Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 21. mai 2010

I statsråd i dag er det oppnemnt eit utval for å vurdere innslaget av lekdommarar når dei alvorlegaste straffesakene vert handsama i lagmannsrettane (Juryutvalet).

Statsråd vart halde på Oslo slott 21. mai 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 129 S (2009-2010)
Samtykke til inngåing av avtale mellom EU og Island, Liechtenstein, Noreg og Sveits om deltakinga til desse statane i arbeidet i komiteane som assisterer Europakommisjonen under Schengen-regelverket

Meld. St. 17 (2009-2010)
Samarbeidet i NATO i 2009

Justis- og politidepartementet

Prop. 130 L (2009-2010)
Endringar i bustadoppføringslova og avhendingslova (skjerping av garantireglar og regulering av vidaresal)
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 128 S (2009-2010)
Reindriftsavtalen 2010/2011, og endringer i statsbudsjettet for 2010 m.m.

Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 131 S (2009-2010)
Norsk Hydro ASA – statlig deltakelse i kapitalforhøyelse

2.      Styrer, utval

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å vurdere lekdommerinnslaget når de alvorligste straffesakene behandles i lagmannsrettene (Juryutvalget) i samsvar med vedlagte liste:

Lagdommer Per Jordal, Os, leder
Førstelagmann Dag Bugge-Nordén, Skien
Professor Ragnhild Hennum, Oslo
Banksjef Helge Leikvik, Torsken
Advokat Racha Maktabi, Bærum
Statsadvokat Stina Sveier Nielsen, Kristiansand
Advokat Berit Reiss-Andersen, Oslo
Fylkesmann Inge Ryan, Levanger
Tidligere fylkesmann Mona Røkke, Tønsberg
Professor Asbjørn Strandbakken, Bergen
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Oppnemning av eit utval som skal drøfte og fremje forslag til tiltak for å betre måloppnåinga i den sosiale bustadspolitikken i samsvar med vedlagte liste:

Ordførar Bjørn Arild Gram, Steinkjer (leiar)
Fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl, Drammen
Forskingsleiar Viggo Nordvik, Oslo
Forskingsleiar Inger Lise Skog Hansen, Oslo
Professor Jan Fridthjof Bernt, Bergen
Rådmann Inger Østensjø, Stavanger
Bustadsjef Roar Stangnes, Tromsø
Administrerande direktør Øystein Johannesen, Bergen
Student Lene Vågslid, Tokke
Konsernsjef Martin Mæland, Oslo
(Pressemelding)

3.        Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Jon Vea utnevnes tillike til ambassadør i Sao Tomé.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Administrerende direktør Geir Barvik åremålsbeskikkes som direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Seniorrådgiver Hilde Løveid Varvin utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Underdirektør Gaute Erichsen utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet.

4.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Underteikning av Den internasjonale kaffiavtalen av 28. september 2007.

Inngåelse av en avtale mellom Norge og Danmark om utvinning og transport av petroleum fra Trymfeltet på norsk kontinentalsokkel til Haraldinnretningen på dansk kontinentalsokkel.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenberg og ektefelle Ingrid Schulerud ved reise til København 19.-21. mai 2010.

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Cookøyene, undertegnet i Canberra 16. desember 2009.
Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og San Marino, undertegnet i Paris 12. januar 2010.
Ikraftsettelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Samoa, undertegnet i Canberra 16. desember 2009.
(Pressemelding)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen