Flere saker om temaet

Viser 181-200 av 59050 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Kostnader knyttet til tiltak i Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)

  08.10.2018 Rapport Barne- og likestillingsdepartementet

  Prop. 12 S (2016-2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) ble behandlet av Stortinget 25. april 2017. Stortinget vedtok i tillegg en rekke anmodningsvedtak. Denne rapporten er en oppfølging av anmodningsvedtak nr. 627 av 25. april.

 • Statsbudsjettet 2019: Regjeringen rapporterer etter klimaloven

  08.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  For første gang rapporterer regjeringen etter klimaloven. I årets rapportering blir det redegjort for historiske utslipp og oppdaterte utslippsframskrivinger. Utslippsgapet, forskjellen mellom framskrevne utslipp og utslippsbudsjettet vi får med

 • Fylkesoversikt

  08.10.2018 Artikkel Landbruks- og matdepartementet

  Hedmark I jordbruksoppgjøret 2018 er det avsatt 4 millioner kroner til områderetta tiltak i 2019 fordelt på fjellandbruket og arktisk landbruk. Det er avsatt 2 millioner kroner til fjellandbruket i 2019, som omfatter fjellandbruket i Trøndelag,

 • Stikkord fra a - å

  08.10.2018 Artikkel Landbruks- og matdepartementet

  Forskning - jordbruksavtalen Forskningsmidler over jordbruksavtalen foreslås økt med 10 millioner kroner til 65 millioner kroner for 2019. Det skal årlig settes av 3 millioner kroner til et femårig forskningsprosjekt for å bedre kunnskaps-grunnlaget

 • Statsbudsjettet 2019: Økt satsing på forebygging av flom- og skredskader

  08.10.2018 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge totalt 349 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader over Olje- og energidepartementets budsjett. I tillegg foreslås det 45 millioner kroner til sikring i Longyearbyen over Justisdepartementets budsjett.

 • Statsbudsjettet 2019: Forsterket satsing på fangst og lagring av CO₂

  08.10.2018 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge til sammen om lag 670 millioner kroner til arbeidet med fangst og lagring av CO₂. Dette er en økning på over 160 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2018. Regjeringens forslag inkluderer blant annet

 • 338 millionar kroner meir i frie inntekter til Oppland neste år

  08.10.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringa legg opp til ein vekst i kommunesektoren sine frie inntekter på om lag 2,6 milliardar kroner i 2019. Dette gjev kommunesektoren eit handlingsrom for å kunne gje betre tenester til innbyggjarane og å fortsetje å skape gode lokalsamfunn.

 • 205 millionar kroner meir i frie inntekter til Aust-Agder neste år

  08.10.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringa legg opp til ein vekst i kommunesektoren sine frie inntekter på om lag 2,6 milliardar kroner i 2019. Dette gjev kommunesektoren eit handlingsrom for å kunne gje betre tenester til innbyggjarane og å fortsetje å skape gode lokalsamfunn.

 • Statsbudsjettet 2019: 17 millionar til mineralnæringa

  08.10.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa foreslår å gi nærmare 17 millionar kroner meir til mineralnæringa i 2019, og prioriterer kartlegging av mineralressursar, med vekt på Nord-Noreg.

 • Landmakta får over 340 millionar ekstra

  08.10.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  - Regjeringa vil at utviklinga av landmakta skal vere berekraftig på lang sikt. Slik blir utviklinga i heile Forsvaret best mogleg, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

 • Statsbudsjett 2019: Vidareføring av forsking på kultur, media og frivillig sektor

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa satsar på forsking om kultursektoren, media og frivillig sektor med vidareføring av forskingsprogramma KULMEDIA og Sivilsamfunn og frivillig sektor 2018-2020.

 • Statsbudsjettet 2019: Stort løft for klima og miljø internasjonalt

  08.10.2018 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen gir et betydelig løft til klima, miljø og hav i utviklingspolitikken i 2019, og øker bistanden med 674 mill. kroner til disse områdene over bistandsbudsjettet.

 • Statsbudsjettet 2019: Mer til forskning og utvikling av miljøvennlig teknologi

  08.10.2018 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen foreslår å øke satsingen på utvikling av miljøvennlig teknologi med 31 millioner kroner over Olje- og energidepartementets budsjett.

 • Statsbudsjett 2019: Statsstipend til Evy Johanne Håland og Bjarte Bruland

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om å tildele nye statsstipend til Evy Johanne Håland og Bjarte Bruland. Stipenda er i dag på kr 442 400 kroner per år.

 • Statsbudsjett 2019: Satsing på samisk kultur og litteratur

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår 2 millionar kroner for å etablere ei ny ordning i Norsk kulturfond, for omsetjing av samisk litteratur til norsk og auke formidlinga av samisk litteratur.

 • 939 millionar kroner meir i frie inntekter til Rogaland neste år

  08.10.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringa legg opp til ein vekst i kommunesektoren sine frie inntekter på om lag 2,6 milliardar kroner i 2019. Dette gjev kommunesektoren eit handlingsrom for å kunne gje betre tenester til innbyggjarane og å fortsetje å skape gode lokalsamfunn.

 • Statsbudsjett 2019: Norsk kulturråd skal forvalte pengar til amatørteater

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Norsk kulturråd vil frå 2019 få ansvar for å forvalte pengar til amatørteater og frivillig teaterformål. Dette inkluderer tilskotsordningar for aktivitet og til dei nasjonale aktørane, tilskotsordninga for historiske spel (som får pengar frå

 • Statsbudsjett 2019: 134 millionar kroner til momskompensasjon til frivillige organisasjonar

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å auke tilskotet til momskompensasjonsordninga med 134 millionar kroner. Dermed kjem ordninga opp i godt over 1,5 milliardar kroner.

 • Statsbudsjett 2019: 10 millionar meir til Språkbanken i Nasjonalbiblioteket

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa gjer framlegg om å styrkje den nasjonale satsinga på digitale språkressursar på norsk. Dette legg til rette for at næringsliv og forskingsmiljø kan hente ut språkressursar frå Språkbanken for å utvikle språkteknologiske produkt på norsk.

 • Statsbudsjett 2019: Regjeringa styrker satsinga på film

  08.10.2018 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa foreslår å styrke insentivordninga for filmar og seriar med 10 millionar kroner. Det blir samstundes gitt tilskot til å opprette ein nasjonal filmkommisjon.

Til toppen