Offisielt fra statsråd 11. mai 2012

I statsråd i dag ble det blant annet fremmet en proposisjon om utbygging og finansiering av Ryfylkesambandet (Ryfast).

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. mai 2012. Følgende vedtak offentliggjøres: 

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 106 S (2011-2012)
Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
(Pressemelding)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 105 L (2011-2012)
Endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne)
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Prop. 107 L (2011-2012)
Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m.

Meld. St. 24 (2011-2012)
Finansmarknadsmeldinga 2011 

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 108 L (2011-2012)
Endringer i psykisk helsevernloven (regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå m.m.)
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Prop. 109 S (2011-2012)
Utbygging og finansiering av rv 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) og fastsetjing av styrings- og kostnadsramme for E39 Eiganestunnelen i Rogaland.
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeidsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 10. mai 2012 til lov om endringer i folketrygdloven.
Lovvedtak 53 (2011-2012)  Lov nr. 24
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. mars 2012 til lov om endringer i lov
om offentlige anskaffelser og i kommuneloven (gjennomføring av EUs håndhevelsesdirektiv i norsk rett).
Lovvedtak 46 (2011-2012)  Lov nr. 25
Loven trer i kraft 1. juli 2012.

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. mars 2012 til lov om endringar i straffelova mv. (internasjonal barnebortføring mv.).
Lovvedtak 47 (2011-2012)  Lov nr. 26

3. Forskrifter

Arbeidsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift om beregning av lønnsveksten som skal benyttes ved regulering av grunnbeløpet og alderspensjon i folketrygden.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

4. Klagesaker m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet

Klage fra journalist Tore Letvik over Justis- og beredskapsdepartementets vedtak 8. mars 2012 på delvis avslag på innsyn i dokument 201200351-4 og 201200550-6. Klagen tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage av 15. mars 2012 fra Dagsavisen ved journalist Tore Letvik over avslag på begjæring om innsyn i dokument nr. 3 og 4 i sak 11/2067.  Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Spesialrådgiver Oddny Grete Råd utnevnes til avdelingsdirektør i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Spesialrådgiver Tor Saglie konstitueres som departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet i inntil 6 måneder med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert jordskifterettsleder Liv Grimsmo utnevnes til jordskifterettsleder ved Nordmøre jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kart- og oppmålingssjef Stein Egil Aambø utnevnes til jordskiftedommer ved Sunnmøre jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Seksjonssjef Eivind Helleland utnevnes til jordskifterettsleder ved Nordfjord jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Jordskiftedommer Ivar Haugstad utnevnes til jordskifterettsleder og sjefingeniør Hermann Haugen utnevnes til jordskiftedommer ved Øvre Buskerud jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Juridisk direktør Maria Engøy Duna utnevnes til tingrettsdommer ved Nedre Romerike tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Anne Marie Aarrestad utnevnes til sorenskriver ved Jæren tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert jordskifterettsleder Anne Kari Melbø utnevnes til jordskifterettsleder ved Romsdal jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Sorenskriver Svein Eikrem utnevnes til sorenskriver ved Romsdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Ina Strømstad og tingrettsdommer Edvard Os utnevnes til avdelingsledere/dommere ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Sorenskriver Bente Westgård utnevnes til tingrettsdommer ved Sør-Østerdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 83/2011 av 1. juli 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EF) nr. 1150/2009, kommisjonsforordning (EF)
nr. 1177/2009 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/66/EF om offentlige anskaffelser kan bli bindende for Norge.

Statsgaranti for de eksponater som lånes ut fra Munchmuséet til Munchutstillingen L’OEil Moderne/Der Moderne Blick/The Modern Eye på Tate Modern i London, for de eksponater som inngikk i utstillingen på Schirn Kunsthalle i Frankfurt am Main og for alle kunstverk som lånes fra Nasjonalmuséet og Bergen Kunstmuseum til Tate Modern. Statsgarantien gis gyldighet for perioden fra og med 17. mai 2012 til og med 2. november 2012.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenbergs ektefelle Ingrid Schulerud ved deres reise til Færøyene og Shetland 16. – 18. mai 2012.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenbergs ektefelle Ingrid Schulerud ved deltakelse på NATOs toppmøte i Chicago, USA, i perioden
19. – 22. mai 2012.