere om det er behov for endringer i andre lover eller forskrifter som er av betydning for meglingsfunksjonen ved eiendomsomsetning.

Det er lagt opp til at utvalget kan bruke et års tid på sitt arbeid.

Reise til Danmark og Nederland avlyst inntil videre

Utvalget hadde avtalt en rekke møter om eiendomsmegling og boligmarkedet med myndigheter, bransjen og forbrukere i Danmark og Nederland. Restriksjoner på grunn av koronaviruset førte til at reisen ikke kunne gjennomføres som planlagt 16.–17. mars 2020.

Forsknings- og utredningsoppdragene for utvalget er i gang

Finansdepartementet har tildelt de to prosjektene som utvalget ønsket å utlyse eksternt:

  1. Oslo Economics AS har fått i oppdrag å foreta en komparativ analyse av salgsprosess og budgivning i et utvalg land. Prosjektet tar sikte på å trekke frem erfaringer som er relevante for regulering av eiendomsmegling i Norge.
  2. Samfunnsøkonomisk analyse AS skal foreta en kvantitativ analyse basert på norske boligsalgsdata. Analysen er ment å bidra til økt forståelse av sammenhenger knyttet til boligomsetningen, for eksempel virkninger av ulike regler for budgivningen.

Oppdragene ble tildelt på grunnlag av åpen anbudskonkurranse, med et evalueringsteam som besto av utvalgets leder og sekretariat. Prosjektene skal levere hver sin rapport innen 1. juli. Rapportene vil være offentlige.

Utvalgsleder Espen R. Moen sier det kom inn flere gode prosjektforslag.
- Jeg føler meg trygg på at utvalget vil få stor nytte av de to prosjektene som vi har valgt. Samtidig ønsker vi at rapportene skal bidra til en faktabasert og fremtidsrettet debatt om eiendomsmegling og boligmarked, sier Moen.

Utvalgsmøte 13. februar 2020

Utvalget hadde sitt andre møte 13. februar. En stor del av møtet gikk med til presentasjoner om eiendomsmegling – sett fra bransjens side ved Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, og sett fra forbrukernes side ved Forbrukerrådet og Huseiernes Landsforbund. Medlemmene i utvalget holdt disse presentasjonene. Utvalget fikk også impulser utenfra ved en presentasjon fra Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, som behandler klager fra forbrukere mot meglerforetak og advokater som driver med eiendomsmegling.

Videre drøftet utvalget notater fra sekretariatet om boligmarkedet, eiendoms­meglerens oppgaver og forbrukervern. Utvalget var enig om at dette er sentrale tema både i evaluering av gjeldende eiendomsmeglingslov og i forslag til ny eller revidert lovgivning. I tillegg så utvalget på utkast til et spørreskjema til eiendomsmeglingsforetak for å innhente informasjon om bruk av ny teknologi.

Utvalget legger opp til en reise for å lære om erfaringer i land som regulerer eiendomsmegling forskjellig fra Norge. Reisen er planlagt til Danmark og Nederland 16.–17. mars 2020.

Utlysning av forsknings- og utredningsoppdrag

Finansdepartementet har utlyst to prosjekter som skal bidra til utvalgsarbeidet med faktagrunnlag og analyser om boligomsetning.

  1. Komparativ analyse av salgsprosess og budgivning i Norge og andre land. Ved å se på variasjon mellom land i hvordan boliger omsettes, skal prosjektet identifisere virkninger av regulering og praksis i Norge.
  2. Kvantitativ analyse av boligomsetning og budgivning. Prosjektet skal være en empirisk analyse på norske data av hvordan ulike salgsprosser eller regler for budgivning påvirker boligmarkedet.

Tilbudsfristen er satt til 3. februar. Nærmere informasjon finnes på den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, Doffin.

Utvalget får frist til 5. januar 2021

Finansdepartementet har forlenget fristen til 5. januar 2021. Utvalget skal gjennomføre både en analyse av hvordan gjeldende eiendomsmeglingslov har virket, og et lovteknisk arbeid med en helt ny lov eller endringer i den eksisterende loven. Det er et omfattende og krevende arbeid, og det kan bli aktuelt å sette ut prosjekter til eksterne forsknings- eller utredningsmiljøer. Med den forlengede fristen vil utvalget få vel ett år fra første møte til fremleggelse av NOU. 

Utvalgsmøte 10. desember 2019

Utvalget hadde sitt første møte 10. desember. Formålet med møtet var først og fremst å komme i gang – få en felles forståelse av mandatet, fastsette møter og legge en plan for arbeidet. Mandatet gir rom for en fullstendig evaluering av eiendomsmeglingsloven og peker på aktuelle utfordringer for eiendomsmeglerbransjen i årene fremover.

For å kunne løse oppgavene på en god måte, er det nødvendig at utvalget arbeider et helt år. Utvalget kom til at en del spørsmål bør settes ut som oppdrag til forsknings- eller utredningsmiljøer. Blant annet for å kunne gjennomføre eksterne utredninger, vil utvalget be om forlenget frist.

I sitt arbeid ønsker utvalget innspill om erfaringer og forslag til hva som bør gjøres. Utvalget vil derfor invitere berørte organisasjoner eller selskaper til sine møter. I tillegg får alle anledning til å komme med innspill via nettsiden. Samtidig legger utvalget opp til å møte myndigheter, bransjen og forbrukere i andre land – og ser for seg besøk til Danmark og Nederland.

Neste møte i utvalget ble fastsatt til 13. februar 2020.

Eiendomsmeglingsutvalget
Utvalget på sitt første møte. Bak fra venstre: Espen Moen (leder), Terje Bergem, André Anundsen, Olav Kasland, Carsten Pihl og Hans Henrik Edlund. Foran fra venstre: Aarne Røvik (sekretariatet), Tonje Skjelbostad, Hanne Nordskog-Inger, Julija Pauriene, Anne-Kari Tuv, Hilde Hauge og Marit Skjevling (sekretariatet) Foto: Kenneth Hætta/Finansdepartementet

Innspill til utvalget

Les også:

Til toppen