Meld. St. 24 (2011–2012)

Finansmarknadsmeldinga 2011

Finansmarknadsmeldinga 2011

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no