Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ny personvernlovgivning:

Politiregisterloven sanksjonert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Den nye politiregisterloven ble i dag sanksjonert av Kongen i statsråd. Loven vil sikre en betryggende behandling av blant annet trafikkdata som innhentes av politiet. – Dette innebærer en betydelig styrking av den enkeltes personvern og rettssikkerhet, sier justisminister Knut Storberget.

Politiets behandling av opplysninger har hittil ikke vært lovfestet. Stortingets vedtakelse av politiregisterloven, kombinert med anskaffelse av nytt IKT-utstyr i politiet, vil sikre at sensitive opplysninger behandles forsvarlig og ikke spres til uvedkommende.

– Begge deler er en grunnleggende forutsetning for å ivareta borgernes personvern, sier Storberget.

Den nye loven vil også bidra til en effektiv og riktig bruk av opplysninger, styrking av den enkeltes rettssikkerhet og ikke minst styrking av tilliten til politi og påtalemyndighet. I tillegg skaper loven ensartet praksis og bedre forutsigbarhet med hensyn til vandelskontroll og utstedelse av politiattester.

Hovedinnholdet i lovforslaget går ut på å:

  • fastsette grunnleggene personvernprinsipper om formålsbestemthet, nødvendighet og opplysningens kvalitet
  • samle reglene om taushetsplikt for politiet og utlevering av opplysninger i én lov
  • samle reglene om politiets registre, herunder DNA-registeret, i én lov
  • regulere informasjonsplikt, innsyn, retting, sperring og sletting
  • gi grunnleggende og ensartete regler om vandelskontroll, herunder til hvilke formål politiattester kan utstedes, hvilke opplysninger de ulike typer politiattester kan inneholde, når fornyet vandelskontroll kan finne sted og hva som bør være innholdet i barneomsorgsattester
  • gi regler om klageadgang og erstatning
  • gi regler om meldeplikt og Datatilsynets tilsyn med politiets behandling av opplysninger
  • fastsette nærmere bestemmelser om informasjonssikkerhet og internkontroll
  • særlige regler for behandling av opplysninger i Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Mer informasjon: Ot.prp. nr. 108 (2008-2009) og Innst. nr. 139 L (2009-2010) om lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)

Kontaktperson:

Fagdirektør Sylvia Peters 22 24 52 59 eller 90 57 92 41

 

Til toppen