Kong Harald V

Hans Majestet Kongens tale til det 154. Storting ved dets åpning

Stortinget, 9. oktober 2009

Ærede President, Folkets representanter.

Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gavn for fedrelandet.

Regjeringspartiene fikk flertall ved årets stortingsvalg. Regjeringen vil på grunnlag av dette fortsette sitt arbeid. Regjeringen vil basere sitt arbeid på den politiske plattformen som Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet presenterte på Soria Moria 7. oktober. 

Regjeringens politikk bygger på fellesskap, verdiskaping og rettferdighet. Regjeringen vil føre en politikk for arbeid til alle, mer kunnskap og bedre lokal velferd. Arbeidet for å unngå farlige menneskeskapte klimaendringer vil stå sentralt.

Regjeringens politikk skal reflektere og respektere mangfoldet, samtidig som den skal ta med seg grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.

Regjeringen vil slå ring om den norske samfunnsmodellen med aktivt folkestyre, høy yrkesdeltakelse, gode offentlige velferdsordninger for alle og et nært samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet.

Regjeringen bygger sin politikk på oppslutning om FN og folkeretten, medlemskapet i NATO, EØS-avtalen og at Norge ikke er medlem av EU.

Utenrikspolitikken skal prioritere norske interesser og områder der Norge har forutsetninger for å gjøre en forskjell. Samtidig skal den bidra til å fremme internasjonale fellesgoder og bygge en bedre organisert verden.

Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken.

I forrige stortingsperiode nådde vi det historiske målet om at vi skal bruke 1 prosent av BNI på utvikling og bistand. Regjeringen vil at bevilgningene til utviklingssamarbeid skal holdes over 1 prosent av BNI.

Langtidsplanen for Forsvaret ligger til grunn for regjeringens politikk.

I de pågående WTO-forhandlingene vil regjeringen arbeide for å fremme norske interesser. Regjeringen vil bidra til at fattige land sikres mulighet og evne til produksjon, utvikling og deltakelse i verdenshandelen.

Den internasjonale finanskrisen bragte verdensøkonomien inn i den kraftigste nedgangen siden andre verdenskrig. Det er imidlertid tegn til at nedgangen er i ferd med å stoppe opp, og det ventes oppgang gjennom 2010. For store deler av norsk økonomi, særlig eksportindustrien, vil 2010 fortsatt kunne bli krevende. Regjeringen vil derfor følge utviklingen nøye.

 

Regjeringen vil føre en finanspolitikk som bidrar til en stabil økonomisk utvikling både på kort og lang sikt. Regjeringen legger til grunn handlingsregelen for budsjettpolitikken.

Regjeringen vil prioritere fellesskap framfor skattekutt. Regjeringen vil i kommende stortingsperiode videreføre det samlede skatte- og avgiftsnivået som i dag. Innenfor dette nivået er det rom for å skape en bedre fordeling.

Regjeringen vil utvikle miljø- og klimastrategiene for Statens pensjonsfond - Utland.

Regjeringen vil føre en næringspolitikk som legger til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert og miljøvennlig næringsliv i hele landet. Regjeringen vil satse videre på de områdene der vi har spesielle forutsetninger for å være gode.

Landbruket spiller en viktig rolle for bosetting og sysselsetting i store deler av landet. Regjeringen vil videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket fra forrige periode.

Norge har særegne muligheter knyttet til vår plass i nord og ved kysten. Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Derfor vil regjeringen styrke den marine forskningen.

Regjeringen vil sikre gode kommunikasjoner i hele landet og øke satsingen på samferdsel i tråd med Nasjonal Transportplan. Regjeringen vil fortsette arbeidet for å øke mobildekningen og for å tilrettelegge for bredbånd med tilstrekkelig kapasitet.

Regjeringen vil forbedre, forsterke og fornye de offentlige velferdsordningene for at de skal være bærekraftige i en tid hvor særlig de demografiske utfordringene blir store.

Regjeringen vil ikke privatisere eller kommersialisere grunnleggende velferdstjenester. Regjeringen vil videreutvikle samhandlingen mellom offentlig sektor og frivillige aktører og ideelle organisasjoner.

Regjeringen vil i samråd med kommunesektoren sikre en robust og bærekraftig kommuneøkonomi. De samlede ressursene skal brukes slik at tjenestetilbudet kan styrkes, kvaliteten forbedres og vedlikeholdet ivaretas.

Regjeringen vil sikre likeverdige levekår og ta ressursene i hele landet i bruk. Regjeringen vil opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret for å videreføre og videreutvikle det mangfoldet i historie, kultur og lokal vekstkraft som ligger i dette.

Arbeid til alle er et hovedmål for regjeringens politikk. Det er viktig å unngå at høyere ledighet forplanter seg til langtidsledighet og utstøting.

Et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter legger grunnlaget for et velfungerende arbeidsliv. Regjeringen vil sikre og styrke arbeidstakernes rettigheter.

 

Regjeringen vil be partene avklare om det er grunnlag for et særskilt likelønnsløft i offentlig sektor, samt utarbeide et forslag til hvilke grupper som skal omfattes av dette. Videre må partene utforme nødvendige og tilstrekkelige mekanismer for å oppnå en varig utjamning og for at en slik utjamning kan skje innenfor ansvarlige rammer i det enkelte lønnsoppgjør slik at det norske systemet for lønnsdannelse ikke svekkes.

Regjeringen vil i løpet av perioden legge fram forslag til tiltak for bedre fordeling og bekjempelse av fattigdom, spesielt blant barn, og styrke barnevernet i kommunene.

Regjeringen vil gjennomføre pensjonsreformen slik som forutsatt i Stortingets brede pensjonsforlik i 2005 og 2007.

