Offisielt fra statsråd 28. mai 2010

I statsråd i dag ble forbrukerombud Bjørn Erik Thon utnevnt til direktør i Datatilsynet for en periode på seks år.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 28. mai 2010. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 132 S (2009-2010)
Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Samarbeidsrådet for de arabiske statene i Gulfen (GCC) og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Kongeriket Norge og Samarbeidsrådet for de arabiske statene i Gulfen (GCC), begge av 22. juni 2009

Arbeidsdepartementet

Prop. 135 L (2009-2010)
Endringer i folketrygdloven (medlemskap i folketrygden under fengselsopphold mv.)
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Prop. 134 L (2009-2010)
Endringer i forsikringsvirksomhetsloven (skadeforsikring)
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 133 S (2009-2010)
Jordbruksoppgjøret 2010 – endringer i statsbudsjettet for 2010 m.m.
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. mars 2010 til lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven).
Lovvedtak nr. 38 (2009-2010). Lov nr. 16.
(Pressemelding)

3.      Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsetting av forskrifter om verneplan for hekkende sjøfugl i Møre og Romsdal.
Fastsetting av forskrift om endring av forskrift om vern av Flø fuglefredingsområde med tilgrensande dyrelivsfreding.
Fastsetting av forskrift om endring av forskrift om freding av enkelte fuglearter på fyrstasjonar.
(Pressemelding)

4.      Styrer, utvalg

Helse- og omsorgsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å gjennomgå tvangslovgivningen mv. innen psykisk helsevern:

Advokat Kari Paulsrud, leder og medlem, Oslo
Advokat Marius Emberland, Oslo
Advokat Mette Yvonne Larsen, Nesodden
Førsteamanuensis Bjørn Henning Østenstad, Fjell
Advokat Tor Kolden, Lillehammer
Avdelingssjef Trond Fjetland Aarre, Eid
Avdelingsoverlege Marit Bjartveit Krüger, Oslo
Psykiatrisk sykepleier Unn Hammervold, Stavanger
Allmennlege Harald Sunde, Sør-Varanger
Psykolog Nadia Ansar, Oslo
Leder Ståle Luther, Tromsø
Børre Oscar Bilset Gundersen, Porsgrunn
Anne Grete Klunderud, Øvre Eiker
Ingunn Sætervadet, Bærum
Hege Orefellen, Vestby
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Oppnevning av advokat Trine Løland Gundersen som varamedlem av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for perioden 1. juni 2010 til og med 31. mai 2013.

5.      Klagesaker m.v.

Landbruks- og matdepartementet

Christer Jacobsens klage over Landbruks- og matdepartementets vedtak om å
odelsfrigjøre gnr. 242 bnr. 13 i Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylke, tas ikke til følge.
(Pressemelding)

6.      Utnevnelser m.v.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Åremålsutnevning av forbrukerombud Bjørn Erik Thon til direktør i Datatilsynet for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet fastsetter.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Fagdirektør Christian Bjelke utnevnes til fylkeslege i Møre og Romsdal med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Avdelingsdirektør Hanne Yssen utnevnes til ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Gaute Lenvik konstitueres som ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet for et tidsrom av inntil 1 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 147/2009 av 4. desember 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/113/EF om likebehandling av kvinner og menn ved tilgang til varer og tjenester kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 114/2008 av 7. november 2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/64/EF om betalingstjenester i det indre marked kan bli bindende for Norge.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen