Pressemeldinger

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar 2022 fra Justis- og beredskapsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Her er de viktigste endringene som trer i kraft på Justis- og beredskapsdepartementets område 1. januar 2022.

Endringer i personopplysningsloven 

Endringene skal gi bedre beskyttelse mot personvernkrenkelser på internett. Unntakene fra personopplysningloven er strammet inn for å gi enkeltpersoner bedre beskyttelse mot personvernkrenkelser på nett.

Endringer i avhendingslova 

Endringer i avhendingslova skal bidra til en tryggere bolighandel med et bedre informasjonsgrunnlag.

Endringer i arveloven (landbrukseiendommer i dødsbo mv.) 

Endringene innebærer at en landbrukseiendom i et dødsbo normalt må overføres fra boet til ny eier i løpet av tre år. Ny eier kan være gjenlevende ektefelle eller samboer mv.

Endringer i behandlingsgebyret i saker etter utlendingsloven 

Endringene i utlendingsforskriften §§ 17-10 og 17-11 innebærer økt gebyr for søknad om opphold som student og au pair, samt reisebevis og utlendingspass, og redusert gebyr forsøknad om permanent opphold.

Vedtaksmyndighet i saker om bortvisning etter EØS-regelverket 

Endringene i utlendingsforskriften §§ 19-2 og 19-28 innebærer blant annet  at politiets beslutningsmyndighet for bortvisning av EØS-borgere, som har hatt lovlig opphold av noe varighet, blir tilsvarende den som gjelder tredjelandsborgere. Politiet vil fortsatt ha det saksforberedende ansvaret for sakene. 

Endringer i atomenergiloven 

To endringsprotokoller til henholdsvis Pariskonvensjonen og den supplerende Brusselkonvensjonen trer i kraft 1. januar. Med det trer også flere endringer i atomenergiloven, som ble vedtatt da Norge ratifiserte protokollene i 2007, i kraft. Endringene innebærer en styrking av det erstatningsrettslige vernet for ofre for atomulykker, blant annet gjennom økte beløpsgrenser og endringer i foreldelsesreglene.  

Endring i inntektsgrensene for fri rettshjelp

Endringen i forskrift om fri rettshjelp innebærer at inntektsgrensene for enslige økes fra 246 000 kroner til 320 000 og for par fra 369 000 kroner til 490 000. 

Økt rettsgebyr

Neste år heves rettsgebyret fra 1 199 kroner til 1 223 kroner.

Endringer i rettsgebyrloven 

Endringene i rettsgebyrloven innebærer en nedjustering av gebyrer i justissektoren (domstolene og politiet) til selvkost eller nærmere selvkost.

Det gjelder gebyr for forliksklage, utleggsbegjæring, tvangsdekning i pengekrav, forkynnelse av konkursvarsel, konkurs og tvangsoppløsning av selskaper, herunder gebyret for når bo blir innstilt eller tilbakelevert.

Økt advokatsalær mv

I 2022 øker advokatsalæret fra 1 085 kroner til 1 121 kroner. 

Endring i våpeninstruksen

Politidirektoratet delegeres myndighet til å  fastsette instruks om bruk av elektrosjokkvåpen i politiet.