Gjeldsordning

Gjeldsordningsloven gir privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over sin økonomi. En gjeldsordning er en avtale med kreditorene om å betale mest mulig ned på gjelden i en begrenset periode, som hovedregel fem år, mot å få slettet restgjelden.

Ordningen omfatter alle typer gjeld, også til det offentlige, og kan som hovedregel bare oppnås en gang i livet.

Har du gjeldsproblemer?


Fremgangsmåte for den som ønsker gjeldsordning – rett til bistand

Den som har problemer med å betale gjeld eller har andre økonomiske problemer kan henvende seg til en økonomisk rådgiver i hjemkommunen, eller ringe NAVs økonomirådstelefon; 800 45 353.

Dersom problemene ikke kan løses på annen måte, kan man henvende seg til den lokale namsmannen (lensmannen eller namsfogden) og søke gjeldsordning. Namsmannen vil gi råd og veiledning om lovens virkemåte og evt. bistand til å fylle ut søknadsskjemaet. Dersom gjeldsforhandling åpnes vil namsmannen bistå med å utforme et forslag til betalingsordning som sendes til kreditorene for vurdering. Dersom forslaget ikke godtas, kan en ordning fastsettes av domstolene. Enkelte namsmenn tilbyr også bistand til den økonomiske gjennomføringen av en gjeldsordning. Det tar normalt 4-6 måneder å få i stand en gjeldsordning, deretter følger en betalingsplan (gjeldsordningsperiode) på fem år.

Hvem kan komme inn under gjeldsordningsloven?

Hovedvilkåret for å komme inn under gjeldsordningsloven er varig betalingsudyktighet. Det betyr at problemene må være av permanent karakter, og at det ikke er mulig å nedbetale gjelden i overskuelig fremtid. Et annet hovedvilkår er at en gjeldsordning ikke må virke urimelig eller støtende, på andre. I de fleste tilfeller blir det stilt krav om at den som søker gjeldsordning etter beste evne må ha forsøkt å løse problemene på egen hånd.

Rett til å beholde bolig og andre eiendeler under en gjeldsordning

Den som oppnår gjeldsordning har som hovedregel rett til å beholde en eierbolig av rimelig størrelse og standard. Men bare den delen av boliggjelden som ligger utenfor takstverdien av boligen vil bli slettet som følge av gjeldsordningen. Tanken er at boliggjelden omtrent skal tilsvare boligverdien når gjeldsordningen er gjennomført. Loven åpner også for at en privatbil i noen tilfeller kan beholdes. Den må da være av nøktern verdi, og nødvendig på grunn av arbeidssituasjonen eller sykdom eller funksjonshemming.

Midler til eget underhold under gjeldsordningen

Etter gjeldsordningsloven har alle som oppnår gjeldsordning rett til å beholde et rimelig beløp til egen forsørgelse. I tillegg til dekning av nøkterne boutgifter kan det settes av midler til nødvendige forbruksutgifter, eller livsopphold etter veiledende satser. Dette beløpet tilsvarer for tiden 85 prosent av minstepensjonen for 2010, men reglene er under revidering. Det kan også settes av midler for å forsørge barn.

Livsoppholdssatser

I saker etter gjeldsordningsloven kan skyldneren beholde deler av sin inntekt til å dekke bokostnader og forbruksutgifter (livsopphold).