For å sikre et godt helsetilbud til alle kreves en sterk offentlig helsetjeneste der sykehusene i det vesentlige er eid og drevet av det offentlige, med private virksomheter og avtalespesialister som nyttige samarbeidspartnere.

Regjeringen vil styrke sykehusenes økonomi og gjennomføre samhandlingsreformen. Dagens desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes.

Regjeringen vil følge opp Eldreforliket i Stortinget om Omsorgsplan 2015, blant annet ved å sikre full sykehjemsdekning innen 2015 ved at alle som trenger sykehjemsplass eller omsorgsbolig skal få dette.

 

Regjeringen vil legge til rette for at flere eldre og funksjonshemmede kan bo hjemme.

Regjeringen vil styrke innsatsen på rusområdet ytterligere.

Regjeringen har som en av sine viktigste prioriteringer å satse på utdanning, forskning og kunnskap.

Regjeringen vil sikre fortsatt full barnehagedekning, og legge vekt på å utvikle kvaliteten i barnehagetilbudet.

Regjeringens hovedprioritet for å få en god skole er å få flere og godt kvalifiserte lærere inn i skolen. Regjeringen vil starte arbeidet for å endre opplæringsloven for å sikre en maksimumsgrense for tallet på elever per lærer på hver skole.

Regjeringen vil innføre gratis timer i SFO for å legge til rette for leksehjelp, fysisk aktivitet og mulig samarbeid med kulturskolen.

Regjeringen vil i større grad legge til rette for samarbeid og arbeidsdeling i universitets- og høyskolesektoren for å styrke utdanningstilbudet i hele landet og øke antallet studieplasser.

Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Norge skal være et foregangsland i miljøpolitikken. Hensynet til miljø må være gjennomgripende i alt vi foretar oss.

Klimatoppmøtet i København i desember blir en viktig milepæl i arbeidet med å redusere de globale klimagassutslippene.

Regjeringen vil arbeide for en klimaavtale som forplikter de rike landene til å betale både for egne utslippsreduksjoner og bidra til å finansiere utslippsreduksjoner i fattige land.

Regjeringen vil sikre at truede arter og naturtyper gis vern eller tilstrekkelig beskyttelse, slik at våre etterkommere kan oppleve det samme naturmangfoldet som vi kan. Skogvern skal så langt som mulig baseres på frivillig vern.

Hovedtrekkene i stortingsforliket om rovviltpolitikken fra 2004 skal videreføres. Regjeringen vil foreta en ny vurdering av bestandsmålene for ulv og bjørn og invitere Stortinget til et bredt forlik om disse bestandsmålene.

Norge skal være en miljøvennlig og verdensledende energinasjon og den fornybare energiproduksjonen skal økes betydelig.

Regjeringen vil sammen med Sverige innføre ett felles el-sertifikatmarked fra 2012 og fremme forslag om en overgangsordning fram til et slikt system er på plass.

Regjeringen vil følge opp bioenergistrategien og sikre målrettet og koordinert virkemiddelbruk for økt utbygging av bioenergi.

Verdiskapingen, sysselsettingen og kompetansen i petroleumsnæringen skal holdes på et høyt nivå.

Regjeringen vil opprettholde leteaktiviteten etter olje og gass, og at oljeindustrien må få tilgang til interessante letearealer.

Det vil ikke bli åpnet for petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen i denne stortingsperioden. Regjeringen vil ta stilling til hvorvidt det skal gjennomføres en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i forbindelse med revideringen av Forvaltningsplanen i 2010.

Regjeringen vil oppfylle Kulturløftet, noe som innebærer at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur innen 2014. Kulturløftet II ligger til grunn for regjeringens kulturpolitikk framover.

Regjeringen ønsker å vitalisere samisk språk, kultur og nærings- og samfunnsliv, og vil støtte opp om samenes muligheter til å fungere som ett folk på tvers av landegrensene.

Det skal føres en helhetlig kriminalpolitikk for å forebygge bedre, oppklare mer og reagere og rehabilitere mer effektivt.

Regjeringen vil øke politibemanningen ved å sikre fortsatt høyt opptak av politistudenter, og fortsette arbeidet for å få et mer synlig og tilgjengelig politi.

Regjeringen vil føre en konsekvent, rettferdig og rettsikker flyktning- og asylpolitikk.

Regjeringen vil redusere antallet personer uten behov for beskyttelse som søker asyl i Norge.

 

Norsk praksis skal i hovedtrekk samsvare med praksis i andre sammenlignbare land.

Regjeringen ønsker å bidra til at Norge er et inkluderende samfunn.

En sterk velferdsstat bidrar til god integrering. Barnehageplass til alle, en god offentlig fellesskole, trygge helse og omsorgstilbud, en sosial boligpolitikk og en mangfoldig kultursatsning er derfor viktig for å lykkes i integreringsarbeidet.

Regjeringen vil følge opp handlingsplanen for universell utforming og økt tilgjengelighet.

Regjeringen vil legge til rette for og bidra økonomisk til et mangfold av religions- og livssynsutøvelse i Norge.

Regjeringen vil legge til rette for at Den norske kirke fortsatt kan være en åpen og inkluderende folkekirke. Kirkeforliket skal følges opp.

Regjeringen vil bygge videre på de omfattende planene som ble lagt fram i forrige stortingsperiode og de brede forlikene som ble inngått i Stortinget. Regjeringen vil i de kommende fire årene søke å bygge nye forlik som samler et bredere flertall i Stortinget. Regjeringen vil invitere alle med i dette arbeidet.

 

 

Jeg ber Gud velsigne Stortingets arbeid, og erklærer Norges 154. Storting for åpnet.

 

Gitt på Oslo slott 9. oktober 2009

Under Vår hånd og rikets segl