Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

En politikk for hele Norge

I budsjettet tar regjeringen Norge i en ny og mer rettferdig retning. – Vi vil legge til rette for gode tjenester nær folk, flere arbeidsplasser og god infrastruktur i hele landet, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Regjeringen følger opp løftet til Kommune-Norge og foreslår å øke kommunesektorens frie inntekter med 4,5 milliarder kroner. Det er 2,5 milliarder mer enn Solberg-regjeringen la opp til. Vi følger samtidig opp Hurdalsplattformen og foreslår et nytt tilskudd på 500 000 kroner per kommunale grunnskole.

– Vi vil legge til rette for at folk skal kunne leve gode liv, uansett hvor i landet de bor. Derfor styrker vi kommuneøkonomien, og gir samtidig kommunene et insentiver til å satse på grendeskolene. En skole nær der folk bor er viktig for å skape levende lokalsamfunn rundt omkring i landet, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Tester ut bygdevekstavtaler

Et av hovedmålene for regjeringen er at distriktene skal bygges opp og satses på. Som et første steg foreslår regjeringen 10 millioner kroner til å utvikle bygdevekstavtaler. Deler av Distrikts-Norge har befolkningsnedgang, svak sysselsetting og et tynt næringsgrunnlag. Det er mangel på kompetent arbeidskraft og det grønne skiftet gir behov for omstilling.

– Disse avtalene mellom staten og distriktskommuner er et nytt distriktspolitisk virkemiddel som skal sikre vekst og utvikling, og styrke næringsliv og bosetting i utsatte deler av Distrikts-Norge, sier Gram.

For å møte distriktenes behov for kompetanse og omstilling foreslår regjeringen også:

  • 100 millioner kroner til større, grønne investeringer som øker sysselsettingen i distriktsområder. Midlene skal forvaltes av Innovasjon Norge.
  • 100 millioner kroner til desentralisert og distriktsrettet utdanning. Regjeringen starter også med dette opp arbeidet med å reetablere en fullverdig utdanningsinstitusjon på Nesna.

Binder landet sammen

Regjeringen foreslår å øke bredbåndstilskuddet med 100 millioner kroner. Høyhastighetsbredbånd er helt avgjørende for bosetting og arbeidsplasser i hele landet.

Med dette viser regjeringen at staten skal ta et større ansvar for bredbåndsutbygging i områder der det ikke er lønnsomt.

– Det skal være mulig å leve gode liv uansett hvor du bor. Vi starter derfor arbeidet med å binde landet bedre sammen, og foreslår også 271,8 millioner kroner til reduksjon av ferjetakster. Dette inkluderer 30 millioner kroner til gratis ferje på trafikksvake samband, sier Gram.

Det er viktig at folk i hele landet får tilgang på klimavennlige løsninger, slik at de ikke straffes for å ikke ha et reelt grønt alternativ. Derfor settes det i budsjettet av 100 millioner kroner til Enova som del av en omfattende ladesatsning i hele landet. 

Sikkerhet og beredskap

Flom- og skredfare er en stor utfordring i Distrikts-Norge, og behovet for flom- og skredsikring er stort. Regjeringen foreslår derfor å øke midlene til sikringstiltak med 60 millioner kroner i 2022. Den samlede bevilgningen til NVE på flom- og skredforebygging vil være på over 720 millioner kroner.

Regjeringen foreslår i tillegg 200 millioner kroner som skal bidra til et mer tilgjengelig og lokalt tilstedeværende politi. Dette er avgjørende for vanlige folks trygghet i bygd og by.

– I tillegg foreslår vi 20 millioner kroner til å ansette flere dommere ved de minste domstolene og rettsstedene. Dette vil bedre ivareta folks rettssikkerhet, sier Gram.