Flere saker om temaet

Viser 161-180 av 58073 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Justispolitikk

  13.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  EU-landenes samarbeid om justis- og innenriksspørsmål har de siste årene blitt gradvis tettere og mer omfangsrikt. Norge deltar i viktige deler av dette, blant annet gjennom vår deltakelse i Schengen.

 • Harald Tom Nesvik er ny fiskeriminister

  13.08.2018 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Harald Tom Nesvik (FrP) ble i statsråd i dag utnevnt til ny fiskeriminister.

 • ILO‑konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater

  13.08.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ratifisert av Norge den 20. juni 1990. (Revidert uoffisiell oversettelse per 2. juni 2017) Oversettelsen i PDF-format DEL I. ALMINNELIGE RETNINGSLINJER DEL II. LANDRETTIGHETER DEL III. SYSSELSETTING OG ARBEIDSVILKÅR DEL

 • Grunnlaget for samepolitikken

  13.08.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Forpliktingane overfor den samiske befolkninga følgjer av både nasjonale lover og internasjonale konvensjonar.

 • Brukermedvirkning og kommunesammenslåing

  13.08.2018 Artikkel Kommune- og regionreform

  Brukermedvirkning handler om å gi brukeren av kommunale tjenester innflytelse. Mange spørsmål om den daglige driften i kommunen kan best avgjøres med medvirkning fra mottakerne av kommunale tjenester. Brukermedvirkning kan bidra til økt kvalitet og

 • Migrasjonspolitikk

  13.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  På grunn av det store migrasjonstrykket mot Europa har EU utviklet en helhetlig migrasjonspolitikk. Gjennom blant annet Schengen- og Dublinsamarbeidet er migrasjon blant områdene hvor Norge er mest integrert i det europeiske samarbeidet.

 • Praktikantopphold ved FN-delegasjonen i Genève

  13.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Den norske FN-delegasjonen i Genève tilbyr praktikantplass for inntil tre-fire norske studenter fra ca. 14. januar til 30. juni 2019.

 • Samferdselsministeren til Arendalsuka

  13.08.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltek på Arendalsuka tysdag og onsdag denne veka. Han har eit variert program og deltek i debattar arrangert av mellom anna Avinor, IKT-Norge, Bane NOR, Kollektivtrafikkforeningen og Norges bilbransjeforbund.

 • Presseinvitasjon: Seminar om ny teknologi med samferdselsministeren, etater og selskaper - onsdag 15. august, Arendal

  13.08.2018 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Vi inviterer pressen til seminar med samferdselsminister Solvik-Olsen og våre etater/selskaper under Arendalsuka. Tema er digitalisering, innovasjon og ny teknologi i samferdselssektoren.

 • Digital strategi for utviklingspolitikken

  13.08.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Verdensbanken slår fast at vi ikke vil nå bærekraftsmålene innen 2030 uten å ta i bruk ny teknologi i utviklingssamarbeidet. Dette er utgangspunktet for at regjeringen har utarbeidet en ny digital strategi for utviklingspolitikken, sier

 • Praktikantopphold ved WTO/Efta-delegasjonen i Genève

  13.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Den norske WTO/Efta-delegasjonen i Genève tilbyr praktikantplass for to norske studenter fra 14. januar til 12. juli 2019.

 • Faglig analysegruppe for samisk statistikk

  13.08.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet.

 • FNs permanente forum for urfolkssaker

  13.08.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  FNs permanente forum for urfolkssaker er et rådgivende organ for FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). Forumet skal råd og anbefalinger i saker som angår verdens urfolk innenfor økonomisk og sosial utvikling, kultur, utdanning, helse og

 • Digital strategi for utviklingspolitikken

  13.08.2018 Plan/strategi Utenriksdepartementet

  - Jeg ønsker at Norge gjennom hele bredden av vår utviklingspolitikk skal være et foregangsland for å sikre at utviklingslandene får ta del i de muligheter innovasjon og digitalisering gir. Pådenne måten kan vi få enda bedre resultater ut av hver

 • FNs erklæring om urfolks rettigheter

  13.08.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  FNs generalforsamling vedtok 13. september 2007 en felles urfolkserklæring, utarbeidet i en prosess med tett samarbeid mellom stater og ulike urfolksgrupper.

 • Klage på Norsk kulturminnefonds avslag på søknaden om tilskudd til prosjektet kjelleren i Pålgården - Ørsta kommune, Møre og Romsdal

  13.08.2018 Brev Klima- og miljødepartementet

  Saken gjelder kjelleren i hovedhuset på Pålgården. Huset ble oppført i 1876 med hoved-, lofts- og kjelleretasje. Hovedetasjen og loftet ble fullrestaurert i 2010-2014. Huset er registrert i Sefrak-registeret og er definert som verneverdig. Kjelleren

 • Svar på skriftleg spørsmål om oppdaterte tall for tollbeskyttelsen

  13.08.2018 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) om å redegjere for senast oppdaterte tal for tollbeskyttelsen, tollsats og tollbeløp ved innførsel, hhv. vist med både

 • Svar på skriftleg spørsmål om tiltakspakke for å kompensera for tørka som har råka jordbruket

  13.08.2018 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om kva tid regjeringa vil koma med ei økonomisk tiltakspakke for å kompensera for tørka som har råka jordbruket.

 • Endringar blant statssekretærane

  13.08.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  I samband med endringane i regjeringa i dag, har Kongen i ekstraordinært statsråd gjort endringar blant statssekretærane.

 • Nett-tv

  Endringar i regjeringa

  13.08.2018 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i ekstraordinært statsråd i dag gjort endringar i regjeringa.